Magistrski študijski program druge stopnje Slovenistika

Razpis za vpis v študijskem letu 2021/2022 (razpis za vpis v koncesionirane študijske programe 2. stopnje bo objavljen predvidoma 1.2.2021 oziroma takoj po podanem soglasju Vlade RS)

Program ima dve smeri:

  • smer Jezikoslovne vede
  • smer Literarne vede

Trajanje študija

2 leti

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica, Vipavska 13

Vpisni pogoji

Smer Jezikoslovne vede (možnost dvojne diplome „Language Science” v sodelovanju z univerzo Ca’Foscari v Benetkah)

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT s področja slovenistike, primerjalnega slovanskega jezikoslovja, splošnega jezikoslovja, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja jezikoslovnih ved.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 KT) ali dodiplomskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo Fakultete za humanistiko. Na podlagi opravljenega študijskega programa in glede na različnost strokovnega področja od učnih vsebin študijskega programa Slovenistika prve stopnje lahko komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT, ki jih morajo opraviti pred vpisom v prvi letnik. Obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Po merilih za prehode se kandidatu, ki je končal vsaj štiriletni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in diplomantu specializacije, sprejete pred 11. 6. 2004, s področja slovenistike, primerjalnega slovanskega jezikoslovja, splošnega jezikoslovja, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja jezikoslovnih ved, lahko priznajo obveznosti v obsegu 60 KT in se lahko vpiše v drugi letnik programa Slovenistika druge stopnje.

Po merilih za prehode lahko v 2. letnik programa preidejo študenti študijskih programov 2. stopnje s katerihkoli področij, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Komisija za študijske zadeve študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Študij se izvaja tudi v angleškem jeziku. Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2.

Kandidati, ki se želijo prijaviti na program dvojne diplome „Language Science” v sodelovanju z univerzo Ca’Foscari v Benetkah, se morajo prijaviti na oba študijska programa. Informacije o prijavi na program „Language Science”, ki ga izvaja Ca’Foscari v Benetkah, so dostopne na tem spletnem naslovu.

Smer Literarne vede

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT s področja slovenistike, primerjalne književnost, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja literarnih ved.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 KT) ali dodiplomskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo Fakultete za humanistiko. Na podlagi opravljenega študijskega programa in glede na različnost strokovnega področja od učnih vsebin študijskega programa Slovenistika prve stopnje lahko komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT, ki jih morajo opraviti pred vpisom v prvi letnik. Obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Po merilih za prehode se kandidatu, ki je končal vsaj štiriletni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in diplomantu specializacije, sprejete pred 11. 6. 2004 s področja slovenistike, primerjalne književnost, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja literarnih ved, lahko priznajo obveznosti v obsegu 60 KT in se lahko vpiše v drugi letnik programa Slovenistika druge stopnje.

Po merilih za prehode lahko v 2. letnik programa preidejo študenti študijskih programov 2. stopnje s katerihkoli področij, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Komisija za študijske zadeve študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Študij se izvaja tudi v angleškem jeziku (smer Literarne vede samo, če je vpisanih najmanj 5 angleško govorečih študentov). Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije, redni Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije, izredni
za 1. letnik 20 5 4 2
za 2. letnik * * * *

* Število razpisanih mest je omejeno s številom razpisanih mest za 1.letnik

Merila za izbiro

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov 60% in ocena diplomskega dela 40%).

Dodatne informacije

Fakulteta za humanistiko
T: 05 331 52 37
E: info.fh@ung.si

Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete