Establishment of the Slovenian Literary System

Objectives and competences

Understanding of basic literary-historical concepts related to Slovene literature with an emphasis on the problem approach. Literature - literature - literature. Religious literature, oral culture, pre-Enlightenment mentality, polycentricity, specifics of periodization, the role of translation in the development of Slovene literature, the emergence of the system of Slovene literature and canon.
Understanding the historical context, spiritual basis, genre and formal peculiarities of individual periods of older Slovene literature. Knowledge, understanding, evaluation of main texts and their authors.

Prerequisites

Knowledge of basic literary and literary-historical concepts at the secondary school level.

Content

The course provides an overview of older Slovene literature from the beginnings in the Middle Ages through the Reformation, the Catholic Restoration, the Baroque and the Enlightenment to the beginnings of the Romantic period. The review introduces literary periods and representative authors of older Slovenian literature in a broader historical and literary context.
In the following, the course focuses on the specifics of older Slovene literature, especially: manuscripts and contemporary editions of texts from older Slovene literature, polycentricity and center design, the relationship between translation and one's own creativity, religious and secular literature and the emergence of the Slovene literature system.

Intended learning outcomes

Knowledge and understanding:
- students know, understand and know how to use basic theoretical and periodization concepts related to older Slovenian literature,
- know how to use the findings of modern research and apply them to older Slovenian literature,
- know and are able to place the main texts and their authors in time,
are capable of in-depth analysis and interpretation of the basic texts of older Slovene literature and their evaluation according to the developmental arc of Slovene literature.

Readings

Basic

 • Brižinski spomeniki. Elektronska znanstvenokritična izdaja. ZRC SAZU, 2007 E-version
 • Starejša slovenska nabožna književnost (izbor Igor Grdina). Zbirka Klasje, DZS 1997. Catalogue
 • Valvasor in sodobniki (ur. Jože Pogačnik). Zbirka Naša beseda, Mladinska knjiga. Catalogue
 • Cvetnik slovenske vezane besede 1 in 2 (ur. Alfonz Gspan). Slovenska matica 1978, 1979. Catalogue
 • Slovenski protestantski pisci (ur. Mirko Rupel). Ljubljana: Slovenska matica 19662. E-version
 • Pisanice 1779-1782 (faksimile). Ljubljana: SAZU, 1977. Catalogue
 • Martjanska pesmarica. Ljubljana: ZRC, 1997.
 • Od lubezni in vesela: izbor iz starejše slovenske posvetne poezije. Ljubljana: MK, 2006, 149-176. Catalogue
 • France Prešeren: Poezije. Ljubljana: Prešernova družba, 1982. Catalogue

Additional

 • Ivan Grafenauer: Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje, 1973. Catalogue
 • Jože Pogačnik: Slovenska književnost I. Ljubljana: DZS, 1998. Catalogue
 • Janko Kos: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS, 1977. Catalogue
 • Igor Grdina: Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor: Obzorja, 1993. Catalogue
 • Matjaž Kmecl: Tisoč let slovenske literature. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004. Catalogue
 • France Koblar: Slovenska dramatika I, II. Ljubljana: Slovenska matica, 1972. Catalogue
 • Primož Simoniti: Humanizem na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 1979. Catalogue
 • Jože Koruza: Značaj pesniškega zbornika Pisanice od lepeh umetnosti. Maribor: Obzorja, 1993. Catalogue
 • Boris Paternu: Književne študije. Ljubljana: Gyrus, 2001. Catalogue
 • Boris Paternu: France Prešeren in njegovo pesniško delo. I, II. Ljubljana: MK, 1977. Catalogue
 • Vilko Novak: Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov, 1976.
 • Jože Pogačnik: Slovensko slovstvo v obdobju razsvetljenstva. Ljubljana: ZIFF, 1995. Catalogue
 • Wladislaw Tatarkiewicz: Zgodovina šestih pojmov. Ljubljana: LUD Literatura, 2000. Catalogue
 • Tone Pretnar: Iz zgodovine slovenskega verznega oblikovanja. Ljubljana: ZIFF, 1997. Catalogue
 • Peter Svetina: Poezija med salonom in klozetom: iz življenja starejše slovenske posvetne poezije. V: Od lubezni in vesela: izbor iz starejše slovenske posvetne poezije. Ljubljana: MK, 2006, 149-176. Catalogue
 • Barbara Pregelj: Primož Trubar in Bartolomé de Las Casas. Slavia Centralis, 2008, letn. 1, št. 1, str. 52-62. E-version
 • Barbara Pregelj: O sredobežnosti sodobne slovenske proze. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 284-290. Catalogue

Assessment

Written exam. The condition for taking the exam is two colloquia during the year and a paper presented in the seminar.

Lecturer's references

Barbara Pregelj is an associate professor of literature at the University of Nova Gorica. She mainly researches various aspects of the reception of Spanish literature in Slovene literature, translation issues, youth literature and literary interpretation, and has designed and led a number of international and domestic projects in the field of motivation to read.
She regularly actively participates in congresses, symposia, round tables, lectures at home and abroad, and has also organized several visits by foreign authors to Slovenia and literary symposia. She also works as a translator and editor.
PREGELJ, Barbara. Motiviranje za branje in slovenski klasiki. Slovenščina v šoli. 2018, letn. 21, [št.] 3, str. 43-51.

PREGELJ, Barbara. Za priznanje prevoda v slovenski kulturi in družbi. V: PREGELJ, Barbara (ur.). Bela knjiga o prevajanju 2018 : premiki na področju prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja v Sloveniji. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2019. Str. 9-15.

PREGELJ, Barbara. Leteči verzi : letaki v starejši slovenski in španski književnosti. V: PERENIČ, Urška (ur.), BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Starejši mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 169-179, ilustr. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 37.
PREGELJ, Barbara. Categoría del tiempo en la historia literaria : el caso del barroco esloveno. Verba Hisp., 2012, 2, letn. 20, str. 257-272.
PREGELJ, Barbara. Espacios de la nación en el contexto de la literatura eslovena contemporánea. Eslavística complut., 2011, vol. 11, str. 139-154.
PREGELJ, Barbara, OLAZIREGI, Mari Jose. Algúns desafíos da historiografía literaria : estudo comparatista da periodización nas literaturas española, vasca e eslovena. Bol. galego lit., 2010, no. 43, str. 97-110.
PREGELJ, Barbara. El kitsch en el barroco castellano. Verba Hisp., 1999, 8, str. 71-100.
PREGELJ, Barbara, OLAZIREGI, Mari Jose. Zlata doba, železna doba ali doba literature? : vprašanje periodizacije, reformacije, protireformacije v luči opozicije med vizualno-ustnim ter pisnim skozi optiko slovenske, baskovske in španske literarne zgodovine. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Reformacija na Slovenskem : (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 27). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 147-157. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp27/12_Pregelj.pdf.
PREGELJ, Barbara. Zgledno omledno : trivialno v slovenski postmoderni književnosti, (Slavistična knjižnica, 12). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007. 209 str. ISBN 978-961-6715-00-3.