COBISS Co-operative Online Bibliographic System & Services COBISS

 


New Books - April 2017


 

1.
EGAN, Kieran
        Zgodovina pedagoške zmote : naša progresivistična dediščina od Herberta Spencerja do Johna Deweya in Jeana Piageta / Kieran Egan ; [prevod Nina Slaček ; spremna besada Marjan Šimenc in Zdenko Kodelja]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 219 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 152)

Prevod dela: Getting it wrong from the beginning. - 600 izv. - Kako misliti teorijo edukacije? / Marjan Šimenc in Zdenko Kodelja: str. 197-214. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 187-196. - Kazalo

ISBN 978-961-260-026-6
a) Dewey, John (1859-1952) b) Piaget, Jean (1896-1980) c) Spencer, Herbert (1820-1903) d) Pedagogika - Zgodovina e) Izobraževanje - Filozofija - Združene države Amerike

37.01(73)
COBISS.SI-ID 249066752

2.
GOVEKAR-Okoliš, Monika
        Poglavja iz andragogike / Monika Govekar-Okoliš, Nives Ličen. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2008 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 143 str. ; 24 cm

Indeks avtorjev: str. 141-143

ISBN 978-961-237-234-7
a) Andragogika - Učbeniki za visoke šole b) andragogika c) izobraževanje odraslih d) vseživljenjsko izobraževanje e) vseživljenjsko učenje f) andragoški proces g) biografsko učenje h) andragoški ciklus

37.013.83(075.8)
374.7
COBISS.SI-ID 238592256

3.
MARJANOVIČ Umek, Ljubica
        Govor in branje otrok : ocenjevanje in spodbujanje / Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja Peklaj in Sonja Pečjak. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 106 str. : ilustr. ; 24 cm

Tisk na zahtevo. - Bibliografija: str. 87-100. - Kazali

ISBN 978-961-237-496-9
a) Čustva - Psihološki testi b) govorni razvoj c) jezikovni razvoj d) govor e) branje f) pismenost g) razvoj otroka h) merjenje i) spodbujanje j) socialni konteksti k) družinsko okolje l) vrtci m) osnovne šole n) speech development o) language development p) speech q) reading r) literacy s) childhood development t) measurement u) stimulation v) social environments w) home environment x) kindergartens y) primary schools

159.922.7:(159.946.3+028)
CC-APA:
2820
3550
5-100
COBISS.SI-ID 50789474

4.
PEČJAK, Sonja
        Psihološki vidiki bralne pismenosti : od teorije k praksi / Sonja Pečjak ; [prevod povzetka Simona Nagernik]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 193 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Razprave FF)

200 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 171-184. - Povzetek ; Abstract. - Kazali

ISBN 978-961-237-401-3
a) Branje - Psihologija b) Pismenost c) Bralne sposobnosti d) bralna pismenost e) pedagoška psihologija

028:37.015.3
COBISS.SI-ID 261427456

5.
PEKLAJ, Cirila
        Psihosocialni odnosi v šoli / Cirila Peklaj, Sonja Pečjak. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015 (Ljubljana : Birografika Bori). - 339 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-237-749-6
a) Šole - Socialna klima - Učbeniki za visoke šole b) Šole - Medosebni odnosi - Učbeniki za visoke šole c) socialni odnosi d) učenci e) učitelji f) medvrstniški odnosi g) odnosi med učitelji in učenci h) šolsko okolje i) šolski razredi j) učni in vzgojni cilji k) odnosi med starši in šolo l) učno okolje m) vodenje n) medosebne komunikacije o) pedagoška psihologija p) visokošolski učbeniki q) social relations r) students s) teachers t) peer relations u) teacher student interaction v) school environment w) classroom environment x) educational objectives y) parent school relationship z) learning environment {) textbooks

37.015.3:37.064(075.8)
37.015.3(075.8)
37.06(075.8)
CC-APA:
3500
COBISS.SI-ID 279898880

6.
        RAZVOJNA psihologija / strokovni urednici Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič ; [prevod povzetka Irena Kovačič ; fotografije Tihomir Pinter ... [et al.] ; ilustratorka Kristina Krhin]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Rokus Klett, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 815 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

1.500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Abstract. - Kazalo

ISBN 978-86-7207-146-7 (Znanstvenoraziskovalni inštitut FF)
a) otroci b) mladina c) odrasli d) psihosocialni razvoj e) kognitivni razvoj f) razvojna psihologija g) prenatalno obdobje h) dojenček i) malček j) zgodnje otroštvo k) srednje otroštvo l) pozno otroštvo m) mladostništvo n) odraslost

159.922.7(082
CC-APA:
2800
COBISS.SI-ID 247373312

7.
REICHENBERG, Mitja
        Filmska glasba / Mitja Reichenberg. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Srbija : Rotografika). - 237 str. : ilustr. ; 27 cm + 2 CD-ja (53 min, 4 sek; 62 min, 27 sek) ; 12 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - Kazali. - Bibliografija: str. 234-235

ISBN 978-961-01-4425-0
a) Filmska glasba - Zgodovina - Slovenija b) Filmska glasba - Zgodovina - Svet c) filmska glasba d) skladatelji e) film f) zgodovinski pregledi

791.636:78
COBISS.SI-ID 286013184

8.
        ŠOLA in vrtec skozi ogledalo / [izbor] Eva Dolar Bahovec, Ksenija Bregar Golobič ; [avtorice posameznih prispevkov Eva Dolar Bahovec ... [et al.] ; ilustriral Božo Kos ; fotografije Bojan Brecelj in arhiv Vrtca pod Gradom ; prevod Valerija Vendramin ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2004. - 264 str. : ilustr. ; 21 x 28 cm

Predgovor / Ksenija Bregar Golobič: str. [5]. - Kazalo. - Bibliografija z opombami na koncu vsakega pogl.

ISBN 86-341-2971-3
a) Otroški vrtci - Vzgoja - Zborniki b) Osnovne šole - Zborniki c) šole d) vrtci e) predšolske ustanove f) starši g) otroci h) predšolska vzgoja i) priročniki

372.32(082)
COBISS.SI-ID 216448000

9.
VYGOTSKIJ, Lev Semenovič
        Mišljenje in govor / Lev S. Vigotski ; spremni študiji prispevala in uredila Ljubica Marjanovič Umek in Slavko Gaber ; [prevod Blaž Podlesnik]. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 434 str. ; 23 cm. - (Temeljne razprave / Pedagoška fakulteta, Ljubljana)

Prevod dela: Myšlenie i reč´. - 500 izv. - Pojmovanje otroka v sociokulturni teoriji Vigotskega / Ljubica Marjanovič Umek: str. 373-400. - Vigotski, sociologija, učenje in poučevanje - skice / Slavko Gaber: str. 401-426. - Bibliografija: str. 369-370. - Kazalo

ISBN 978-961-253-054-9
a) Vigotski, Lev Semjonovič (1896-1934) - Študije b) Mišljenje - Pedagoška psihologija c) Govor - Pedagoška psihologija d) mišljenje e) govor f) razvoj otroka g) razvojna psihologija h) ruski psihologi i) thinking j) speech k) childhood development

159.955:37.015.3
159.946.3:37.015.3
159.9Vigotski L.S.
CC-APA:
2820
5-100
COBISS.SI-ID 253558016