Postopki in roki za prijavo na razpis

Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v podiplomske študijske programe druge stopnje (razen programa EMMIR)

Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v magistrske študijske programe

Roki za prijave

Vsi programi:

1. prijavni rok od 12. 2. do 30. 3. 2019
2. prijavni rok od 1. 4. do 1. 7. 2019
3. prijavni rok od 1. 8. do 1. 9. 2019
prijave do zasedbe mest od 10. do 26. 9. 2019 (do 12. ure)


Postopki za prijavo na razpis

Kandidati oddajo prijavo za vpis v elektronski obliki preko spletnega portala eVS: elektronska prijava

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.

Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti do roka na naslov:

Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna
Vipavska 13
5000 Nova Gorica

Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana na Univerzo v Novi Gorici do roka, določenega z razpisom.

Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali osebno v skladu z razpisom na zgoraj naveden naslov.

Obvezne priloge:

  • potrdilo o zaključku študija prve stopnje
  • potrdilo o opravljenih izpitih z izračunano povprečno oceno študija (brez diplome)
  • potrdilo o oceni diplomskega dela
  • življenjepis
  • utemeljitev vpisa
  • potrdilo o opravljenih izpitih podiplomskega študija (vpis v 2. letnik po merilih za prehode)
  • mapa (program Medijske umetnosti in prakse)

Tujci se prijavljajo v enakih rokih in postopkih.

Merila za izbiro

Merila za izbiro so navedena v razpisu za vpis posameznega študijskega programa.


Priznavanje spričeval, pridobljenih v tujini

Kandidati, ki ob prijavi že imajo spričevala, pridobljena v tujini, skupaj s prijavo pošljejo overjene kopije zaključnega spričevala, potrdila o opravljenih izpitih, prevode teh spričeval v slovenski ali angleški jezik in odločbo o priznanju oziroma odločbo o nostrifikaciji.

Tisti, ki bodo letos končali šolanje v tujini, morajo pridobiti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja, zato morajo v Študentsko pisarno Univerze v Novi Gorici ob prijavi poslati zahtevane dokumente.

Odločbo o priznanju izda pooblaščena oseba univerze.

Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, veljajo brez postopka priznavanja.

Več informacij

Postopek priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini

Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna
Vipavska 13
5000 Nova Gorica
T: +386 5 3315 234
T: +386 5 9099 717
E: studentska.pisarna@ung.si