Magistrski študijski program druge stopnje Fizika in astrofizika

Razpis za vpis v študijskem letu 2019/2020

Kraj izvajanja študija

Ajdovščina, Vipavska 11c

Trajanje študija

2 leti

Pogoji za vpis

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT s področja naravoslovnih ved, matematike, računalništva, tehničnih ved.

Diplomati, ki so opravili visokošolski strokovni program po zakonu o visokem šolstvu od leta 1994 do 2004 in diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 KT) z drugih področij naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Fakultete za naravoslovje. Glede na usmeritev predhodnega študija lahko študijska komisija določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik.

Obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Po merilih za prehode lahko v 2. letnik programa Fizika in astrofizika preidejo kandidati, ki so končali 4-letni univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in diplomanti specializacije, sprejete pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovnih ved, matematike, računalništva, tehničnih ved.

Kandidati, ki so končali 4-letni univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, ali diplomanti specializacije, sprejete pred 11. 6. 2004, z drugih področij, naslovijo vlogo na študijsko komisijo Fakultete za naravoslovje. Na podlagi opravljenega študijskega programa in glede na različnost strokovnega področja od učnih vsebin univerzitetnega študijskega programa Fizika in astrofizika, lahko komisija kandidate sprejme brezpogojno, ali določi dodatne obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom. Dodatne obveznosti lahko obsegajo od 10 do 60 ETCS in se določijo izmed predmetov programa Fizika in astrofizika prve stopnje.

Po merilih za prehode lahko v 2. letnik programa Fizika in astrofizika preidejo študenti študijskih programov druge stopnje s katerihkoli področij, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Komisija za študijske zadeve študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Program se izvaja tudi v angleškem jeziku.

Vpisna mesta za vpis

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni Slovenci brez slov.državljanstva in tujci (ne EU), redni Slovenci brez slov.državljanstva in tujci (ne EU), izredni
Vpis v 1. letnik 15 5 3 -
Vpis v 2. letnik * * * *

* Število razpisanih mest na rednem študiju je omejeno s številom razpisanih mest za 1.letnik

Merila za izbiro

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Dodatne informacije

Fakulteta za naravoslovje
T: (05) 365 35 00
E: info.fn@ung.si

Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete