3 - Fotografija III

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Razumevanje in sposobnost uporabe fotografskih tehnologij. Obvladovanje in analiza fotografskega medija in sposobnost prenosa osvojenih analitičnih znanj in prijemov tudi v druga področja vizualnega koda. Opremiti tudi z drugimi znanji in veščinami, potrebnimi za uspešno delo v različnih strokovnih delovnih okoljih.

Splošne kompetence, ki jih študentje pridobijo z delom znotraj modula: * sposobnost sprejemanja, analize in uporabe novih tehnologij, * sposobnost uporabe znanja v praksi, * avtonomnost v strokovnem delu.

Študenta postaviti v središče produkcijskega procesa lastnega projekta, kjer mora uporabiti vse do tedaj pridobljeno znenje in izkušnje za vodenje interdisciplinarne delovne skupine (op.: ne glede na to, koliko sodelavcev potrebuje v svojem delovnem procesu, izdelava praktičnega diplomskega projekta gotovo zahteva sodelovanje z več osebami, pa četudi gre le za organizacijo postavitve razstave – pogosto pa tudi ekipe za snemanje ipd.)

Cilj predmeta je tudi, da se študent vzpostavi kot samostojna ustvarjalna osebnost, sposobna postaviti lastne cilje, poiskati pot in rešitve, razviti lastno idejo in izdelati lasten kompleksen ustvarjalni projekt.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je osvojeno znanje iz 1. in 2. letnika ter aktivna udeležba študenta v vseh fazah in na vseh ravneh študijskega dela, kar poleg aktivne prisotnosti na predavanjih in sodelovanja pri vajah predvideva: individualno snovanje in razvijanje idej – samostojno in v aktivni dvosmerni komunikaciji mentor – študent (izmenjava mnenj poteka osebno in preko spletnega sistema) in kontinuirano samostojno (raziskovalno, kreativno in izvedbeno) delo skozi vse leto.
Namen izdelave diplomskega dela v okviru modula Fotografija;

Vsebina

Razvoj individualnega vizualnega koda, priprava samostojne fotografske serije in njene predstavitve s celovito medijsko podporo.

Delo v modulu (4 ECTS): * raziskovanje konkretnih nalog, ki izhajajo iz zastavljenega projekta(po potrebi mentor predpiše tudi posebne vaje, seminarske naloge, mini projekte)

Diplomsko delo (16 ECTS): * Praktični del diplomske naloge: samostojni ustvarjalni projekt (kompleksen fotografski projekt) * Teoritični del diplomske naloge: sestavlja ga raziskava ozadja (bodisi teoretskega, zgodovinskega ali tehnično specifičnega) teme, povezane s praktičnim delom naloge; praktični projekt je prav tako obdelan v teoretski nalogi - zavzema večji ali manjši del naloge, odvisno, kako je le ta zastavljena.

 • Zagovor diplomskega dela pred komisijo.

Predvideni študijski rezultati

 • koherentno obvladanje fotografske umetnosti,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije,
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst umetniške fotografije,
 • obvladanje veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju fotografije

Temeljna literatura in viri

Pomembno: literatura se določi glede na izbarno temo diplomske naloge.

 • Barthes, Roland: Camera Lucida, Studia Humanitates, 1992.
 • Batchen, Geoffrey: Goreč od želje, Zasnovanje fotografije, Studia Humanitatis, 2010.
 • Belting, Hans: Antropologija podobe, Studia Humanitatis, 2004.
 • Berger, John: Načini gledanja, Zavod Emanat, 2008.
 • Butina, Milan: Mala likovna teorija, Debora, Ljubljana, 2000.
 • Butina, Milan: Prvine likovne prakse, Debora, 1997.
 • Bright, Susan: Art Photography Now, Edition Braus, 2005.
 • Intihar, Matjaž; e-Fotografija, Image & Co. inženiring, 2003.
 • Lampič, Primož: Fotografija in stil, Znanstveni inštitiut Filozofske fakultete, Ljubljana 2000.
 • Koetzle, Hans-Michael: Photo Icons, Taschen, Koeln 2005.
 • Kante, Božidar; Filozofija umetnosti, Založba Jutro 2001.
 • NAVEDTRA 14209 - Photography (Basic) – Nonresident training course, October 1993.
 • Newhall, B. The History of Photography. New York : The Museum of Modern Art, 1994.
 • Sontag, Susan: Eseji o fotografiji, Študentska založba, Ljubljana 2001.
 • The Photo Book, Phaidon, 1997.
 • Wolfflin, Heinrich: Temeljni pojavi umetnostne zgodovine, Problem razvoja sloga v novejši umetnosti, 2009.

Načini ocenjevanja

Vaje in skupinsko delo 20%, Kompleksna ustvarjalna naloga 40-50%, Teoretska naloga 20-30%, Zagovor diplomskega dela 10%. Razmerje je lahko tudi drugačno, če je naloga opredeljena kot bolj poudarjeno teoretska ali obratno. Predlog po dogovoru s študentom poda mentor, potrdi študijska komisija. Zagovor dipl. dela lahko odločilno pretehta oceno navzgor ali navzdol.

Reference nosilca

ANA SLUGA je diplmirala in magistrirala na slikarskem oddelku na ALUO v Ljubljani. Del magisterija iz fotografije je študirala na Kunstiakadeemiji v Tallinnu v Estoniji. Med drugim je leta 2007 prejela tudi nagrado Essl. Na samostojnih in skupinskih razstavah razstavlja doma in v tujini. Živi in dela v Ljubljani.