Uvod v digitalno humanistiko

Cilji in kompetence

Poznavanje temeljnih pojmov področja, ki ga zamejuje izraz digitalna humanistika. Razmerje med pojmom digitalnega in tradicijo humanistike. Pregled področja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v študijski program.

Vsebina

1. Uvod
Cilji in namen predmeta
Predstavitev učnega programa
Predstavitev učnih pripomočkov, virov in načina dela
Predstavitev obveznosti študentov
Napotki in sugestije za študij

2. Vsebine
Kaj je digitalna humanistika?
Primeri praks digitalne humanistike (pregled)
Poskus tipologije in kartiranja digitalne humanistike
Digitalna humanistika in teorije ter prakse novih medijev
Ali obstaja umetniško raziskovanje?
Metodološka vprašanja digitalnohumanističnega raziskovanja
Interdisciplinarno povezovanje različnih disciplin humanistike, računalništva in informatike ter različnih vej umetnosti in oblikovanja
Semiotika avtomatov ter interpretacija
Kibertekst
Označevanje besedil, simulacija, umetna inteligenca …
E-izdaje. Vizualizacija podatkov. Resne računalniške videoigre. Odprtokodnost in Ustvarjalna gmajna. Množično zunanje izvajanje (crowdsourcing).
Svetovni splet, Splet 2.0, mobilne omrežne zaslonske naprave, integracija človeškega telesa in tehnoloških naprav.

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo osvojili temeljne koncepte digitalnohumanističnih praks. Sposobni bodo samostojno nadgrajevati svoje znanje s pomočjo strokovne literature.

Temeljna literatura in viri

Bovcon, Narvika. "Jezik gibljivih slik v računalniških vizualizacijah literarnozgodovinske podatkovne zbirke." Primerjalna književnost 37.2(2014):119-133, 235-242, 244. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-MJC6OIIZ.
Narvika Bovcon. Umetnost v svetu pametnih strojev. Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2009. http://usps.bovcon.com.
Anne Burdick, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner, Jeffrey Schnapp. Digital_Humanities. Cambirdge, Massachusetts & London: The MIT Press, 2012. 26. 10. 2015 http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262018470_Open_Access_Edition.pdf.
A Companion to Digital Humanities. Susan Schreibman, Ray Simens, John Unsworth, ed. Oxford: Blackwell, 2004. 26. 10. 2015 http://www.digitalhumanities.org/companion.
A Companion to Digital Literary Studies. Ray Siemens, Susan Schreibman (ed.). Oxford: Blackwell, 2008. 19 Jan. 2016 http://www.digitalhumanities.org/companionDLS.
Manovich, Lev. »Computational humanities vs. digital humanities.« Software Studies Initiative. 2012. 19 Jan. 2016 http://lab.softwarestudies.com/2012/03/computational-humanities-vs-digital.html.
Lev Manovich. The Language of New Media. The MIT Press, 2001.
Janez Strehovec. Besedilo in novi mediji. LUD Literatura, 2007.
Svensson, Patrik. »The Landscape of Digital Humanities.« dhq 4.1(2010). Web. 20 Jan. 2016 http://digitalhumanities.org/dhq/vol/4/1/000080/000080.html.
Understanding Digital Humanities. David M. Berry, ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.
Znanstvene izdaje in elektronski medij. Matija Ogrin, ur. Ljubljana: Založba ZRC, 2005. 26. 10. 2015 http://nl.ijs.si/e-zrc/bib/eziss-knjiga.pdf

Načini ocenjevanja

Ustni izpit (25%), naloge (25%), seminarska naloga (25%), projekt (25%).

Reference nosilca

Doc. dr. Aleš Vaupotič je predavatelj književnosti na Fakulteti za humanistiko ter vodja Raziskovalnega centra za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Ukvarja se z raziskavami literarnega realizma, teorijo novomedijske umetnosti ter s teorijo diskurza. Je tudi videast in novomedijski umetnik. Izbor člankov:

VAUPOTIČ, Aleš. Teorija tehno-slike Viléma Flusserja. V: ZORMAN, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, str. 151-163. [COBISS.SI-ID 55122274]
BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš, KLEMENC, Bojan, SOLINA, Franc. "Atlas 2012" augmented reality : a case study in the domain of fine arts. V: First International Conference, SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1-3, 2013. HOLZINGER, Andreas (ur.), et al. Human factors in computing and informatics : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 7946). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2013, str. 477-496, ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/2098/. [COBISS.SI-ID 2782459]
VAUPOTIČ, Aleš. The book and the World Wide Web. Primer. književ., jun. 2012, letn. 35, št. 1, str. 201-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 49282658]
VAUPOTIČ, Aleš. Peirceova teorija raziskave kot poetološki model : primer literarnega realizma = Peirce's theory of inquiry as a poetological model : the case of literary realism. V: ŠKULJ, Jola (ur.), HABJAN, Jernej (ur.). Živo branje : literatura, znanost in humanistika : literature, science and the humanities, (Primerjalna književnost, letn. 35, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2012, avg. 2012, letn. 35, št. 2, str. 83-93, 225-236. [COBISS.SI-ID 49711970]
VAUPOTIČ, Aleš. Kdo izbere, kaj bralec bere? Kibertekstualna perspektiva = Who chooses what the reader reads? The cybertextual perspective. V: DOVIĆ, Marijan (ur.), HABJAN, Jernej (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). "Kdo izbere?" : Literatura in literarno posredništvo : Literature and literary mediation, (Primerjalna književnost, letn. 33, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, avg. 2010, str. 151-161, 321-331. [COBISS.SI-ID 43258466]
VAUPOTIČ, Aleš. Realism revisited : Dicken's Hard Times as a narrativized archive. V: MONTANDON, Alain (ur.). Fortunes et infortunes des genres littéraires, (Caietele Echinox, vol. 16). Cluj-Napoca: Université "Babeş-Bolyai", Le Centre de Recherches sur l'Imaginaire: University Phantasma, The Center for Imagination Studies, 2009, str. 175-185. [COBISS.SI-ID 2190075]
VAUPOTIČ, Aleš. Literarno-estetski doživljaj in novi mediji - prihodnost literature?. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 203-216. [COBISS.SI-ID 34809186]