Magistrski študijski program druge stopnje Vinogradništvo in vinarstvo

Razpis za vpis v študijskem letu 2019/2020

Kraj izvajanja študija

Vipava, Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8

Trajanje študija

2 leti

Pogoji za vpis

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT ali dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004 s področja biologije, biotehnologije, mikrobiologije, živilstva, kmetijstva, agronomije, vinogradništva, vinarstva ali sadjarstva.
Kandidati, ki so zaključili študijski program, ki ne ustreza kriterijem, naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo. Glede na usmeritev predhodnega študija lahko študijska komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT iz nabora predmetov visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo na Univerzi v Novi Gorici. Kandidat opravi obveznosti pred vpisom v magistrski študijski program.

Vpisna mesta za vpis

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni
za 1. letnik 20 10

Merila za izbiro

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na povprečno oceno opravljenih izpitov na dodiplomskem študiju.
Kandidati, ki za vpis opravljajo dodatne študijske obveznosti, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri dodiplomskem študiju in povprečje dodatnih izpitov (povprečna ocena na dodiplomskem študiju 60%, povprečje dodatnih izpitov 40%).

Dodatne informacije

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo
T: 05 90 99 700
E: info.vsvv@ung.si

Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete