Basic historical sciences

This course is part of the programme
Bachelor's study programme Cultural history (1st level)

Objectives and competences

The main objective is preparing students for independent work with original historical sources.
In this subject, students primarily develop the following competences:
reading medieval Latin scripts, acquaintance with structures and functions of different historical sources, acquaintance with different historical calendars, mastering the ways and methods of editing and publishing historical sources.

Prerequisites

Vertically, studies refer to the knowledge acquired by students in the first two years, a condition for the successful participation at classes is mastering of a chosen language (Latin or German). Horizontally it mainly refers to the subjects Archive science, Feudal society culture and Cultural history of Slovene place.

Content

Latin paleography – theoretical problems and exercises in reading documents.
Diplomatics – learning the basic principles and relevant forms of public and private documents and their structure.
Chronology – calendars of the Middle European and Mediterranean space.
Basics of hardly and sigillography.
Historical metrology – systems of measurement for length, weight and capacity in Slovenian territory.
Historical topography – handbooks and basic sources and ways of place name identification in historical sources.
Ecdotics – ways and methods of editing and publishing historical sources.

Intended learning outcomes

Students master the use of original historical sources in the historiographic research; reading texts in old scripts, dating the document, analyzing it (comprehending its function and structure, determining the value resp. relevance for the research) and placing it in a broader context.

Readings

– Stipišić, Jakov. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji in praksi. Zagreb: Školska knjiga, 1972, 21985.
– Novak, Viktor. Latinska paleografija. Beograd: Naučna knjiga, 1952, 21981, 31991.
– Kos, Dušan. Pismo, pisava, pisar. Prispevek k zgodovini kranjskih listin do l. 1300. Gradivo in razprave 14. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1994.
– Capelli, Adriano. Lexicon Abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate nelle carte e codici specilamente del medio evo. Milano: Ulrico Hoepli, 1899 (in še več izdaj do 1999).
– Erben, W., L. Schmitz-Kallenberg in O. Redlich. Urkundenlehre I (Allgemeine Einleitung zur Urkundenlehre; Die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters). III. (Die Privaturkunden des Mittelalters). Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte IV. München – Berlin; Oldenbourg , 1907, 1911.
– Štih, Peter. Začetki in razmah listinskega pismenstva na ozemlju Slovenije do konca 11. stoletja. Zgodovinski časopis 57 (2003) , str. 279–290.
– Grotefend, Hermann. Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hannover: Hahnsche Buchhaltung, 1891 (in še več izdaj do 2007).
– Otorepec, Božo. Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 1988.
– Vilfan, Sergij. Prispevek k zgodovini mer na Slovenskem s posebnim ozirom na ljubljansko mero (16. – 19. stoletje). Zgodovinski časopis 8 (1954), str. 27–86.
– Vilfan, Sergej. Temelji in razvoj denarnih sistemov v slovenskih deželah do 17. stoletja. Zgodovinski časopis 40 (1986), str. 397–412.
– Trapp, Wolfgang. Kleines Hanbuch der Masse, Zahlen, Gewichte und der Zeitrechnung. Stuttgart: Reclam, 31992.

Assessment

Seminar paper and oral exam. The seminar paper is conditional to be admitted to the exam.

Lecturer's references

Kaja Širok, PhD, works as the director of the National Museum of Contemporary History. Her research focuses on border regions, in connection to national historical narratives and memory studies inside the issues of identity formation, commemoriation, contested memories, (re)interpretations of history.

ŠIROK, Kaja. Kalejdoskop goriške preteklosti : zgodbe o spominu in pozabi, (Zbirka Kulturni spomin, knj. 2). Ljubljana: Založba ZRC, 2012.

GRABAR, Nika, ŠIROK, Kaja, VOVK, Martina. Parlament - tri zgodbe : arhitektura, umetnost, spomin. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012.

ŠIROK, Kaja, PURG, Urška. (Re)interpretacije dediščine muzejskih zbirk : oblikovanje podob preteklosti v evropskem kontekstu. V: DOLŽAN ERŽEN, Tatjana (ur.), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), VALENTINČIČ FURLAN, Nadja (ur.). Interpretacije dediščine, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 48). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2014, str. 128-137, 279-280.

ŠIROK, Kaja: Museums Exibiting Europe (EMEE); Toolkit n.2
http://www.museums-exhibiting-europe.de/toolkit-manuals-activity-8/

ŠIROK, Kaja. Tujerodec : italijanska koncentracijska taborišča med spominom in pozabo. V: TOFFOLO, Davide. Italijanska zima. 1. izd. Ljubljana: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011,

ŠIROK, Kaja. Kolektivni spomin, pričevalec in zgodovina : diskurzivne konstrukcije preteklosti. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2012, letn. 20, št. 1/2, str. 137-150.
ŠIROK, Kaja. Identitete, zgodovina in dediščina prostora - prakse spominjanja in komemoracije na Goriškem v XX. stoletju. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2012, letn. 20, št. 4, str. 631-646,
ŠIROK, Kaja. Spomin in pozaba na obmejnem območju : predstave o goriški preteklosti. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2010, letn. 18, št. 1/2, str. 337-358
ŠIROK, Kaja. Okus spomina : refleksija na obdobje Zavezniške vojaške uprave v življenjskih zgodbah pričevalcev. V: ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL SAJE, Maja (ur.). Zgodovina je slastna : kulturna zgodovina hrane. 100 let začetka prve svetovne vojne : programska knjižica. Ljubljana: ZZDS, 2014, str. 21.

ŠIROK, Kaja. Gradnja zgodovine, ustvarjanje spomina : vojni spomeniki v vojnah spomina = Building history, creating memory : war memorials in memory wars. V: HUREMOVIČ, Tina (ur.). Disonantna dediščina 20. stoletja = Dissonant heritage of the 20th century. [Ljubljana]: Forum slovanskih kultur: = Forum of Slavic Cultures, 2013, str. 34-35

ŠIROK, Kaja. Which history? Whose memory? : the power of memory in borderland identity making. V: The wages of nationhood : conflicts, compromises and costs : convention papers. [New York: Columbia University Press], 2012,

ŠIROK, Kaja. Commemoration and remembrance practices in Slovenia : adoption of Holocaust Remembrance Day and its discursive formation in everyday Slovene media. V: The holocaust in Yugoslavia : history, memory and culture - a reappraisal. [Jerusalem]: Yad Vashem, [2013],

(..)