Digitalni viri in baze podatkov

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja ustvarjanja digitalnih vsebin ter obvladovanja digitalnih virov in baz podatkov s posebnim poudarkom na uporabi v humanistiki. Ta predmet bo študentom omogočil uporabo pridobljenega znanja v ustreznih praktičnih situacijah s področja humanistike. Na ta način bo študente humanistike usposobil za obvladovanje digitalnih virov in baz podatkov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja uporabe računalnika in interneta.

Vsebina

Temeljna znanja s področja ustvarjanja digitalnih vsebin:
Osnove informatike
Ustvarjanje digitalnih vsebin
Digitalno shranjevanje
Klasifikacija digitalnih dokumentov
Obvladovanje digitalnih virov:
Digitalni viri
Upravljanje z digitalnimi viri
Upravljanje baz podatkov:
Uvod v baze podatkov
Sistemi za upravljanje z vsebinami
Baze podatkov v humanistiki
Osnove preiskovanja baz podatkov
Dostopnost in zasebnost:
Proste digitalne vsebine
Zasebnost in digitalne pravice
Uporaba orodij za delo z bazami podatkov
Elektronski zapis besedila
Programi za elektronske preglednice
Programi za upravljanje baz podatkov
Geografski informacijski sistemi v humanistiki
Uporaba interneta kot vira informacij

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo ob koncu predmeta sposobni razumeti in uporabljati osnovne koncepte informatike, digitalnih virov in baz podatkov, različno uporabniško programsko opremo, internetne vire.

Temeljna literatura in viri

Battelle, J. (2010). Iskanje: kako so Google in njegovi tekmeci na novo napisali pravila posla in preoblikovali našo kulturo. Ljubljana: Pasadena.
Bodenhamer, D. J., Corrigan, J., Harris, T.M. (2010). The Spatial Humanities: GIS and the Future of Humanities Scholarship. Bloomington: Indiana University Press.
Bogataj Jančič, M. (2008). Avtorsko pravo v digitalni dobi: problematika zaščite avtorskih del s tehnološkimi ukrepi. Ljubljana: Pasadena.
Chapman, N. P., Chapman, J. (2011) Digital multimedia. Chichester: J. Wiley & Sons.
Connolly, T., Begg, C. E. (2015) Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Boston: Pearson
Coughlin, T. M. (2008). Digital Storage in Consumer Electronics: The Essential Guide. Burlington: Elsevier.
Gradišar, M., Jaklič, J., Turk, T. (2012). Osnove poslovne informatike. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
Harvey, R. (2010). Digital Curation: A How-To-Do-It Manual. New York: Neal-Schuman Publishers.
Hoffer, J. A., Ramesh, V., Topi, H. (2013 ali 2016). Modern Database Management. New Jersey : Pearson Education.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen končni pisni izpit ter sprotno preverjanje z domačimi nalogami, kolokviji in seminarskim delom. Pozitivno ocenjeno sprotno delo je pogoj za pripustitev h končnemu pisnemu izpitu. Z domačimi nalogami in seminarskim delom se preveri usposobljenost za uporabo programskih orodij s področja obvladovanja digitalnih virov in baz podatkov. S končnim pisnim izpitom se ocenjuje poznavanje temeljnih konceptov informatike, razumevanje zgradbe in delovanja baz podatkov ter obvladovanja digitalnih virov in baz podatkov.

Reference nosilca

Prof. dr. Marko Bohanec je znanstveni svetnik na Institutu Jožef Stefan, Odseku za tehnologije znanja, in profesor računalništva na Univerzi v Novi Gorici. Njegova glavna raziskovalna področja so povezana z odločitveno analizo, sistemi za podporo odločanju in podatkovnega rudarjenja, in zlasti s kvalitativnim hierarhičnim modeliranjem in strojnim učenjem. Razvil je številne odločitvene programe za modeliranje odločitev, kot so DECMAK, DEX in DEXi in več posebnih sistemov za podporo odločanju, kot so Ptah, Talent, ESQI in SMAC Advisor. Ima bogate izkušnje na področju evropskih projektov, kjer sodeluje kot odločitveni analitik in razvijalec aplikacij za podporo odločanju.

Izbrane objave

BOHANEC, Marko. Odločanje in modeli, (Učbeniki in priročniki). 1. ponatis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012. XV, 313 str., ilustr. ISBN 978-961-212-190-7. [COBISS.SI-ID 260642816]

BOHANEC, Marko, et al. (12 co-authors): The Co-Extra decision support system : a model-based integration of project results. V: BERTHEAU, Yves (ur.). Genetically modified and non-genetically modified food supply chains : co-existence and traceability. Chichester: Blackwell, 2013, str. 459-489. [COBISS.SI-ID 2676303]

ŽNIDARŠIČ, Martin, BOHANEC, Marko, ZUPAN, Blaž. Modelling impacts of cropping systems: demands and solutions for DEX methodology. European Journal of Operational Research. [Print ed.], 2008, vol. 189, no. 3, str. 594-608,. [COBISS.SI-ID 21318439]

BOHANEC, Marko, RAJKOVIČ, Vladislav, BRATKO, Ivan, ZUPAN, Blaž, ŽNIDARŠIČ, Martin. DEX methodology: Thirthy three years of qualitative multi-attribute modeling. Zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, 8.-12. oktober 2012, Ljubljana, Slovenia : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012, str. 31-34. [COBISS.SI-ID 26184231]

BOHANEC, Marko. DEXi : program for multi-attibute decision making user's manual: Version 3.04, (IJS delovno poročilo, 11153). 2012. [COBISS.SI-ID 26298919]