Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenistika

Razpis za vpis v študijskem letu 2021/2022

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica, Vipavska 13

Trajanje študija

3 leta

Vpisni pogoji

 • opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 zaključen kateri koli štiriletni srednješolski program oziroma
 • opravljena poklicna matura po srednješolskem programu z istega strokovnega področja (Klasius-P-16 področje 02: Umetnost in humanistika; 03: Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost; 04: Poslovne in upravne vede, pravo) in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina, sociologija, filozofija ali psihologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat opravil pri poklicni maturi.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 46 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 104 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.

Program se izvaja v slovenskem jeziku.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije 25 5
Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije 4 2
Vzporedni študij in diplomanti 2 -
Vpis v višji letnik * *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati

 • z opravljeno splošno maturo ali zaključnim izpitom pred 1. 6. 1995 izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk) in
  • oceno pri predmetu slovenščina v 3. in 4. letniku srednje šole (10 % točk)
 • z opravljeno poklicno maturo izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk) in
  • uspeh pri maturitetnem predmetu (10% točk).

Dodatne informacije:

Fakulteta za humanistiko
T: 05 331 52 37
E: info.fh@ung.si

Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete