Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Vinogradništvo in vinarstvo

Razpis za vpis v študijskem letu 2021/2022

Kraj izvajanja študija

Vipava, Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8

Trajanje študija

3 leta

Vpisni pogoji

Zaključni izpit katerega koli štiriletnega srednješolskega programa, poklicna matura ali splošna matura.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 42 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in višješolskih študijskih programih, in sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.

Program se izvaja v slovenskem jeziku.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije 30 5
Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije 6 5
Vzporedni študij in diplomanti 2 -
Vpis v višji letnik * *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi, zaključnem izpitu oz. poklicni maturi (60% točk) in
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).

Dodatne informacije

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
T: 05 9099 700
E: info.fvv@ung.si

Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete