Magistrski študijski program druge stopnje Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja

Razpis za vpis v študijskem letu 2020/2021

Kraj izvajanja študija

Vipava, Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8

Trajanje študija

2 leti

Pogoji za vpis

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS ali dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s področij tehnike, poslovnih ved ali pedagoških ved v obsegu najmanj 180 ECTS, ki se izvaja v Sloveniji ali v tujini..

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 ECTS) ali katerihkoli dodiplomskih študijskih programov z drugih področij, sprejetih pred 11.6.2004 v obsegu najmanj 180 ECTS, naslovijo vloge na študijsko komisijo Poslovno-tehniške fakultete, ki lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v magistrski študijski program. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS. Kandidati z zaključenim enakovrednim izobraževanjem v tujini se vpisujejo pod enakimi pogoji.

Program se izvaja v angleškem jeziku.

Vpisna mesta za vpis

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije, redni Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije, izredni
Vpis v 1. letnik 20 10 6 5

Merila za izbiro

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov 60% in ocena diplomskega dela 40%).

Dodatne informacije

Poslovno-tehniška fakulteta
T: 05 620 58 30
E: info.ptf@ung.si

Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete