XAS
 
Absorpcija
rentgenske
svetlobe
crta
crta
crta
crta
 
Izviri
rentgenske
svetlobe
crta
crta
crta
crta
 
Rentgenska
optika
crta
crta
crta
crta


 

 

 

IZVIRI RENTGENSKE SVETLOBE

Rentgenska cev

Rentgenska svetloba je elektromagnetno valovanje. Nastaja pri zaviranju hitrih elektronov v snovi. Pojav imenujemo zavorno sevanje. Maksimalna energija rentgenskih fotonov je enaka začetni kinetični energiji elektrona (slika 1). Spekter zavornega sevanja je zvezen.

Slika 1: Spekter zavornega sevanja iz rentgenske cevi pri različnih pospeševalnih napetostih.

Rentgenski žarki nastanejo tudi kot posledica interakcije hitrih elektronov z atomi v snovi. Hitri elektroni lahko izbijejo katerega od elektronov na notranjih lupinah atoma. Prazno mesto zapolni elektron iz višjih lupin. Pri prehodu iz lupine z višjo energijo na lupino z nižjo energijo se izseva rentgenski foton z energijo, ki je enaka razliki energij obeh lupin. Energije teh fotonov so karakteristične za posamezen element in govorimo o karakterističnih rentgenskih črtah. Te so naložene na zvezen zavorni spekter (slika 2).

Slika 2: Spekter iz rentgenske cevi z molibdenovo anodo in pospeševalno napetostjo 35 kV.

Prehode v atomu pri katerih se izseva rentgenska svetloba prikazuje slika 3. Tako na primer, karakteristična črta Kα ustreza prehodu elektrona iz lupine L v lupino K, Lα pa prehodu iz lupine M v lupino L.

Slika 3: Karakteristični prehodi med energijskimi nivoji v težjih atomih, pri katerih se izseva rentgenska svetloba.

V rentgenski cevi je vir elektronov katoda (slika 4). Maksimalna energija oziroma najkrajša valovna dolžina izsevanih fotonov je določena s pospeševalno napetostjo med katodo in anodo. Tok elektronov, ki padajo na anodo pa določa gostoto energijskega toka emitiranih rentgenskih žarkov.

Tarča (anoda) je kovinska, najpogosteje iz Mo, W, V ali Cu. Od izbire tarče je odvisno, kje je največja spektralna gostota energije (v katerem energijskem območju se izseva največ energije).

Rentgenski žarki izhajajo iz rentgenske cevi skozi berilijevo okence v ozkem curku. Oblika tarče in zaslonke na izhodnem okencu določajo velikost in divergenco rentgenskega žarka [8].

Slika 4: Shematski prikaz rentgenske cevi.

 

 

 

E-mail:iztok.arcon@p-ng.si
Last change: 30-May-2006