Študentski projekti in ostale dejavnosti

Bi se radi vključili v projektno delo in druge zanimive dodatne dejavnosti na univerzi?
Univerza v Novi Gorici kot manjša univerza z osebnim pristopom do študentov slednjim omogoča, da se redno vključujejo v različne oblike projektnega dela in dodatnih dejavnostih. Tako študenti že med študijem pridobivajo ogromno dragocenih izkušenj na svojem strokovnem področju in razvijajo veščine kot so delo v skupini, sposobnost samostojnega reševanja problemov, komunikacijske spretnosti, nastopanje v javnosti, delo v mednarodnem okolju, sporočanje v tujem jeziku, vzpostavljanje stikov s poslovnimi partnerji in podobno. Vse to gotovo obogati življenjepise naših študentov in jim omogoča, da vzpostavijo stike s potencialnimi delodajalci.

Projektno delo poteka v sklopu rednih vsebin na študijskih progamih kot tudi v obliki dodatnih oziroma obštudijskih dejavnosti.


Primeri študentskega projektnega dela:

  • Projektno delo pri skupinskih študentskih okoljskih projektih v okviru študijskega programa Okolje 1. stopnje (obvezna predmeta Uvod v projektno delo in Skupinski projekt). Študenti pod vodstvom strokovnega mentorja ter pogosto v sodelovanju z zunanjimi partnerji (podjetja, organizacije) štiri semestre opravljajo skupinski projekt na izbrano okoljsko temo. V sklopu projekta pripravijo in objavijo končno publikacijo, izvedejo javne predstavitve projekta v angleškem jeziku in pri delu sodelujejo tudi z raziskovalnimi enotami UNG. Več na spletni strani Fakultete za znanosti o okolju.
  • Študentski projekti v okviru programov Po kreativni poti do znanja (PKP) in Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). Pri projektih PKP študenti pod vodstvom mentorjev in v sodelovanju s podjetji preučujejo rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, pri projektih ŠIPK pa inovativne rešitve za izzive negospodarskega sektorja v lokalnem in regionalnem okolju iščejo v sodelovanju z negospodarskimi organizacijami. Programa PKP in ŠIPK študentom omogočata, da že v času študija pridobivajo dodatna znanja, praktične izkušnje, obenem pa navezujejo stike s potencialnimi delodajalci.

    Primeri izvedenih projektov PKP in ŠIPK


Primeri sodelovanja študentov pri dodatnih dejavnostih kot so tekmovanja iz znanja, dogodki ipd.:

  • ARTEPAKT – študentska revija Fakultete za humanistiko. Revijo ustvarjajo študenti in študentke fakultete v sodelovanju s študenti in študentkami drugih fakultet UNG in Akademije umetnosti UNG. UNG študente in študentke pri izdaji revije podpira ter krije stroške tiska revije.
  • Redno sodelovanje študentov in študentk UNG na dogodkih UNG in dogodkih, na katerih se predstavlja UNG (Teden UNG, Evropska noč raziskovalcev, strokovni, kulturni in športni dogodki, karierni sejmi in dogodki v Sloveniji in tujini, sodelovanja s šolami doma in v tujini ipd.). Študenti in študentke lahko pridobijo izkušnje z najrazličnejših podočij, na primer marketinga, javnega nastopanja, promocije izobraževanja in znanosti ipd.

Več o prijavi in vpisu

Študentka Okolja pri izvajanju okoljskih delavnic za otroke, nastalih v sklopu študentskega projekta ŠIPK Okoljsko ozaveščanje otrok z doživetji v naravi v sodelovanju s ŠD Sonček.
Foto: Arhiv UNG

Študent Fizike in astrofizike izvaja astrofizikalne delavnice na Evropski noči raziskovalcev 2019
Foto: Arhiv UNG

ARTEPAKT – Študentska revija Fakultete za humanistiko UNG
Foto: Arhiv FH

Vsakoletno sodelovanje študentov UNG na kariernem sejmu Informativa.
Foto: Arhiv UNG