Arhivistika

Cilji in kompetence

Študent se seznani s temelji arhivistike, predvsem z njenim praktičnim vidikom.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet usposablja za raziskovalno delo in je zato odločilen ter povezan z vsemi predmeti programa kulturna zgodovina

Vsebina

Namen tega predmeta je izobraževanje študentov za delo v arhivih državnih in zasebnih ustanovah ter. Poleg teoretičnega dela mora kandidat opraviti še najmanj mesec prakse v eni arhivskih ustanov in v zvezi s tem napisati seminarsko nalogo, ki je pogoj za opravljanje izpita.

Temeljna literatura in viri

  • S.Vilfan, J. Žontar, Arhivistika Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana, 1973.
  • J. Žontar, Arhivska veda v 20. stoletju. Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 2003.

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in ustni izpit.