7 - Sodobne umetniške prakse II

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je kontekstualizirati znanja, veščine, sposobnosti in ustvarjalne nagibe študentov, ne glede na njihov izbrani medij, temveč s pomočjo praks, ki se razvijajo v polju sodobnih umetnosti. Študentom pokazati, v kako različnih kontekstih so njihova znanja uporabna in jih vzpodbuditi v iskanju načinov, metod in vsebin, ki jih bodo skozi sorodne projekte še razvijali. Vzpodbuditi v njih nadaljnjo željo po tovrstnem raziskovanju.
Študentom odpreti polje izven vsakodnevnega in samoumevnega razumevanja vsakdanjosti, sveta, njih samih, in njihovega bodočega poklica.
Študenta postaviti v interdisciplinarno delovno okolje, kjer mora vzpostaviti ustvarjalne delovne odnose in se vključiti kot tvoren, enakovreden člen.
Cilj predmeta je tudi, študenta popeljati iz šole, iz študijskega sveta v zunanji, fizični ali virtualni javni prostor.

Splošne kompetence, ki jih študentje pridobijo z delom znotraj modula:
Sposobnost uporabe znanj v praksi, sposobnost uporabe in povezovanja parcialnih znanj v kompleksnejših projektih, razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, kooperativnost, delo v skupini, odgovornost do projekta, sodelavcev, profesije.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Splošna družboslovna in humanistična razgledanost. Različna predznanja, ki so jih študentje pridobili v svoji dotedanji študijski zgodovini.

Pogoj za vključitev v delo je aktivna udeležba študenta v vseh fazah in na vseh ravneh študijskega dela, kar poleg aktivne prisotnosti na predavanjih in sodelovanja pri vajah predvideva: individualno snovanje in razvijanje idej – samostojno in v aktivni dvosmerni komunikaciji mentor – študent (izmenjava mnenj poteka osebno in preko spletnega sistema) in kontinuirano samostojno (raziskovalno, kreativno in izvedbeno) delo skozi vse leto.

Vsebina

Seminarji: Individualna raziskovanja, Kontekst kot izhodišče, Umetniški video, Avtorska knjiga, Polimedijske strategije idr.

Praktično ustvarjalno delo na umetniškem kontekstualnem projektu: Šola v sodelovanju s partnerji organizira večje umetniške projekte, ki omogočajo študentom sodelovanje s strokovnimi delavci na področju kulture.
Študentje, ki bi želeli opravljati strokovno prakso zunaj tega programa, lahko to storijo po predhodnem posvetu in ob odobritvi njihovega glavnega mentorja ter nosilca modula Sodobnih umetniških praks.

Splošne vsebine: * Definicija splošnega in specifičnega konteksta * Obravnava primerov dobre prakse iz preteklih izkušenj * Raziskava izbranega konteksta, postavitev možnih izhodišč projekta, cilji, metode, detektiranje potreb za izvedbo (morebitni gostujoči mentorji, vabljeni sodelujoči strokovnjaki, kontakti z lokalnimi oblastmi, dovoljenja, finančni plan in okvir, načrt pridobitve dodatnih sredstev, načrt promocije projekta v lokalni skupnosti (oz. v okolju, kjer se bo odvijal), razgovori s sosedi, uporabniki javnega prostora) * Oblikovanje projekta * Izvedbena faza * Zaključna faza * Priprava javne predstavitve projekta, spremni teksti, tiskovine, spletne objave * Javna predstavitev – organizacija in izvedba * Urejanje dokumetacije projekta, avtorskih pravic, morebitne prihodnosti projekta * Zaprtje javne predstavitve, organiziranje vračanja del in opreme * Ureditev spletnega dokumenta, ki ostane kot celostna informacija o projektu

Specifične vsebine, ki se bodo ciklično pojavljale:
Preizkušanje sodobnih umetniških praks kot orodij v razširjenih socialnih, okoljevarstvenih idr. kontekstih; kot orodij za iskanje in izražanje osebne identitete; iskanje in izražanje identitete prostora; za preizpraševanje zgodovine, kulture, geopolitičnih kontekstov, pojavov sodobne družbe;
Občasno se bo predmet s projektom odzval na teme, ki jih razpišejo večje ali manjše, institucionalne ali neodvisne kulturnoumetniške organizacije, oz. se bo odzval na trenutno aktualne družbene teme.

Posebno poglavje: O vodenju projektov
Študent skozi študije primerov in diskusijo spozna tehnike in orodja, ki umetnostno-produkcijskemu projektu zagotavljajo optimalen razvoj od ideje do uspešne izvedbe. Skozi obdelavo posameznih faz analize, načrtovanja, produkcije in postprodukcije (distribucija, promocija, evalvacija) študent dobi pregled nad veščinami spremljanje kadrovskih, časovnih, finančnih, pravnih in drugih pomembnih vidikov managementa umetnostne produkcije.

Vsebinski sklopi 2. letnika: * Sodobne umetniške prakse II A * Delo na umetniškem kontekstualnem projektu A (v obsegu 4ECTS velja kot obvezno praktično usposabljanje) * Izmenična vsebina mSUP 1 * Izmenična vsebina mSUP 2

Izmenične vsebine: * Umetniški video * Avtorska knjiga * O vodenju projekta * Gostujoči blok mSUP

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi sposobnost za soočenje s kompleksno ustvarjalno nalogo in za reševanje konkretnih problemov z uporabo umetniško raziskovalnih metod in postopkov. Ob tem razvije veščine in spretnosti v uporabi znanja na kreativno umetniškem področju. Pridobi dodatna znanja, kot so soočenje z okvirom izvedbe, reševanje birokratskih ovir pri javnih projektih, komunikacija z gledalcem ipd.

Temeljna literatura in viri

  • Auslander, Philip: V živo - uprizarjanje v mediatizirani kulturi, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2007
  • Eseji o video produkciji v različnih kontekstih ali v razmerju do družbenih in umetniških praks, SCCA-Ljubljana.
  • Goldberg, Roselee: Performance Art: From Futurism to the Present, Thames & Hudson, 2001
  • Heathfield, Adrian: Live Art and Performance, Routledge, New York, 2004
  • Jones, Amelia: Body Art uprizarjanje subjekta, Maska, Ljubljana, 2003
  • Svet umetnosti – zborniki: SCCA – Zavod za sodobno umetnost Ljubljana, 1997 – 2008 (Strategije predstavljanja 2 in 3, Geopolitika in umetnost, Teorije razstavljanja)
  • Urbanaria, Izdal: OSI-Slovenia (SCCA-Ljubljana), 1994, Uredila: Lilijana Stepančič.
  • Videodokument, Video umetnost v slovenskem prostoru 1969-1998, Izdal OSI-Slovenia, (SCCA-Ljubljana), 1999-2000.

Načini ocenjevanja

Ustvarjalna naloga 20%, Teoretska naloga 20%, Vaje in skupinsko delo 50%, Izpit 10%

Reference nosilca

RENE RUSJAN, programska vodja Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. V svoji dolgoletni, več kot dvajsetletni pedagoški praksi je pridobila široko paleto pedagoških kompetenc. Preizkusila se je tako v neposredni pedagoški dejavnosti (od otroških delavnic za vrtce in osnovne šole, do srednješolskega pouka, šole Famul Stuart in Akademije likovnih umetnosti ALUO, univerze za tretje življenjsko obdobje in izobraževanja odraslih) kot v snovanju akreditiranih in neakreditiranih programov za različne stopnje izobraževanja.
Diplomirala 1987 na oddelku za kiparstvo ALU; samostojna umetnica od leta 1988; soustanoviteljica KD Galerija GT in Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Deluje v polju sodobnih umetnosti, kot avtorica samostojnih projektov ter kot soavtorica v različnih umetniških sodelovanjih. Področje delovanja: vizualna, intermedijska in uprizoritvena umetnost; scenografija, oblikovanje; koncipiranje in kuriranje razstav ter kompleksnejših umetniških projektov v širokih avtorskih zasedbah; pedagoška dejavnost na področju sodobne umetnosti; soavtorica programa Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici ter visokošolskega strokovnega študijskega programa Digitalne umetnosti in prakse (prva stopnja) (v postopku pridobivanja akreditacije).

IZBRANE RAZSTAVE IN PROJEKTI 2012 – 2007
2012 - Faraway, So Close! (Distance Conversations_012) – intermedia work in progress
- The Same Wind, The Same Rain, Chiang Mai Art Centre, Thailand (residency and exhibition)
2011 - Videovečer / Videovečerja, Videosupper, Galerija Photon, Ljubljana
- Kdor sam do večera potuje skoz svet (Simon Gregorčič), theater set design (with Bostjan Potokar), author and director: Neda R. Bric, production SNG Nova Gorica theatre
2010 - Communication project at Postaja Topolove / Stazione di Topolo, Topolo, Italija
- VideoSupper with Rene Rusjan, Kulturni inkubator, Maribor
2009 - TheOneMinutes Trains, svetovni izbor, Rietvelt Arsenale Venice (v izbor prišla z video deloma Train Taveling – Egypt in Train Taveling – Tokyo), Arsenali Novissimi, spremna lokacija ob bienalu v Benetkah
2008 - WorldOneMinutes Video & Literature, svetovni izbor, Beijing Today Art Museum (v izbor prišla z video delom Wake Me Up if I Fall Asleep), premierna razstava v Pekingu, Kitajska, nato Šanghaj, Lisbona, Zagreb, Paramaribo, Bruselj, Sao Paulo, Istanbul, Amsterdam in Groningen
- Mother:Earth – mednarodna delavnica žensk iz arabskih in evropskih dežel, Wd8 Art Center, Walkensdorf, Avstrija
2007 - Zbudi me, če zaspim, video, One Minute_São Paolo, SCCA, Videospotting
- Connected, Wd8 Art Center, Walkensdorf, Avstrija (projekt: spletna umetnica Cym)
- Čitalnica SCCA 2007/ Reading Room SCCA 2007, SCCA-Ljubljana, Zavod za sodobno umetnost, Projektna soba
- Danes nimam časa za politiko. Danes nimam časa za umetnost . Danes.., Fotografski projekt; Politično (razstava po izboru članov Društva slovenskih kritikov), Velenje
- Pri meni na vrtu – Cikel Štirje letni časi, Vrt na Komenskega 8, DLUL, Ljubljana (samostojen projekt, vanj sem k sodelovanju povabila kolegice umetnice: Natašo Skušek, Aleksandro Gruden, Eleno Fajt, Cym, karierno sodobno umetnico Mileno Kosec, ter svoje študentke, Evo Nino Cajnko, Martino Černetić, Urško Debevc, Saro Lovrec, Matejo Abram in Bojano Križanec)
- Pogledi / Looks - Home '07, Ljubljana work-in-progress, ulična intervencija (skupaj z Boštjanom Potokarjem)
- North-South Postcard diary, Station Nord, Honefoss, Norveška
- U3 trienale slovenske umetnosti, Moderna galerija, Ljubljana (zbornik, z Boštjanom Potokarjem)