Literarne ustvarjalke v evropskih književnostih

Cilji in kompetence

Študentke in študentje pri predmetu pridobijo znanje o literarni ustvarjalnosti evropskih avtoric. S pomočjo teoretskih spoznanj feministične teorije in teorij s področja študij spolov so usposobljeni podati vrednostne sodbe o literarnih besedilih, medsebojne vplive in recepcijo avtoric. Zavedajo se problema spola kot pomembnega elementa, ki konstituira družbeni in simbolični red na različnih ravneh s posebnim poudarkom na njegovi vlogi v literarnih tekstih. Tako razvijejo občutljivosti za zaznavanje prikritih mehanizmov, s katerimi se v tekstih ustvarjajo tradicionalne vrednostne hierarhije na področju spolnih identitet. Študentje in študentke se zavedajo pomena in možnosti digitalne humanistike nasploh ter za predstavitev marginalnih kulturnih segmentov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za diplomante računalništva je pogoj opravljen obvezni izbirni predmet Humanistika.

Uspešen študij predmeta se po vertikali povezuje s študijem drugih literarnozgodovinskih formacij pri temeljnih predmetih slovenska književnost, pri tem pa je potrebno horizontalno povezovanje znanja, ki ga nudijo drugi literarnovednih predmeti.

Vsebina

Študentje/študentke se seznanijo z zgodovinskim kontekstom ženskega avtorstva, kot tudi z zgodovinsko strukturo in evolutivnostjo literarnega kanona, ki sprejema ali nesprejema književnost, ki jo pišejo ženske. Poudarek bo na obravnavanju konkretnih literarnih del pisateljic, pesnic, esejistk, publicistk in dramatičark v Evropi. Raziskovalni projekti o njihovih dosežkih bodo predstavljeni v obliki digitalnih podatkovnih baz, ki prevprašujejo literarno zgodovino. Digitalne podatkovne baze omogočajo upoštevanje vrzeli in so odprte za nadgradnje. Predstavljajo neke vrste digitalni ekosistem. Temeljna vprašanja digitalne humanistike – subverzija tradicionalnega kanona in demokratizacija vednosti, bodo predstavljena na primeru vseevropske digitalne baze podatkov, kot tudi baze podatkov Knjiženstvo.

Predvideni študijski rezultati

Študentje/študentke razumejo mikro- in makropoetiko književnosti, ki jo ustvarjajo avtorice tako v evropskem kot tudi v svetovnem literarnem kontekstu.
Študentje lahko organizirajo in predstavijo svoje znanje v skladu z digitalno humanistiko.

Temeljna literatura in viri

 Dojčinović, Biljana: “De-centered Pluralism of Methods: Feminist Literary Criticism in Serbia”, u Gender and Identity: Theories from and/or Southeastern Europe, editors Jelisaveta Blagojević, Katerina Kolozova, Svetlana Slapšak, ATHENA; Research Center in Gender Studies Skopje and Belgrade Women’s Studies and Gender Research Center, 2006, str. 281-296.
 Dojčinović, Biljana: „Margina, centar, polisistem? Baza podataka Knjiženstvo i ideja drugačijih modernizama" u Srbija između istoka i zapada, knjiga 1, Svetska kulturna baština i pozicije manjih kulturnih prostora u njoj, Filološki fakultet, Beograd, 2014, str. 39-55. (Will be translated in English, if necessary).
 Giorgio, Adalgisa in Waters Le Guin Julia, ur.: Women’s Writing in Western Europe: Gender, Generation and Legacy. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007.
 Rich, Adrienne: O lažeh, skrivnostih in molku. Ljubljana: ŠKUC, 2003.
 Lukic, Jasmina: Poetics, Politics and Gender. In: Women and Citizenship in Central and Eastern Europe. Ashgate, 2006.
 Lanser, Susan Sniader: Fictions of authority : women writers and narrative voice.London : Cornell University Press, 1992.
 Woolf, Virginia: Lastna soba. Ljubljana: Založba/cf*, Lila zbirka, 1998.
 Mores, Ellen: Literary Women. London: The Woman Press, 1978.
 Irigaray, Luce: Jaz, ti, me, mi: za kulturo različnosti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.
 Poniž, Katja Mihurko: Drzno drugačna. Zofka Kveder in podobe ženskosti. Ljubljana: Delta, 2003.
 Zeiger, Melissa F.: Death, Sexuality, and the Changing Shapes of Elegy: Reading Women Writing, 1997.
 Chadwick Whitney: Women, Art and Society. New York: Thames and Hudson Inc., 1990.
 Borovnik, Silvija: Pišejo ženske drugače? Ljubljana: Mihelač, 1995.
 K. Ursula: Dancing on the Edge of the World. New York: Grove Press, 1989.

Načini ocenjevanja

Seminar (70%), ustni izpit (30%).

Reference nosilca

Dr. Biljana Dojčinović (1963), associate professor at the Department of Comparative Literature and Theory of Literature, Faculty of Philology, Belgrade University in Serbia. She was one of the founders of Women’s Studies Center in Belgrade, as well as Indoc center in Association for Women’s Initiative. Editor-in-chief of Genero, a journal in feminist theory, since 2002 till 2008. Member of the Management Committee of the COST Action IS 0901, Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture since 2009; member of the core group of the Action 2011-13. Director of the research project on Serbian women writers: Кnjiženstvo – theory and history of women’s writing in Serbian until 1915 www.knjizenstvo.rs since 2011. Editor-in-chief of Knjiženstvo, Journal for Studies in Literature, Gender and Culture http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?lang=en since 2011. Since 2010, one of the editors at The John Updike Review; as of 2015, member of Board of Directors of John Updike Society. As of December 2015, she is the Head of the Department of Comparative Literature and Theory of Literature, Faculty of Philology, Belgrade University.

Bibliography:
• ”Culture as an Excess: Jelica Belović Bernadzikowska”, Transnational Identities of Women Writers in the Austro-Hungarian Empire, ed. Ramona Mihaila, Addleton Academic Publishers, New York, pp. 32-40, ISBN 978-1-935494-57-7, LCCN 2013948798.
• “History, Identity and Diversity” in Women's History Review, Routledge, Taylor and Francis, Vol. 20, No. 4, September 2011, pp. 629-639.
• “Gendering Post-socialist Transition: Studies of Changing Gender Perspectives”,
• European Journal of Women’s Studies, November 2014 21: 446-450,
• SAGE Publications.