X - Izbirne vsebine II

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

V tretjem letniku je cilj usmerjen že tudi v obdobje po zaključku študija: študent lahko tu že konkretno išče in preizkuša svoj bodoči poklic ali pa dodatno podpre raziskovanja za svoje diplomsko delo. Sicer je cilj tega modula tudi na tej stopnji dati študentu možnost samostojne izbire ter s tem spodbuditi in razviti njegovo sposobnost izgradnje lastnega indidvidualnega programa študija.

Cilji za (dodatno izbirno) praktično usposabljanje: * Kot pri praktičnem kontekstualnem projektu znotraj modula SUP, je tudi tukaj glavni cilj kontekstualizirati znanja, veščine, sposobnosti in ustvarjalne nagibe študentov, s pomočjo praks, ki se razvijajo bodisi v polju sodobnih umetnosti ali kreativnih industrij. * Študentom dati izkušnjo, različnih kontekstualnih okolij, kjer so njihova znanja uporabna in jih vzpodbuditi v iskanju načinov, metod in vsebin, ki jih bodo skozi sorodne projekte in okolja še razvijali. * Študenta postaviti v interdisciplinarno delovno okolje, kjer mora vzpostaviti ustvarjalne delovne odnose in se vključiti kot tvoren, enakovreden člen. * Tudi tu je cilj, študenta popeljati iz šole, iz študijskega sveta v zunanji, fizični ali virtualni javni prostor, ga soočiti z delom na 'realnem' projektu ali v konkretni delovni situaciji.

Specifične kompetence izhajajo iz samih izbirnih vsebin (opisane v posameznih učnih načrtih DUP, ko gre za vsebine znotraj programa)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je pripravljenost študenta, da se aktivno vključi v razvoj svojega individualnega študijskega programa; sposobnost načrtovanja, spremljanja in reflektiranja lastnih odločitev; za izbiranje nadaljevalnih vsebin je pogoj, da je opravil predhodno stopnjo, oz., da do določene mere obvlada veščine, ki so zahtevane za npr. prakso.

Vsebina

Izbirne vsebine znotraj tega modula so zunanje, kar pomeni, da jih študent lahko opravlja tudi zunaj študijskega programa DUP. Priporočeno je, da si izbere vsebine, ki bodo tako ali drugače podpirale njegovo delo na ustvarjalnih nalogah, ali pa opravi predavanja, ki mu bodo razširila obzorje razgledanosti na izbranem področju.
Študent ima seveda možnost opraviti te vsebine tudi kot izbor izbirnih vsebin znotraj drugih modulov programa DUP. Na ta račun lahko opravlja vsebine iz drugega nosilnega modula (Nm2), dodatne kreativno-tehnične vsebine ali dodatne zgodovinsko-kritične vsebine.

Modul Izbirne vsebine I torej omogoča študentu, da izbira: * izmed vsebin programa Digitalne umetnosti in prakse * izmed vsebin drugih študijskih programov * dodatno izbirno praktično usposabljanje (do 2 x 4 ECTS)
(
2x4 ECTS in ne 1x8 ECTS zato, da se zagotovi raznolikost in ne rutinsko delo v enem okolju z istimi nalogami)

Predvideni študijski rezultati

  • Specifični študijski rezultati izhajajo iz samih izbirnih vsebin (opisane v posameznih učnih načrtih DUP, ko gre za vsebine znotraj programa)
  • Študent razume, kako pomembno je samostojno raziskovanje v smeri svojih zaželjenih ciljev, ki se tičejo študija in bodoče poklicne poti.
  • Študent je sposoben samostojnega načrtovanja in reflektiranja svojih odločitev pri razvoju svojega individualnega študijskega programa in pridobivanju svojih lastnih kompetenc.

Temeljna literatura in viri

Literatura in viri se določajo iz izbranih vsebin

Načini ocenjevanja

Kako študent uveljavlja in potrjuje opravljene izbire: Izbiro študent sporoči vnaprej, glede morebitnih sprememb se pogovori s koordinatorjem izbirnih vsebin in po potrebi odda obrazložitev za spremembo. Če je izbiral izmed predmetov v programu DUP, se to uredi preko notranjega sistema ocenjevanja. Pri zunanjih izbirah pa študent pripravi poročilo o vsaki enoti izbire posebej (kaj je študent izbral, zakaj, kakšna je bila njegova vloga, naloge, izkušnja), prinese tudi ustrezna uradna dokazila (poročilo potrdi mentor in institucija). Poročilo (v vsakem primeru zunanje izbirnosti) Pri notranjih (DUP) izbirah so načini ocenjevanja opisani v posameznih učnih načrtih.

