Selected chapters in the history of viticulture and enology

This course is part of the programme
Bachelor's study programme Cultural history (1st level)

Objectives and competences

The student becomes familiar with key historical moments in viticulture and enology in the Slovenia in a way which can be in turn used for selfevaluation and for agricultural products promotion. The slovenian viticulture and enology situation is compared to the global situation.

Prerequisites

/

Content

The student is aquainted with the history of viticulture and enology on Slovenian and global scale. Special emphasis is put on the influence of Slovenian adjacent areas on development of viticulture and enology. Student has to know most of the Slovenian local/autochtonous grape varieties and main Slovenian viticulture and enology experts from the past. Particular emphasis is given on the implications of vine diseases and other historical moments on Slovenian and global viticulture/enology course.
Students are aquainted with old mechanisation, enology and viticulture equipment and typical wine cellars in selected parts of Slovenia with rich tradition of wine growing and making.

Intended learning outcomes

Historical developement of viticulture and enology in Slovenia.

Readings

  • Vlado Valenčič, Vinogradništvo. V gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, Zgodovina agrarnih panog I, Lj. 1970, str. 279-308. Catalogue
  • France Adamič, Oris slovenskega vinogradništva in vinarstva. Ljubljana 1976.
  • Tanja Gomiršek, Rebula nekoč in danes. Nova Gorica 2007 Catalogue
  • Darko Darovec, Dežela refoška. Vinogradništvo in vinarstvo slovenske Istre. Koper 2000 Catalogue
  • Peter Stres, Oris preteklosti vinogradništva v Goriških brdih do II. svetovne vojne. Briški zbornik 1999. Catalogue
  • Jože Mlinarič, Viniogradi, vinogradništvo in vinska trgovina na mariborskem območju do uničenja vinogradovzaradi trtne uši. V Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja. Umetniški kabinet Primož Premzel 2001. Catalogue
  • Stane Granda, K zgodovini cvička. Otorepčev zbornik. Ljubljana 2005, str. 181- 302 Catalogue
  • Yair Margalit Concepts in Wine Technology, 2004. The Wine Appreciation Guild, Ltd, San Francisco, 263 str. Catalogue
  • Peter Forrestal. 2001. The Global Encyclopedia of Wine. The Wine Appreciation Guild, San Francisco, 912 str. E-version

Assessment

Active participation to the lectures and practicals 30 %, seminar 30 %, oral exam 40 %.

Lecturer's references

Raziskovalno področje Staneta Grande obsega poleg dogajanja v revolucionarnem letu 1848/49 predvsem socialno in gospodarsko zgodovino ter zgodovino Cerkve od srede 18. stoletja do najnovejše dobe. Temeljne probleme slovenske zgodovine, kot na primer zadružništvo, zavarovalništvo, bančništvo, obrt ... raziskuje običajno na mikro nivojih, kjer mu študije omogočajo nova temeljna spoznanja. Značilnost njegovih raziskav je delo na neobjavljenih virih, zlasti na onih v avstrijskih in italijanskih arhivih.
Svoja spoznanja je doslej, razen v člankih, predstavil tudi na številnih mednarodnih simpozijih v Italiji, na Češkem, Madžarskem, Nemčiji, Hrvaškem in v Avstriji.

Izbrane publikacije:

Die slovenisch-kroatischen Beziehungen im Revolutionsjahr 1848/49. Der Prager Slavenkongres 1848. Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2000, str. 137–170.

Kulturnoorganizacijska dejavnost veterinarja in zdravnika dr. Janeza Bleiweisa. Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, 7, 1983, 229–238.

Poskus organizacije slovenskega zavarovalništva v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja. Zgodovina Ljubljane, 1984, 238–244.

Kratek prerez zgodovine gozda in gozdarstva na Slovenskem. Gozdarski študijski dnevi, 1985, 67–73.

Poskus organiziranja slovenske Ljubljanske občne banke (1872). Zgodovina denarstva in bančništva na Slovenskem. Posvetovanje ob štiridesetletnici Denarnega zavoda Slovenije, Ljubljana, 11. in 12. decembra 1984. Ljubljana, 1987, 47–52.

Prispevek plemstva k razvoju turizma na Slovenskem. Razvoj turizma v Sloveniji. 28. zborovanje slovenskih zgodovinarjev. Zbornik referatov. Ljubljana 1996, str. 38–47.

Kmet na Slovenskem Štajerskem in v Prekmurju v letih 1919–1929. Zbornik (Mednarodni kulturnotgodovinski simpozij Modinci 1981) 13, 1981, str. 224–262.

Les paysans slovenes et l Armee francaise avant la constitution des Provinces Illyriennes. Les Relation entre la France et les pays yougoslaves du dixhuitieme au vingtieme siecle. Acte du Colloque France-Yougoslave des Historiens, qui s est tenu a Ljubljana les 26 et 27 septembre 1985. Ljubljana, 1987, str. 22–25.

Das Verhältnis zwischen nationaler und sozialer Frage bei den Slowenen im Jahre 1848/49.
1848/49. Revolutionen in Ostmitteleuropa, str. 245–255. R. Oldenburg Verlag München 1996.

Gospodarske krize na slovenskem prostoru v devetnajstem stoletju. Gospodarske krize in Slovenci. Ljubljana, 1999, str. 27–45.

Narodne razmere v vzhodni Istri v letu 1848/49 Annales 18/99, Series historia et sociologia, 9, 1999, 2, str. 327–346.

Zadružništvo v Gornji Vipavski dolini do konca I. svetovne vojne. Vipavski izbor, Vipava, 1994, 43–63.

Stane Granda, K zgodovini cvička. Otorepčev zbornik. Ljubljana 2005, str. 181- 302.