3 - Fotografija I

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Razumevanje in sposobnost uporabe fotografskih tehnologij. Obvladovanje in analiza fotografskega medija in sposobnost prenosa osvojenih analitičnih znanj in prijemov tudi v druga področja vizualnega koda. Opremiti tudi z drugimi znanji in veščinami, potrebnimi za uspešno delo v različnih strokovnih delovnih okoljih.

Splošne kompetence, ki jih študentje pridobijo z delom znotraj modula: * sposobnost sprejemanja, analize in uporabe novih tehnologij, * sposobnost uporabe znanja v praksi, * sposobnost komunikacije in timskega dela * avtonomnost v strokovnem delu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna računalniška pismenost.
Osnove operiranja s fotoaparatom.
Pogoj za vključitev v delo je aktivna udeležba študenta v vseh fazah in na vseh ravneh študijskega dela, kar poleg aktivne prisotnosti na predavanjih in sodelovanja pri vajah predvideva: individualno snovanje in razvijanje idej – samostojno in v aktivni dvosmerni komunikaciji mentor – študent (izmenjava mnenj poteka osebno in preko spletnega sistema) in kontinuirano samostojno (raziskovalno, kreativno in izvedbeno) delo skozi vse leto.

Vsebina

Prvi letnik fotografije temelji predvsem na spoznavanju osnov fotografskega jezika, pa tudi fotografske tehnologije, osnove barvne metrike in upravljanja barv ter analognih in digitalnih fotografskih prvin.
Obravnavna poglavja so: EM spekter; Oko; Fotografska kompozicija; Telo fotoaparata, formati filma in senzorjev, objektivi, globina ostrine, zaslonka; Kontrast motiva, filma, senzorja, svetlomer in merjenje svetlobe; Svetlobna telesa in elektrika; Osnove upravljanja barv.
Teme in vaje v prvem in drugem letniku so sestavljene tako, da študent preko njih spozna pomene: ostro/neostro, glavni plan/sekundarni plan, svetlo/temno, globinska ostrina, čas, oblika, namembnost posnetka, razliko črno–belo/barvno, analogno/digitalno, poleg tega pa tudi fotografijo v sodelovanju z drugimi mediji.

Predvideni študijski rezultati

 • koherentno obvladanje fotografske umetnosti,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije,
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst umetniške fotografije,
 • obvladanje veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju fotografije

Temeljna literatura in viri

 • Barthes, Roland: Camera Lucida, Studia Humanitates, 1992.
 • Batchen, Geoffrey: Goreč od želje, Zasnovanje fotografije, Studia Humanitatis, 2010.
 • Belting, Hans: Antropologija podobe, Studia Humanitatis, 2004.
 • Berger, John: Načini gledanja, Zavod Emanat, 2008.
 • Butina, Milan: Mala likovna teorija, Debora, Ljubljana, 2000.
 • Butina, Milan: Prvine likovne prakse, Debora, 1997.
 • Bright, Susan: Art Photography Now, Edition Braus, 2005.
 • Intihar, Matjaž; e-Fotografija, Image & Co. inženiring, 2003.
 • Lampič, Primož: Fotografija in stil, Znanstveni inštitiut Filozofske fakultete, Ljubljana 2000.
 • Koetzle, Hans-Michael: Photo Icons, Taschen, Koeln 2005.
 • Kante, Božidar; Filozofija umetnosti, Založba Jutro 2001.
 • NAVEDTRA 14209 - Photography (Basic) – Nonresident training course, October 1993.
 • Newhall, B. The History of Photography. New York : The Museum of Modern Art, 1994.
 • Sontag, Susan: Eseji o fotografiji, Študentska založba, Ljubljana 2001.
 • The Photo Book, Phaidon, 1997.
 • Wolfflin, Heinrich: Temeljni pojavi umetnostne zgodovine, Problem razvoja sloga v novejši umetnosti, 2009.

Načini ocenjevanja

Ustvarjalna naloga 30%, Teoretska naloga 10%, Vaje in skupinsko delo 50%, Izpit 10%

Reference nosilca

ANA SLUGA je diplmirala in magistrirala na slikarskem oddelku na ALUO v Ljubljani. Del magisterija iz fotografije je študirala na Kunstiakadeemiji v Tallinnu v Estoniji. Med drugim je leta 2007 prejela tudi nagrado Essl. Na samostojnih in skupinskih razstavah razstavlja doma in v tujini. Živi in dela v Ljubljani.