Svetovna književnost I. – zapisi univerzalnih pomenov in vrednot

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študentom podati pregled literarnih del, ki so nastala v različnih zgodovinskih obdobjih in geografskih prostorih in skozi kritično-analitičen (literarno-teoretski) pristop branja del in umeščanja v zgodovinski, kulturni in družbeni kontekst, v katerem so izbrana dela nastala, prikazati razsežnosti pojma “svetovna književnost”. Predmet je zasnovan tako, da išče ne le specifike posameznih obdobij in literarnih usmeritev in gibanj, temveč tudi stične točke in tako opozori na medsebojno povezanost in soodvisnost nacionalnih književnosti (skozi prostor in čas). Na to povezanost opozarja že Goethe v 19. st., posebej pa poudari vez med preteklostjo (tradicijo) in produkcijo modernega časa na primer tudi T.S. Eliot v eseju “Tradition and the Individual Talent” (1919). Tovrstemu izpostavljanju povezovanja preteklega in sedanjega ter različnih družbenih, kulturnih in zgodovinskih kontekstov bomo sledili vse do sodobnih teoretskih zapisov, ki bodo osvetljevali izpostavljena literarna dela.

Kompetence: študenti spoznajo ključna dela svetovne književnosti, temeljne pojme literarne teorije in zgodovine, naučijo se tudi kritičnega branja in diskusije o literaturi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uspešen študij predmeta se povezuje s študijem drugih literarnozgodovinskih in kulturnozgodovinskih formacij pri drugih literarnovednih in jezikoslovnih predmetih na programu.

Vsebina

Uvodna srečanja:
Predstavitev koncepta »svetovna književnost« - kdaj se pojavi in kaj označuje (ob pojavu in danes). Goethe, 19.st – povezava s pojmoma kozmopolitizem in literarni transnacionalizem => širši sodobni pojem multikulturalizem – prim. R. Tagore, D. Damrosch – svetovna literatura kot prenos (izmenjava) socialnega, kulturnega in zgodovinskega konteksta iz enega nacionalnega okolja v drugo.

Predmet bo v nadaljevanju izpostavil osrednja dela svetovne književnosti od babilonsko-asirske do sodobnih literarnih del z različnih koncev sveta, vključno s predstavitvijo nekaterih sodobnih slovenskih avtorjev. Če navedemo nekaj postaj, nas bodo zanimali Ep o Gilgamešu, Homer: Odiseja in Iliada, Evripid: Bakhantke, zbirka Tisoč in ena noč, odlomki iz tradicionalne kitajske in japonske književnosti, nadaljevali bomo raziskovanje skozi različna zgodovinska obdobja (in skozi različne dele sveta - od Evrope do Severne in Latinske Amerike), se sprehodili vse do realizma, naturalizma, predromantike, romantike, literarno-umetniških tokov 20. st. (pokazali bomo na podobnosti in razlike med tokovi, tako v literarno-teoretskem smislu kot tudi v geografskem) in v kontekst svetovne književnosti umestili tudi dela nekaterih še delujočih avtorjev in avtoric. Poleg časovne linije bomo sledili tudi geografski in tematsko-žanrski.
Seminar: študenti bodo pripravili seminarsko nalogo na izbrano temo in seminarsko delo tudi predstavili.
Samostojno delo: Študenti berejo izbrana besedila in se pripravljajo na zaključni izpit

Predvideni študijski rezultati

Študenti spoznajo temeljna dela svetovne književnosti in pojem svetovne književnosti.

Seznanijo se tudi s temeljnimi literarnozgodovinskimi pojmi, naučijo se kritičnega branja in analize literature, sposobni so problemsko obravnavati posamezna literarna obdobja, tokove in usmeritve, iskati povezave med njimi. Spoznajo se tudi z branjem literarno-teoretičnih zapisov.

Temeljna literatura in viri

Literatura (iz obsežnejših del, romanov in pesnitev bomo brali odlomke)

 • Ep o Gilgamešu (prev. Mirko Avsenak, 1978) (odlomki)
 • Kitajska lirika (prev. Alojz Gradnik, 1958), Haiku, japonska lirika (prev. Iztok Geister, 1973)
 • Homer: Ilijada, Odiseja (prev. Anton Sovre, 1982 in 1984) Katalog Katalog
 • Evripid: Bakhantke (prev. Anton Sovre, Kajetan Gantar, 1980)
 • Horac – Izbor poezije (prev. Kajetan Gantar, 1966)
 • Petronij – Satirikon (prev. Primož Simoniti, 1987) Katalog
 • Beowulf (odlomki) (prev. Marjan Strojan, 1992)
 • Ljubezen iz daljave: provansalska trubadurska lirika (prev. Boris A. Novak, 2003) Katalog
 • Dante Alighieri: Božanska komedija (odlomki) (prev. Andrej Capuder, 1994) Katalog
 • Tisoč in ena noč, zbirka (odlomki)(2015) Katalog
 • Francesco Petrarca: izbor poezije (prev. Andrej Capuder, 1987) Katalog
 • Giovanni Boccaccio: Dekameron (odlomki) (prev. Niko Košir, 2004) Katalog
 • John Milton: Izgubljeni raj (odlomki) (prev. Marjan Strojan, 2003)
 • William Shakespeare: soneti in odlomki iz izbrane drame (Kralj Lear; prev. Milan Jesih)
 • Johann Wolfgang Goether: Faust (odlomki) (prev. Janko Moder, 2005) Katalog
 • George Gordon Lord Byron: Pesmi in pesnitve (izbor) (prev Janez Menart, 1983)
 • Edgar Allan Poe: poezija (izbor) (prev. Andrej Arko, 2000) Katalog
 • Gustave Flaubert: Gospa Bovary (odlomki) (prev. Suzana Koncut, 2005) Katalog
 • Charles Dickens: Oliver Twist (odlomki) (prev. Oton Župančič, 1976)
 • Anton Pavlovič Čehov: Češnjev vrt (odlomki) (prev. Milan Jesih, 2007) Katalog
 • Charles Baudelaire: Rože zla (izbor poezije) (prev. Marija Javoršek, 2005) Katalog
 • James Joyce: Ulikses (odlomki) (prev. Janez Gradišnik, 1993) Katalog
 • Bertolt Brecht: odlomki iz dram Katalog Katalog
 • Samuel Beckett: Čakajoč Godota (prev. Aleš Berger, 1997)
 • Albert Camus: Tujec (prev. Jože Javoršek, 1997) Katalog
 • Thomas Stearns Eliot: Pusta dežela (odlomki) (prev. Veno Taufer, 1977) Katalog
 • John Steinbeck: Grozdi jeze (odlomki) (prev. Janko Moder, 1983) Katalog
 • Arthur Miller: Smrt trgovskega potnika (odlomki) (prev. Janko Moder, 1964) Katalog
 • James Baldwin: Pesem črnske ulice (prev. Gitica Jakopin, 1977)
 • Jorge Luis Borges: Alef (prev. Aleš Berger, 1997) Katalog
 • Salman Rushdie: Satanski stiki (odlomki) (prev. Jure Potokar, 2005)
 • Jumpa Lahiri: Tolmač tegob (prev. Polona Glavan, 2009)
 • Art Spiegelman: Maus (prev. Oto Luthar,2006) Katalog

Teoretična dela (izbor):

 • David Damrosch, What is World Literature, Princeton, N.J. : Princeton University Press. Katalog E-gradivo
 • J.P. Eckermann, Pogovori z Goethejem, Ljubljana: Cankarjeva založba (prev. Josip Vidmar, 1959). Katalog
 • T.S. Eliot, “Tradition and the Individual Talent"” (1919), E-gradivo
 • Janko Kos, Pregled svetovne književnosti, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 2005. Katalog
 • Janko Kos, Svetovni roman, Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura. Katalog
 • Janez Vrečko, Ep in tragedija, Maibor: Obzorja, 2011.
 • Alojzija Zupan Sosič, ur. Sodobna slovenska književnost (1980-2010), Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Ustni izpit (60 %). Seminar (30 %). Sprotno aktivno sodelovanje pri urah (10 %).

Reference nosilca

Pridr. prof. dr. Leonora Flis se pri svojem delu osredotoča na literarno teorijo, sodobno angleško in ameriško književnost, film (zlasti v odnosu do literature), grafične romane ter na literarno novinarstvo. Ukvarja se tudi s pisanjem knjižnih in filmskih recenzij in s prevajanjem tako strokovne literature kot leposlovja. Piše tudi kratke zgodbe. Izdala je zbirko Upogib časa (2015), 2022 pa je izšla njena druga knjiga kratkih zgodb z naslovom Enakozvočja. Leta 2011 je prejela Fulbrightovo štipendijo za raziskovalno delo na univerzi Columbia v New Yorku. Je tudi prevajalka, pisateljica, ustvarjalka radijskih oddaj in voditeljica pogovorov o literaturi, filmu in kulturi v širšem pomenu besede. Objavila je znanstveno monografijo Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Novel (2010) in dve zbirki kratkih zgodb: Upogib časa (2015) in Enakozvočja (2022). Redno objavlja znanstvene in strokovne članke v slovenskih in tujih revijah in zbornikih.

Izbor del:

FLIS, Leonora. Nan Shepherdʹs holistic world - an intimate triangle : nature, body and mind in the living mountain. V: DUŢU, Carmen (ur.). Representations, scenes and scenarios of intimacy in women’s writing. Bucureşti: Pro Universitaria, 2023. Str. 81-95. ISBN 978-606-26-1415-7. https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8312. [COBISS.SI-ID 159100419]

FLIS, Leonora. The narrative of social (in)justice, feminism, and migration in Slavenka Drakulić's selected works. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2023, [št.] 58, str. 127-144. ISSN 0353-6777. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13203/11576, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VFRV4BE6, DOI: 10.3986/2023.2.07. [COBISS.SI-ID 160461571], [SNIP, Scopus]

FLIS, Leonora. Factual fictions: narrative truth and the contemporary American documentary novel. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010. XII, 254 str. ISBN 9781-4438-24130-2. ISBN 1-4438-2413-5. [COBISS.SI-ID 44359522].

FLIS, Leonora. Med leposlovjem in poročanjem. Sodobnost. okt. 2021, letn. 85, št. 10, str. 1279-1292. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 84567555]

FLIS, Leonora. Social engagement and multiculturalism in Louis Adamic's literary journalism and documentary prose. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2020, št. 51, str. 59-75. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.2020.1.04. [COBISS.SI-ID 45984557].

FLIS, Leonora. Grafične pripovedi in pripovednost. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. maj 2020, letn. 43, št. 1, str. 51-74, ilustr. ISSN 0351-1189. DOI: 10.3986/pkn.v43.i1.03. [COBISS.SI-ID 18156803].

FLIS, Leonora. Družbeni angažma v literarnem novinarstvu Louisa Adamiča. V: DAUGUL, Larisa (ur.). Strpnost ni dovolj: prispevki s konference Iz mnogih dežel: ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča, (Borec, ISSN 0006-7725, letn. 70 (2018), št. 751-753). Ljubljana: Sophia. 2018, [Letn.] 70, št. 751/753, str. [140]-149, 217-218. [COBISS.SI-ID 36010333].

FLIS, Leonora. Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa - žanrski preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine. V: ZORMAN, Barbara (ur.), et al. Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014. Letn. 37, št. 2, str. 195-225, [245], ilustr. Primerjalna književnost, letn. 37, št. 2. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 55123042].

FLIS, Leonora. Profiling war : managing trauma in reporting horror : the case of Boštjan Videmšek. V: JOSEPH, Sue (ur.). Profile pieces : journalism and the "human interest" bias. New York; London: Routledge, cop. 2016. Str. 226-239. Routledge research in journalism, 13. ISBN 978-1-138-93805-2. [COBISS.SI-ID 4114171]