Dialektologija

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so:
• spoznati in razumeti razvoj slovenskega jezika v posamezna narečja, ta s pomočjo znanstvenega aparata opisati in razumeti posamezne glasoslovne razvoje
• poglobiti znanje o slovenskih narečjih z analizami na morfološki, skladenjski in besediloslovni ravnini
• spoznati jezikovni stik in razumeti mehanizme, zaradi katerih pride do stika (posebej bo poudarek na romansko-slovenskem jezikovnem stiku in na t.i. skritih interferencah)
• razumeti pojme dvo-, večjezičnost, diglosija.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje s študijem predmeta Dialektologija na 1. stopnji študija Slovenistike ter s študijem drugih predmetov, tj. fonetiko fonologijo, morfologijo, skladnjo in zgodovino slovenskega knjižnega jezika.

Vsebina

Vsebinsko se predmet navezuje na predmet Dialektologija na 1. stopnji Slovenistike, pri čemer se bolj poglobljeno spoznava razvoj slovenskih narečij in slovenskega jezika od praslovanskega obdobja naprej.
Poglobljeno se posveča analizi morfoloških, skladenjskih in oblikoslovnih značilnosti posameznih narečij.
Posveča se jezikovnemu stiku, razumevanju pojava in razumevanju različnih oblik jezikovnih interferenc.

Predvideni študijski rezultati

Študent nadgradi poznavanje temeljih pojmov pri opisu narečnega govora, je s pomočjo besedila sposoben poiskati osnovne značilnosti posameznega govora in razložiti razvoj posameznih jezikovnih pojavov.
Razume, kaj sproža jezikovna vplivanja, do katerih prihaja v jezikovnih stikih (jezikovni in nejezikovni vzroki).
S kontrastivno analizo besedil osrednjih narečij in narečij v stiku spozna t. i. skrite interference, to je strukturne in pomenske interference.
Spozna jezikovne prvine, ki omogočajo gradnjo narečnega diskurza, to je vzpostavljanje diskurzivne koherence in kohezije.

Temeljna literatura in viri

 • R. Dapit. Nastajanje krajevnih knjižnih jezikov med Slovenci v Furlaniji. V: VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 450-letnici izida prve slovenske knjige, (Obdobja, 20). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003, str. 301-312. Katalog
 • T. Jakop, Tjaša, V. Cvetko-Orešnik (ur.) 2008: Dvojina v slovenskih narečjih, (Zbirka Linguistica et philologica, 21). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Katalog
 • K. Kenda-Jež Karmen, N. Gliha Komac, (ur.). Shranili smo jih v bančah : slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dell'abbigliamento in Val Canale. Ukve: S.K.S. Planika Kanalska dolina; [s. l.]: Slori: ATS Od me-je; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: = Istituto per la lingua slovena "Fran Ramovš" CRS ASSA, 2007. E-gradivo
 • T. Logar: Slovenska narečja. Ljubljana, 1975, 1993. Katalog
 • T. Logar: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana, 1996. Katalog
 • Y. MAtras: Language contact 2009: Cambridge Textbooks in Linguistics. Katalog
 • Ramovš1935: Historična gramatika slovenskega jezika VII. Dialekti. Ljubljana.
 • F. Ramovš 1952: Morfologija slovenskega jezika. Skripta.
 • J. Rigler 1963: Južnonotranjski govori. Akcent in glasoslovje govorov med Snežnikom in Slavnikom. Ljubljana: SAZU Katalog
 • V. C. M. Scotton 2002: Contact Linguistics: Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes. Oxford University Press. Katalog E-gradivo
 • Smole 2001: Vokalizem, naglas, konzonantizem : ZSD I (Zgodovinska slovnica in dialektologija) : (dvopredmetni in enopredmetni študij). Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
 • V. Smole 2000: Uvod v slovensko dialektologijo : del vsebine za predmet ZSD II. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost, Katedra za zgodovino slovenskega jezika in dialektologijo. Katalog
 • J. Škofič, Jožica (ur.) 2011: Slovenski lingvistični atlas. 1, Človek (telo, bolezni, družina). 1, Atlas : [(= SLA 1.1)], (Zbirka Jezikovni atlasi). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. E-gradivo
 • Z. Zorko 1995: Narečna podoba Dravske doline. Maribor: Kulturni forum.
 • D. Zuljan Kumar 2007. Diskurzivna analiza briških pogovorov. Ljubljana: Založba ZRC. Katalog E-gradivo
 • U. Weinreich 1966: Languages in Contact. Findings and problems. The Hague, London, Paris. Mounton. Katalog E-gradivo
 • D. Winford 2003: An Introduction to Contact Linguistics. Oxford University Press. Katalog

Načini ocenjevanja

kolokvij 30 %
seminarska naloga 30 %
izpit 40 %

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Danila Zuljan Kumar se posveča slovenski dialektologiji, še posebej proučevanju zahodnih slovenskih narečij, narečni skladnji, besediloslovju in jezikovnemu stiku. Od leta 2002 je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, od leta 2010 je predstojnica Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, kjer vodi projekt Zahodna slovenska narodnostna meja v luči sprememb časa. Sodeluje pri pripravi Slovenskega lingvističnega atlasa. Od leta 2008 je dopolnilno zaposlena na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, kjer predava pri predmetu Slovenska dialektologija. Vodi Odbor za pripravo Gradnikovih večerov na gradu Dobrovo v Brdih ter sodeluje v Odboru za pripravo Škrabčevih dnevov.
V letih 1992–2002 je poučevala angleški jezik v osnovni in srednji šoli. V letih 1995–1998 je poučevala slovenski jezik na Wall Street Institute v Gorici v Italiji. Leta 1998 se je kot mentorica udeležila raziskovalnega tabora v Kanalski dolini v Italiji, leta 2002 pa je vodila predavanja v okviru tečaja Slovenski jezik in kultura v Špetru v Beneški Sloveniji
Preko programa Erasmus je predavala na univerzah v Pragi, Lodžu, Vilni in Sofiji. Udeležila se je več jezikoslovnih konferenc v Sloveniji, Avstriji, na Madžarskem, Slovaškem, Finskem, Bolgariji, na Hrvaškem, v Litvi, Italiji in na Norveškem. Leta 2009 je imela predavanje študentom slovenskega jezika na Univerzi v Buenos Airesu v Argentini.

ZULJAN KUMAR, Danila. Večpomenskost poimenovanj za pomena 'obrvi' in 'trepalnice' v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA, ALI in ASLEF). Ann, Ser. hist. sociol., 2012, letn. 22, št. 2, str. 487-498, ilustr. [COBISS.SI-ID 2342355]
ZULJAN KUMAR, Danila. Tipologija poimenovanj v gradivu za Slovenski lingvistični atlas. V: KOLENC, Petra (ur.). Marušičev zbornik : zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča, (Goriški letnik, 2009-2010, 33-34). Nova Gorica: Goriški muzej, 2010, zv. 2, str. 833-848. [COBISS.SI-ID 32326701]
ZULJAN KUMAR, Danila. Cohesive means in Slovenian spontaneous dialectical conversations. Slavia Centralis, 2010, letn. 3, št. 2, str. 17-34. [COBISS.SI-ID 252866816]
ZULJAN KUMAR Danila. Словенский яз‹к и словенская национальная, региональная и локальная идентичность. (V tisku).
ZULJAN KUMAR Danila. Jezik, skupnost, identiteta: odnos do prvega (maternega) jezika v času globalizacije (primer Beneških Slovencev in Furlanov).