Informacijska grafika

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj, ki so podlaga za izdelavo različnih prikazov informacij. Študenti pri predmetu osvojijo kompetence, povezane s področjem komunikacije v digitalni humanistiki in širše v sodobni informacijski družbi. Pridobivanje, analiza, interpretacija in vizualizacija informacij je v času digitalne kulture eden osrednjih spoznavnih načinov. Pri tem je pomembno zavedanje o omejitvah, medijskih specifikah in pristopih, ki odločilno vplivajo na načine prikazovanja podatkov in informacij in s tem tudi na njihovo vsebino. Študenti pridobijo zavedanje o razliki med znanstvenimi in humanističnimi pristopi k vizualizaciji podatkov ter sposobnost kritičnega vrednotenja analize podatkov na podlagi vizualizacije.
Med cilji predmeta so praktični izdelki, ki povežejo in nadgradijo skozi študij pridobljena znanja uporabe vizualnega jezika in jezika video montaže in gibljive grafike na novem področju oblikovanja informacij in načrtovanja vmesnikov za prikaz iskalnih nizov iz podatkovnih zbirk.
Med kompetencami študenta pri predmetu so praktična načrtovalska znanja, ki omogočajo urejen in smiseln prikaz informacij, kot tudi praktična znanja uporabe računalniških orodij za vizualizacijo podatkov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.
Izdelki iz individualnih nalog so pogoj za pristop h končnemu izpitu.

Študent je poslušal predmeta Izbire v praksi in Video in gibljiva grafika.

Vsebina

 1. Vizualizacija podatkov in informacijska grafika – definicija pojmov in kontekst uporabe posameznih pristopov.
 2. Diagramsko mišljenje – diagrami kot zapis najpomembnejših izumov in s tem razvoja misli ter spoznanja skozi zgodovino človeštva.
 3. Grafeza – produkcija znanja skozi artikulacijo v slikovnem jeziku.
 4. Uporaba vizualnega jezika za posredovanje informacij – pravila in strategije.
 5. Vrste grafikonov in njihova specifična uporaba.
 6. Statični, ploskovno razviti prikazi informacij.
 7. Animirani prikazi informacij.
 8. Interaktivni prikazi informacij.
 9. Tridimenzionalni in večdimenzionalni prikazi informacij. Interaktivni virtualni prostor kot nosilec informacij.
 10. Pregled področja sodobnih vizualizacij podatkov.
 11. Pregled področja sodobne informacijske grafike.
 12. Izdelava ploskovite informacijske grafike – lastni izdelek.
 13. Izdelava interaktivne vizualizacije podatkov – lastni izdelek.
 14. Izbor, analiza in razumevanje zbirke podatkov.
 15. Konceptualizacija in izdelava vmesnika za zbirko podatkov – lastni izdelek.
 16. Izdelava videa in gibljive grafike na temo posredovanja zgodbe, ki jo izluščimo iz izbrane zbirke podatkov – lastni izdelek.
 17. Odgovornost pri interpretaciji, oblikovanju in posredovanju informacij. Odnos med znakom, označencem, označevalcem in naslovnikom.

Predvideni študijski rezultati

Med predvidenimi študijski rezultati so: poznavanje temeljne študijske literature ter pregled sodobnih raziskav/produktov na področju vizualizacije podatkov. Pričakovano je poznavanje postopkov in principov za oblikovanje informacij v statičnih in interaktivnih medijih. Študent pridobi praktična znanja uporabe različnih računalniških orodij za vizualizacijo podatkov in oblikovanje informacij.

Temeljna literatura in viri

Bender, John in Michael Marrinan. The Culture of Diagram. Stanford: Stanford University Press, 2010.
Burdick, Anne, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner in Jeffrey Schnapp,. Digital_Humanities. Cambridge, Mass., London: MIT Press, 2012. 24. 2. 2014 http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262018470_Open_Access_Edition.pdf.
Drucker, Johanna. Graphesis: Visual Forms of Knowledge Production. Harvard University Press, 2014.
Christianson, Scott. 100 Diagrams That Changed the World: From the Earliest Cave Paintings to the Innovation of the iPod. A Plume Book, 2012.
Data Flow: Visualising Information in Graphic Design. Berlin: Gestalten, 2008.
Baer, Kim. Information Design Workbook. Rockport Publishers, 2008.
Schneiderman, Ben, Plaisant, Catherine. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction: Fifth Edition. Addison-Wesley Publ. Co., Reading, MA, 2010.
Tufte, R. E. The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press LLC, 2001.
Bovcon, Narvika. Jezik gibljivih slik v računalniških vizualizacijah literarnozgodovinske podatkovne zbirke. V: ZORMAN, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, letn. 37, št. 2, str. 119-133, 235-242, [244], ilustr.
Spletni repozitoriji za vizualizacije podatkov in informacijsko grafiko: http://www.visualcomplexity.com/vc/, http://infosthetics.com/, www.informationisbeautiful.net/ idr.
Vadnice za uporabo računalniških orodij za vizualizacijo (npr. Processing).
Gradivo, posredovano na predavanjih.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit (10%), praktična naloga oz. izdelek, projekt (90%).

Reference nosilca

Aleš Vaupotič je docent za področje novi mediji na Fakulteti za dizajn Ljubljana, pridruženi članici Univerze na Primorskem. Umetniške reference:

Teritoriji, identitete, mreže: Slovenska umetnost 1995–2005. Moderna galerija, Ljubljana, 2005. (Dva teksta o razstavljenih eksponatih v katalogu razstave, avtorja Igor Španjol in Nataša Petrešin ter citat iz recenzije dr. Janeza Strehovca.)

Poglej še enkrat, ni ga več tam: na platformi Podatkovna sipina 1.0/Data Dune 1.0. Kibela, MMC Kibla, Maribor, Slovenija, 2006. (Samostojna razstava, katalog.)

S.O.L.A.R.I.S.2. – Arhiva i interfejs / Archive and interface. (Samostojna razstava.) Galerija SKC, Beograd, 2007.

   1. Mednarodni festival računalniški umetnosti Maribor, 2004-2006. (Kustos festivala.)

1.3 Festival videa in novih medijev, Mestna galerija Ljubljana, 2007. (Kustos festivala.)

Pixxelpoint 2007. 8. mednarodni festival novomedijske umetnosti/8th International Festival of New Media Art. Nova Gorica, Slovenija. (Kustos festivala.)

Motion, Capture, Suit. Galerija Perpetuel, Frankfurt am Main, Nemčija, marec 2008. (Samostojna razstava in katalog.)

Jaques. Galerija Vžigalica, Ljubljana, februar 2009. (Samostojna razstava, katalog.)

Nodes. ZKM Karlsruhe, v sodelovanje s HFG Karlsruhe. November 2009. (Kustos in umetnik na skupinski razstavi.)

Rizom Grada. Beograd: Muzej nauke i tehnike, 2. - 8. 7. 2010. (Skupinska razstava.)

Fries. Gradec: Medien Kunst Labor, 15. - 17. 5. 2010. (Kustos in umetnik na skupinski razstavi.)

Mnemonic mirrors. Zagreb: Galerija SC, 22. 5. - 2. 6. 2012. (Kustos in umetnik na skupinski razstavi.)

Atlas, 5. 12. 2011 : künstlerisches Ereignis. Kassel, 9. 6. - 16. 9. 2012. (Kustos in umetnik na skupinski razstavi.)

Video, et gaudeo : 15 let Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab, 1.-16. december 2014, Galerija ZDSLU, Ljubljana. (Kustos in umetnik na skupinski razstavi.)

Priznanje za področje Video in novi mediji na Majskem salonu 2014. Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 2014.

Meritve. Galerija Društva likovnih umetnikov Ljubljana, april 2015. (Samostojna razstava.)

Tehniške slike. Zasavski muzej, samostojna razstava na mednarodnem festivalu novomedijske umetnosti Speculum Artium, Trbovlje, 2015.

Več:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20120313163706-34800.html