Digitalizacija literarne dediščine Slovencev v Italiji

Cilji in kompetence

Razumevanje in uporaba znanja o specifikah literarnega mikrosistema književnosti Slovencev v Italiji, njegovih razvojnih potez, motivno-tematskih sklopov, zgodovinske umeščenosti, povezanosti z italijanskim in slovenskim literarnim prostorom.
Študentje prispevajo k digitalizaciji literarne dediščine in imajo za to ustrezne kompetence.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Na horizontalni ravni se povezuje z ostalimi literarnovednimi predmeti in predmeti s področja digitalne humanistike.

Za diplomante računalništva je pogoj opravljen obvezni izbirni predmet Humanistika.

Vsebina

  • Problematizacija pojma “književnost Slovencev v Italiji”.
  • Regionalne specifike: Videmska, Goriška in Tržaška pokrajina; Obdobje med obema vojnama; Primerjava s sočasno italijansko literaturo na tem območju.
  • Tipološke značilnosti književnosti Slovencev v Italiji.
  • Digitalizacija literarne dediščine Slovencev v Italiji (format TEI XML).

Predvideni študijski rezultati

Študentje so usposobljeni za raziskovanje književnosti Slovencev v Italiji kot literarnega mikrosistema.
Študentje se naučijo metod digitalizacije za področje literarnih besedil.

Temeljna literatura in viri

BANDELJ, David (ed.): Rod Lepe Vide: antologija sodobne poezije Slovencev v Italiji. Ljubljana: Študentska založba – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.
BRATUŽ, Lojzka (ed.): Gorica v slovenski književnosti. Gorica: Goriška Mohorjeva Družba, 1996.
BRATUŽ, Lojzka: Iz goriške preteklosti. Gorica: Goriška Mohorjeva Družba, 2001.
DAPIT, Roberto: Sodobna slovstvena ustvarjalnost v Benečiji. Vilenica, 2005.
KACIN WOHINZ, Milica – PIRJEVEC, Jože: Zgodovina Slovencev v Italiji 1866– 2000. Ljubljana. Nova revija, 2000.
KOŠUTA, Miran: Krpanova sol. Književni liki in stiki na slovenskem zahodu. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1996.
KOŠUTA, Miran: Slovenica. Peripli letterari italo-sloveni. Trieste-Reggio Emilia: EST-Diabasis, 2005.
KOŠUTA, Miran: E-mejli. Eseji o mejni literaturi. Maribor: Litera, 2008.
TOROŠ, Ana: Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza, 2011.
Znanstvene izdaje in elektronski medij. Matija Ogrin, ur. Ljubljana: Založba ZRC, 2005. 26. 10. 2015 http://nl.ijs.si/e-zrc/bib/eziss-knjiga.pdf

Načini ocenjevanja

Pisni izpit.

Reference nosilca

Doc. dr. Ana Toroš je predavateljica za področje književnosti na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Njeno raziskovalno področje obsega slovensko poezijo prve polovice 20. stoletja v kontekstu romanskih in germanskih literatur. Še posebej se posveča raziskovanju pesniškega in prevajalskega opusa Alojza Gradnika ter slovenski in italijanski poezijo o Trstu. Z znanstvenimi prispevki redno sodeluje v mednarodno priznanih revijah (Slavistična revija, Annales, Slovene studies, Europa Orientalis). Kot prejemnica enoletne mednarodne raziskovalne štipendije CSIUT (Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell’Universita degli Studi di Trieste) je v študijskem letu 2009/2010 na Univerzi v Trstu opravila znanstvenoraziskovalno delo o podobi Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Za to delo je leta 2011 prejela nagrado Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

  1. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza, 2011. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-67-0. [COBISS.SI-ID 255205888]
  2. TOROŠ, Ana. Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d'erba Alojz Gradnik in Ada Negri. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2010, letn. 58, št. 3, str. 361-372. [COBISS.SI-ID 1606907]
  3. TOROŠ, Ana. The role of language in constructing the other in Slovenian and Italian poetry of teh first half of the twentieth century : images of Trieste. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 1, str. 41-59. [COBISS.SI-ID 2110715]
  4. TOROŠ, Ana. Processi di poetizzazione dell'altro a Trieste nella poesia slovena e italiana della prima metà del XX secolo. Eur. orient., 2012, letn. 31, str. 235-246. [COBISS.SI-ID 2761723]