Reference nosilca

Rene Rusjan, programska vodja Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici. V svoji dolgoletni, več kot dvajsetletni pedagoški praksi je pridobila široko paleto pedagoških kompetenc. Preizkusila se je tako v neposredni pedagoški dejavnosti (od otroških delavnic za vrtce in osnovne šole, do srednješolskega pouka, šole Famul Stuart in Akademije likovnih umetnosti ALUO, univerze za tretje življenjsko obdobje in izobraževanja odraslih) kot v snovanju akreditiranih in neakreditiranih programov za različne stopnje izobraževanja.
Diplomirala 1987 na oddelku za kiparstvo ALU; samostojna umetnica od leta 1988; soustanoviteljica KD Galerija GT in Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Deluje v polju sodobnih umetnosti, kot avtorica samostojnih projektov ter kot soavtorica v različnih umetniških sodelovanjih. Področje delovanja: vizualna, intermedijska in uprizoritvena umetnost; scenografija, oblikovanje; koncipiranje in kuriranje razstav ter kompleksnejših umetniških projektov v širokih avtorskih zasedbah; pedagoška dejavnost na področju sodobne umetnosti; soavtorica programa Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici ter visokošolskega strokovnega študijskega programa Digitalne umetnosti in prakse (prva stopnja) (v postopku pridobivanja akreditacije).

IZBRANE RAZSTAVE IN PROJEKTI 2012 – 2007
2012 - Faraway, So Close! (Distance Conversations_012) – intermedia work in progress
- The Same Wind, The Same Rain, Chiang Mai Art Centre, Thailand (residency and exhibition)
2011 - Videovečer / Videovečerja, Videosupper, Galerija Photon, Ljubljana
- Kdor sam do večera potuje skoz svet (Simon Gregorčič), theater set design (with Bostjan Potokar), author and director: Neda R. Bric, production SNG Nova Gorica theatre
2010 - Communication project at Postaja Topolove / Stazione di Topolo, Topolo, Italija
- VideoSupper with Rene Rusjan, Kulturni inkubator, Maribor
2009 - TheOneMinutes Trains, svetovni izbor, Rietvelt Arsenale Venice (v izbor prišla z video deloma Train Taveling – Egypt in Train Taveling – Tokyo), Arsenali Novissimi, spremna lokacija ob bienalu v Benetkah
2008 - WorldOneMinutes Video & Literature, svetovni izbor, Beijing Today Art Museum (v izbor prišla z video delom Wake Me Up if I Fall Asleep), premierna razstava v Pekingu, Kitajska, nato Šanghaj, Lisbona, Zagreb, Paramaribo, Bruselj, Sao Paulo, Istanbul, Amsterdam in Groningen
- Mother:Earth – mednarodna delavnica žensk iz arabskih in evropskih dežel, Wd8 Art Center, Walkensdorf, Avstrija
2007 - Zbudi me, če zaspim, video, One Minute_São Paolo, SCCA, Videospotting
- Connected, Wd8 Art Center, Walkensdorf, Avstrija (projekt: spletna umetnica Cym)
- Čitalnica SCCA 2007/ Reading Room SCCA 2007, SCCA-Ljubljana, Zavod za sodobno umetnost, Projektna soba
- Danes nimam časa za politiko. Danes nimam časa za umetnost . Danes.., Fotografski projekt; Politično (razstava po izboru članov Društva slovenskih kritikov), Velenje
- Pri meni na vrtu – Cikel Štirje letni časi, Vrt na Komenskega 8, DLUL, Ljubljana (samostojen projekt, vanj sem k sodelovanju povabila kolegice umetnice: Natašo Skušek, Aleksandro Gruden, Eleno Fajt, Cym, karierno sodobno umetnico Mileno Kosec, ter svoje študentke, Evo Nino Cajnko, Martino Černetić, Urško Debevc, Saro Lovrec, Matejo Abram in Bojano Križanec)
- Pogledi / Looks - Home '07, Ljubljana work-in-progress, ulična intervencija (skupaj z Boštjanom Potokarjem)
- North-South Postcard diary, Station Nord, Honefoss, Norveška
- U3 trienale slovenske umetnosti, Moderna galerija, Ljubljana (zbornik, z Boštjanom Potokarjem)