Magistrski študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Razpis za vpis v študijskem letu 2021/2022 (razpis za vpis v koncesionirane študijske programe 2. stopnje bo objavljen predvidoma 1.2.2021 oziroma takoj po podanem soglasju Vlade RS)

Kraj izvajanja študija

Vipava, Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8

Trajanje študija

2 leti

Pogoji za vpis

Zaključen študijski program prve stopnje s področja gospodarskega inženiringa, tehnike, naravoslovja, ekonomije ali organizacije.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 ECTS) ali katerikoli dodiplomskih študijskih programov, sprejetih pred 11.6.2004, v obsegu najmanj 180 ECTS z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo Poslovno-tehniške fakultete, ki lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v magistrski študijski program. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa Gospodarskega inženiringa prve stopnje, in obsegajo do 60 ECTS. Kandidati jih lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo kandidati, ki so končali štiriletni dodiplomski študijski program s področja gospodarskega inženiringa, tehnike, naravoslovja, ekonomije ali organizacije, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu najmanj 240 ECTS ali specializacijo iz gospodarskemu inženiringu sorodnega področja, sprejeto pred 11. 6. 2004, po končanem visokošolskem strokovnem programu. Kandidati naslovijo vlogo na komisijo za študijske zadeve, ki jim lahko prizna do 60 ECTS točk in glede na smer predhodnega študija lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo izpolniti tekom študija.

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo študenti študijskih programov druge stopnje s katerihkoli področij, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki jim komisija za študijske zadeve prizna opravljene obveznosti v obsegu vsaj 47 ECTS točk.

Vse vloge za vpis po merilih za prehode se obravnava individualno, pri čemer se določi obvezne študijske vsebine, ki jih mora študent opraviti za dokončanje študija.

Tujci z zaključenim enakovrednim izobraževanjem v tujini se vpisujejo pod enakimi pogoji.

Redni študij se izvaja v slovenskem jeziku, izredni študij pa v angleškem jeziku. Kandidati za izredni študij, katerih materni jezik ni angleščina in ki na predhodni ravni niso bili vpisani v program, ki se je izvajal v angleškem jeziku, morajo predložiti dokazilo o znanju angleškega jezika (B2).

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije, redni Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije, izredni
Vpis v 1. letnik 30 5 6 5
Vpis v 2. letnik * * * *

* Število razpisanih mest na rednem študiju je omejeno s številom razpisanih mest za 1.letnik

Merila za izbiro

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov 60% in ocena diplomskega dela 40%).

Dodatne informacije

Poslovno-tehniška fakulteta
T: 05 620 58 30
E: info.ptf@ung.si

Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete