Arhiv v umetnosti in literaturi

Cilji in kompetence

Poznavanje teorije arhivske umetnosti, t.i. institucionalne kritike ter novomedijske umetnosti; poznavanje teorije literarnega realizma kot oblike teorije arhiva, ki temelji na pragmaticizmu C. S. Peircea; pregled temeljnih pojmov teorije diskurza.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za diplomante računalništva je pogoj opravljen obvezni izbirni predmet Humanistika.

Vsebina

Predmet združuje teorije arhiva v umetnosti in humanistiki ter koncept novomedijskega objekta kot enotnosti množice vmesnikov do podatkovne zbirke večpredstavnostnega gradiva.

Komunikacijski artefakt kot arhiv
1 Pomeni pojma »arhiv« v umetnosti
1.1 Pojem arhiva pri Michelu Foucaultu in Mihailu Bahtinu ter produkcija arhivske umetnosti
1.2 Digitalni arhivi – podatkovna zbirka kot materialni nosilec in kulturna oblika
(Lev Manovič)
1.3 Estetika arhiva v historičnih avantgardah in neoavantgardah (Benjamin H. D. Buchloh)
1.3.1 »Institucionalna kritika«
1.4 Različni pristopi v umetnosti arhiva
1.5 Dejanskost kot arhiv – nanotehnologija in algoritmična revolucija
2.1 Fotografski realizem 19. stoletja v napetosti med »realizmom« in »nominalizmom«
2.2 Sintetični realizem (Lev Manovič)
3 »Alegorični pogled« Walterja Benjamina
3.1 Adornovo zavračanje Benjamina
3.2 György Lukács in Benjamin
3.3 »Ideja« žaloigre
3.4 Srečo Dragan: Rotas Axis Mundi (1995/96)
3.5 Računalniška obdelava podatkov, semiotično in jezik (David Link)
4 Filozofski pragmaticizem in realistični diskurz – Hans Vilmar Geppert: Der realistische Weg
4.1 Kriznost in (literarno)umetnostni realizem 19. stoletja
4.2 Pragmaticizem Charlesa Sandersa Peirca

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo osvojili temeljne koncepte arhivskega diskurza, kot se pojavlja na področju literarne in sodobne likovne in konceptualne umetnosti. Pojem arhiva v kontekstu teorije novomedijskega objekta.

Sposobni bodo samostojno zasnovati transformacijo med arhivom in digitalno podatkovno zbirko, ki je primerna za algoritmično obdelavo s pomočjo računalnika. Študent bo usposobljen za kritično refleksijo semioze v računalniških medijih.

Temeljna literatura in viri

Aarseth, Espen J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997.
Aesthetics and Politics: Ernst Bloch, Georg Lukács, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Theodor Adorno. London: NLB/Verso, 11977.
(The) Archive. Merewether, Charles, ed. London & Cambridge, Mass.: Whitechapel & The MIT Press, 2006.
Benjamin, Walter. Izbrani spisi. Ljubljana: SH - Zavod za založniško dejavnost, 1998.
Benjamin, Walter. The Origin of German Tragic Drama. London, Brooklyn, NY: Verso, 2009.
Benjamin, Walter. “Über den Begriff der Geschichte.” 1940. 20 Aug 2009 http://www.mxks.de/files/phil/Benjamin.GeschichtsThesen.html.
Brin, Sergey, and Lawrence Page. “The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine.” 1998. 21 Aug 2009 http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html.
Buchloh, Benjamin H. D. "Warburgs Vorbild? Das Ende der Collage/Fotomontage im Nachkriegseuropa." Deep Storage. Arsenale der Erinnerung. Sammeln, Speichern, Archivieren in der Kunst. Schaffner, Ingrid et al. (Hg.). München, New York: Prestel, 1997. 50-60. Prevod "Warburg's Paragon? The End of Collage and Photomontage in Postwar Europe." Deep Storage. Collecting, Storing and Archiving in Art. Schaffner, Ingrid et al. (Hg.). München: 1998.
Enzensberger, Hans Magnus. Einladung zu einem Poesie-Automaten. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2000. 1.5.2007 http://jacketmagazine.com/17/enz-robot.html.
Foucault, Michel. L'Archéologie du savoir. Gallimard, 11969. Angleški prevod: The Archaeology of Knowledge. Tavistock, 1972. Slovenski prevod: Arheologija vednosti. Ljubljana: SH – Zavod za založniško dejavnost, 2001.
Geppert, Hans Vilmar. Literatur im Mediendialog: Semiotik, Rhetorik, Narrativik: Roman, Film, Hörspiel, Lyrik und Werbung. 1st ed. Vögel, 2006.
Geppert, Hans Vilmar. Der realistische Weg: Formen pragmatischen Erzählens bei Balzac, Dickens, Hardy, Keller, Raabe und anderen Autoren des 19. Jahrhunderts. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1994.
Groys, Boris. Teorija sodobne umetnosti: Izbrani eseji. Ljubljana: Študentska založba, 2002.
Im Buchstabenfeld: Die Zukunft der Literatur. Ur. Peter Weibel. Graz: Literaturverlag Droschl, 2001.
Link, David. Poesiemaschinen/Maschinenpoesie: Zur Frühgeschichtecomputerisierter Texterzeugung und generativer Systeme. 1st ed. Fink (Wilhelm), 2007. 26. 8. 2009 http://www.alpha60.de/research/pm.
Manovich, Lev. Software Takes Command. 2008. 18 Jun 2009 http://lab.softwarestudies.com/2008/11/softbook.html.
Manovich, Lev. The Language of New Media. MIT Press, 2001.
Mills, Sara. Discourse. Routledge, 1997.
(The) New Media Reader. Wardrip-Fruin, Noah & Montfort, Nick (ur.). Cambridge, Mass & London: The MIT Press, 2003.
Peirce, Charles Sanders. Izbrani spisi o teoriji znaka in pomena ter pragmaticizmu. Ljubljana: Krtina, 2004.
Vaupotič, Aleš. »Literarno-estetski doživljaj in novi mediji – prihodnost literature?« Primerjalna književnost 30.1 (2007): 203-16. 2. 2. 2010 http://eurolit.net/?q=bib/literarno-estetski-dozivljaj-novi-medijiprihodnost-literature-literary-esthetic-experience-and
Vaupotič, Aleš. “Who Chooses, What the Reader Reads? (The Cybertextual Perspective).” 7. Mednarodni komparativistični kolokvij Vilenica 2009. "Kdo izbere?": Literatura in literarno posredništvo/"Who Chooses?": Literature and Literary Mediation, Lipica, 3.-4. september 2009. 25 Oct 2009 http://reelc.net/files/whochooses17_predstavil_images.pdf.
Virilio, Paul. Hitrost osvoboditve. Ljubljana: Študentska založba, 1996.
Weibel, Peter. »Die Algorithmische Revolution. Zur Geschichte der interaktiven Kunst.« 23. 2. 2007 http://www01.zkm.de/algorithmische-revolution/.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit (50%), projekt oz. seminarsko delo (50%).

Reference nosilca

Doc. Dr. Aleš Vaupotič je predavatelj književnosti na Fakulteti za humanistiko ter vodja Raziskovalnega centra za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Ukvarja se z raziskavami literarnega realizma, teorijo novomedijske umetnosti ter s teorijo diskurza. Je tudi videast in novomedijski umetnik.

Izbor člankov:

VAUPOTIČ, Aleš. Teorija tehno-slike Viléma Flusserja. V: ZORMAN, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, str. 151-163. [COBISS.SI-ID 55122274]
BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš, KLEMENC, Bojan, SOLINA, Franc. "Atlas 2012" augmented reality : a case study in the domain of fine arts. V: First International Conference, SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1-3, 2013. HOLZINGER, Andreas (ur.), et al. Human factors in computing and informatics : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 7946). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2013, str. 477-496, ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/2098/. [COBISS.SI-ID 2782459]
VAUPOTIČ, Aleš. The book and the World Wide Web. Primer. književ., jun. 2012, letn. 35, št. 1, str. 201-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 49282658]
VAUPOTIČ, Aleš. Peirceova teorija raziskave kot poetološki model : primer literarnega realizma = Peirce's theory of inquiry as a poetological model : the case of literary realism. V: ŠKULJ, Jola (ur.), HABJAN, Jernej (ur.). Živo branje : literatura, znanost in humanistika : literature, science and the humanities, (Primerjalna književnost, letn. 35, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2012, avg. 2012, letn. 35, št. 2, str. 83-93, 225-236. [COBISS.SI-ID 49711970]
VAUPOTIČ, Aleš. Kdo izbere, kaj bralec bere? Kibertekstualna perspektiva = Who chooses what the reader reads? The cybertextual perspective. V: DOVIĆ, Marijan (ur.), HABJAN, Jernej (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). "Kdo izbere?" : Literatura in literarno posredništvo : Literature and literary mediation, (Primerjalna književnost, letn. 33, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, avg. 2010, str. 151-161, 321-331. [COBISS.SI-ID 43258466]
VAUPOTIČ, Aleš. Realism revisited : Dicken's Hard Times as a narrativized archive. V: MONTANDON, Alain (ur.). Fortunes et infortunes des genres littéraires, (Caietele Echinox, vol. 16). Cluj-Napoca: Université "Babeş-Bolyai", Le Centre de Recherches sur l'Imaginaire: University Phantasma, The Center for Imagination Studies, 2009, str. 175-185. [COBISS.SI-ID 2190075]
VAUPOTIČ, Aleš. Literarno-estetski doživljaj in novi mediji - prihodnost literature?. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 203-216. [COBISS.SI-ID 34809186]