COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS


 

Julij 2020

 
 
1

    ENOTNI kontni načrt in ponazoritve knjiženj za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije / [pripravili] Andreja Bajuk Mušič ... [et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2020. - 257 str. : ilustr. ; 17 cm

ISBN 978-961-252-062-5

657.4.012.2

COBISS.SI-ID 19513859

2

HVALA, Vojko
    Ekonomska primerjava modelov financiranja naložbe podjetja v fotovoltaiko : magistrsko delo / Vojko Hvala. - Nova Gorica : [V. Hvala], 2020. - XIV, 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5265. - Mentor Drago Papler. - Bibliografija: str. 61-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fak.

COBISS.SI-ID 23002883

3

KRAKAR-Vogel, Boža
    Didaktika književnosti pri pouku slovenščine / Boža Krakar Vogel. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Sofija] : Bulvest Print AD). - 308 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Učiteljeva orodja)

700 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija

ISBN 978-961-292-040-1 : EUR 28,50

37.02:821.09(035)
37.091.3:821.09(035)

COBISS.SI-ID 15195907

4

LEMUT, Etien
    Svetovanje podjetja L. M. d. o. o. na področju digitalnih premoženj : diplomsko delo / Etien Lemut. - Nova Gorica : [E. Lemut], 2020. - VIII, 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5354. - Mentor Boris Gojković. - Bibliografija: str. 41-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fak.

COBISS.SI-ID 22983171

5

    LITERARNA večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu / [uredila Alenka Koron in Andrej Leben]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 324 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Studia litteraria / Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, ISSN 1855-895X ; 26)

300 izv. - O avtoricah in avtorjih: str. 307-312. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Summary: Literary multilingualism in the Slovene and Austrian context. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0440-5 : 21 EUR

81'246.3:82.0(436:497.4)(082)
821.163.6.09(082)
821.112.2(436).09(082)

COBISS.SI-ID 15771907

6

MAKOVEC, Patrik
    Poenotenje in optimizacija poslovnih procesov ob združevanju izbranih podjetij : diplomsko delo / Patrik Makovec. - Nova Gorica : [P. Makovec], 2020. - XII, 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4587. - Mentorica Mateja Milost. - Bibliografija: str. 41-42. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fak.

COBISS.SI-ID 22989059

7

MORENČIČ, Janoš
    Prenova informacijske podpore za sistemsko ureditev področja skladiščenja in interne logistike v izbranem podjetju : magistrsko delo / Janoš Morenčič. - Nova Gorica : [J. Morenčič], 2020. - XIV, 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5397. - Mentor Bojan Cestnik. - Bibliografija: str. 93-97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fak.

COBISS.SI-ID 23000579

8

    PASSWORT Deutsch 1 / Ulrike Albrecht ... [et al.]. A1, Kurs- und Übungsbuch. [mit Audio-CD]. - 1. Aufl. A1. - Sttutgart : Ernst Klett Sprachen, 2013. - 223 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD

Priložena ena zgoščenka. - Kazalo
- - Passwort Deutsch 1 [Elektronski vir] : Audio-CD zum Kurs- und Übungsbuch. - 1 zgoščenka : barve ; 12 cm

ISBN 978-3-12-676410-0

811.112.2(075.3)

COBISS.SI-ID 512681008

9

    PASSWORT Deutsch. 2. [A1-A2], Kurs- und Übungsbuch mit Audio-CD / Ulrike Albrecht ... [et al.]. - 1. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2013. - 221 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD. - (Edition Deutsch)

Kazalo

ISBN 978-3-12-676413-1 (komplet)

811.112.2'24(035)

COBISS.SI-ID 512687152

10

PERŠIČ, Andrej
    Struktura zaposlovanja v času gospodarske krize in po njej : magistrsko delo / Andrej Peršič. - Nova Gorica : [A. Peršič], 2020. - VIII, 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5012. - Mentor Drago Papler. - Bibliografija: str. 44-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fak.

COBISS.SI-ID 22278915

11

PETRIČ, Ana, 1985-
    Analiza vpliva izkušenj in znanja na odnos različnih interesnih skupin prebivalcev Slovenije do rjavega medveda ter način poročanja medijev o tej vrsti : diplomsko delo / Ana Petrič. - Nova Gorica : [A. Petrič], 2020. - XIV, 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5637. - Mentor Jana Laganis. - Bibliografija: str. 55-60. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Novi Gorici, Fak. za znanosti o okolju

COBISS.SI-ID 22998787

12

TROŠT, Asja
    Engaging bodies through expanded art practice : master's thesis / Asja Trost. - Nova Gorica : [A. Trost], 2020. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5658. - Nasl. str. tudi v slov: Angažiranje teles v razširjeni umetniški praksi. - Mentor praktičnega dela Jasna Hribernik in teoretičnega dela Miha Colner. - Bibliografija: str. 55-57. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Novi Gorici, Akademija umetnosti

COBISS.SI-ID 23014403
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PNG, 22. 7. 2020