Cilji in kompetence

Študenti bodo seznanjeni s terminologijo humanističnih ved in z njihovimi metodološkimi pristopi. Obenem bodo raziskali tudi širšo umetniško sfero, spoznali medijske študije, kulturološke študije in druga znanstvena področja, ki so tesno povezana s humanistiko. Naučili se bodo pisanja znanstvenih in strokovnih besedil, natančnega branja in tehtnega argumentiranja izbranih tem.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev je vpis na študijski program Digitalna humanistika.

Vsebina

Študenti se bodo seznanili z osnovnimi postavkami humanističnih znanosti, segli pa bodo tudi širše, na področje filmske in drugih vizualnih umetnosti, glasbe in plesa. Predmet bo zasnovan kot uvod v razumevanje osnovnih metodoloških in teoretskih pristopov, ki jih uporabljamo v humanistiki in sorodnih ter s humanistiko tesno prepletenih področjih. Spoznali bomo na primer osnovne raziskovalne mehanizme literarne vede, filmskih študij, zgodovinskih, antropoloških, medijskih in kulturoloških raziskav in se tako gibali v interdisciplinarnem polju. Študenti bodo ostrili čut za različne estetike in poetike.

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo osvojili temeljne koncepte humanističnih znanosti in z njimi povezanih področij umetnosti, medijskih in kulturoloških študij. Spoznali bodo komparativne metode delovanja v interdisciplinarnem polju znanstvenega delovanja.

Sposobni bodo samostojno oblikovati lastno kritiško misel in izsledke predavanj in diskusij tudi konstruktivno uporabiti pri pisanju raziskovalnih seminarskih nalog.

Temeljna literatura in viri

Janetta Rebold Benton, Robert DiYanni. Arts and culture : an introduction to the humanities. Upper Saddle River, New Jersey : Peason Prentice Hall, 2005.
Corrigan, Timothy, ur. Film and Literature: An Introduction and Reader. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.
Sporre, Dennis J. Perceiving the arts : an introduction to the humanities. Upper Saddle River (NJ) : Pearson Prentice Hall, 2006.
Seger, Linda. The Art of Adaptation: Turning Fact And Fiction Into Film. New York: Owl Books, 1992.
Reynolds, Peter, ur. Novel Images: literature in performance. London: Routledge, 1993.
Bordwell, D. in Thompson, K.: Zgodovina filma I. Ljubljana: Slovenska Kinoteka, 2001.
Aristotel. Poetika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.
Hermenevtika in humanistika I. [pripravila Dean Komel in Andrina Tonkli-Komel]. Ljubljana : Fenomenološko društvo v Ljubljani, Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete : Nova revija, 2005
Bonitzer, P.: Slepo polje. Ljubljana: SH, 1983.
Aktualni dnevni in revialni domači in tuji tisk (London Review of Books, the New Yorker, Delo, Dnevnik,…)

Načini ocenjevanja

Pisni izpit; ustno izpraševanje, diskusije, sodelovanje na predavanjih in vajah; naloge povezane s predavanji in domače naloge; seminarji. Pogoj za pristop k pisnemu izpitu bo izdelava dveh seminarskih nalog in redna udeležba (80%) in sodelovanje na predavanjih in na seminarju.

Reference nosilca

Leonora Flis je izredna profesorica za književnost na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Njena področja raziskovanja vključujejo literarno teorijo, sodobno britansko in ameriško književnost, filmske in adaptacijske študije, medkulturne študije, raziskavo grafičnih romanov in literarni žurnalizem. Leonora Flis se ukvarja tudi s prevajanjem, pisanjem literarnih in filmskih recenzij in s pisanjem leposlovja. Je avtorica kratkoprozne zbirke Upogib časa (LUD Literatura, 2015).

Izbor del:
Znanstvena monografija: Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel. Cambridge Scholars, November 2010.
Recenzirani prispevek: “Communism’s Legacy in Slavenka Drakulić’s Writing on Eastern Europe and the Balkan.” V White Masks, Grey Faces. Body, Memory and
Performativity in the Pos-tcommunist Studies Perspective. Krakow: Universitas, 2015. 151-166.
Recenzirani prispevek: “Boštjan Videmšek: Profiling War – Managing Trauma in Reporting Horror.” V Profiles: Principles and Practice, London: Routledge, 2015.

Gostujoča urednica (in avtorica Spremne besede) – tematska številka revije Literary Journalism Studies, ki je posvečena ženskim avtoricam. Literary Journalism Studies, Vol. 7, No.1, Spring 2015. »On Recognition of Quality Writing.« 7-14.

Recenzirani prispevek v knjigi: Literature and Multimedia in Late 20th and 21st Century Europe. John Benjamins Press (Nov 2014), esej: “Nonfiction Comics as a Medium of Remembrance and Mourning and a Cosmopolitan Genre of Social and Political Engagement.” 232-250.

Recenzirani prispevek: “Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa—preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine” (“Joe Sacco and Graphic Literary Journalism – The Blending of Literature, Comics, Journalism and History”). Primerjalna knjizevnost (Comparative Literature journal), Vol. 37, number 2, August 2014, 195-215.

Recenzirani prispevek: “Contemporary Slovene Literature”. Contemporary Review 1659, Vol. 284, April 2004: 225-232.

Recenzirani prispevek: “Eugene O’Neill in starogrška drama”. Dialogi 8, October 2004: 36-44.

Recenzirani prispevek: “Slovenia’s Contemporary Poetic Endeavors”. Fordham University’s journal Bricolage 1, May 2006: 29-39.

Recenzirani prispevek: “Vznik ameriškega dokumentarnega romana in njegove postmoderne razsežnosti”. Primerjalna književnost. 30. 1. Posebna številka (Special Issue), Ljubljana 2007: 153-166.

Recenzirani prispevek: “Documentary Narratives in Postmodern Times: The United States and Slovenia”. Slovene Studies 31.1 (2009): 31-49.

Recenzirani prispevek: “The Blending of Fact and Fiction in Three American Documentary (Crime) Narratives.” Acta Neophilologica, Vol. 43, No. 1/2 (2010), pp. 69-82, University of Ljubljana, Slovenia.

Recenzirani prispevek: “Louis Adamic: Slovene-American Literary Journalism Avant la Lettre.” Slovene Studies 33.2 (2011): 115–32.