Postopek priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini

Priznavanje spričeval, pridobljenih v tujini

Kandidati s spričevali pridobljenimi v tujini, skupaj s prijavo pošljejo overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval zadnjih dveh letnikov, prevode teh spričeval in odločbo o priznanju oziroma odločbo o nostrifikaciji.

Odločbo o priznanju izda pooblaščena oseba univerze (glej Postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja).

Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, veljajo brez postopka priznavanja.

Postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih programih (v nadaljevanju: odločba o priznanju).

Postopek priznavanja izobraževanja vodijo pooblaščene osebe univerz oziroma visokošolskih zavodov.

Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, ob prijavi na program pošljejo zahtevane dokumente na naslov:

Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna
Vipavska 13
5000 Nova Gorica

Dokumenti, ki jih Univerza v Novi Gorici potrebuje za izvedbo postopka priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja so naslednji:

1. Listina o izobraževanju

Listina o izobraževanju, za katero želite, da se prizna, v izvirniku (original) oziroma njen dvojnik (duplikat) ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino

Izvirnik mora biti legaliziran na podlagi:

  • Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen oziroma
  • Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu

Države podpisnice Haaške konvencije so dosegljive na spletni strani.

  • Listina o izobraževanju (spričevalo, diploma) je listina, za katero želite, da se v postopku prizna.
  • Izvirnik (original) je prvi, prvotni izvod listine, ki jo izda izobraževalna institucija (šola).
  • Dvojnik (duplikat) je drugi izvod izvirne listine. Izobraževalna institucija ga izda v primeru, če je oseba izvirno listino izgubila.
  • Drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino, je vsak dokument, ki mu je tak status priznan v državi izvora listine (npr.: sodna ugotovitev opravljenega izobraževanja na podlagi izjav prič).

2. Sodno overjen prevod

Sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve alineje v slovenski ali angleški jezik. Prevod ni potreben, če je listina v italijanskem jeziku ali jeziku katere izmed držav nekdanjih jugoslovanskih republik.

3. Letna spričevala, indeks oziroma priloga k diplomi

Letna spričevala, indeks oziroma priloga k diplomi ali druga dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja

  • Letna spričevala so spričevala o zaključenih posameznih letih šolanja, ki dokazujejo vsebino in trajanje izobraževanja.
  • Indeks je knjižica, v kateri šola potrdi vpis v določen izobraževalni/študijski program, obisk predavanj in opravljene izpite.
  • Priloga k diplomi je praviloma sestavni del diplome in vsebuje podatke o vsebini in trajanju izobraževanja.

Priložite tiste dokumente, ki ste jih v teku vašega izobraževanja v tujini pridobili in iz katerih je razvidna vsebina in trajanje vašega izobraževanja. V osnovni in srednji šoli so to praviloma letna spričevala, na visokošolskih ustanovah indeks in priloga k diplomi. Lahko pa so to druga dokazila, kot npr. potrdilo o opravljenih izpitih.

4. Kronološki opis celotnega izobraževanja

Kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravite sami.

Kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja napišete v nekaj stavkih sami in pri tem navedete, kako je potekalo vaše dosedanje izobraževanje – v katero šolo ste hodili, koliko časa, navedite morebitne prepise, hitrejše napredovanje, ponavljanje, podaljšanje statusa ipd. Opis je informativne narave, zato vam ni potrebno prilagati dodatnih dokazil.

Če pooblaščena oseba ugotovi, da na osnovi predložene dokumentacije o vlogi ne more presojati, lahko zahteva, da predložite dodatna dokazila.

Na izdano odločbo se lahko kandidat pritoži na Senat Univerze v osmih dneh od prejema odločbe. Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur.l. RS, št. 87/2011-ZVPI (97/2011 popr.)) je dva meseca od prejema popolne vloge.

Opozorilo:
V postopkih priznavanja in vrednotenja se obravnavajo le tuje javne listine o izobraževanju, ki so overjene v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Legalizacija ni potrebna za listine iz naslednjih držav: Avstria, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Romunija.

Več informacij

Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna
Vipavska 13
5000 Nova Gorica
T: +386 5 3315 234
T: +386 5 9099 717
E: studentska.pisarna@ung.si