Izbrana poglavja iz digitalne humanistike

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom omogočiti vpogled v najbolj aktualna dogajanja na področju razvoja in uporabe računalniških tehnologij v humanistiki in na področju komunikacij. Študenti bodo razvijali sposobnost soočanja z novimi trendi in razmišljanja o njih, prav tako pa jim bo omogočeno spoznavanje vsebin s področij, ki so relevantna za digitalno humanistiko, jih pa zaradi hitrega razvoja in omejenega obsega ni mogoče zajeti v študijski program.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za diplomante računalništva je pogoj opravljen obvezni izbirni predmet Humanistika.

Vsebina

Predstavitve dela izbranih strokovnjakov in praktikov s področij digitalne humanistike, načrtovanja vmesnikov, kreativnih tehnologij, novomedijske umetnosti …
 Predstavitev
 Diskusija
 Esej
Predmet omogoča, da se študijski program brez zamika odziva na najnovejše trende na področju humanistike, informatike in novih medijev.

Predvideni študijski rezultati

 Poznavanje najnovejših dosežkov in smeri razvoja na področju digitalne humanistike in novih medijev.
 Sposobnost samostojnega razmišljanja o novostih na področju digitalne humanistike in novih medijev.
 Sposobnost argumentiranega diskutiranja.

Temeljna literatura in viri

Glede na naravo predmeta literatura ni predpisana vnaprej. Določi se vsako leto posebej glede na aktualne vsebine, delno pa jo kot del študijskega procesa poiščejo tudi študenti sami.

Načini ocenjevanja

Aktivno sodelovanje v diskusijah (40%), kratki pisni izdelki z razmišljanji na predstavljene teme (60%).

Reference nosilca

Doc. Dr. Aleš Vaupotič je predavatelj književnosti na Fakulteti za humanistiko ter vodja Raziskovalnega centra za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Ukvarja se z raziskavami literarnega realizma, teorijo novomedijske umetnosti ter s teorijo diskurza. Je tudi videast in novomedijski umetnik.

Izbor člankov

VAUPOTIČ, Aleš. Teorija tehno-slike Viléma Flusserja. V: ZORMAN, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, str. 151-163. [COBISS.SI-ID 55122274]
BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš, KLEMENC, Bojan, SOLINA, Franc. "Atlas 2012" augmented reality : a case study in the domain of fine arts. V: First International Conference, SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1-3, 2013. HOLZINGER, Andreas (ur.), et al. Human factors in computing and informatics : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 7946). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2013, str. 477-496, ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/2098/. [COBISS.SI-ID 2782459]
VAUPOTIČ, Aleš. The book and the World Wide Web. Primer. književ., jun. 2012, letn. 35, št. 1, str. 201-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 49282658]
VAUPOTIČ, Aleš. Peirceova teorija raziskave kot poetološki model : primer literarnega realizma = Peirce's theory of inquiry as a poetological model : the case of literary realism. V: ŠKULJ, Jola (ur.), HABJAN, Jernej (ur.). Živo branje : literatura, znanost in humanistika : literature, science and the humanities, (Primerjalna književnost, letn. 35, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2012, avg. 2012, letn. 35, št. 2, str. 83-93, 225-236. [COBISS.SI-ID 49711970]
VAUPOTIČ, Aleš. Kdo izbere, kaj bralec bere? Kibertekstualna perspektiva = Who chooses what the reader reads? The cybertextual perspective. V: DOVIĆ, Marijan (ur.), HABJAN, Jernej (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). "Kdo izbere?" : Literatura in literarno posredništvo : Literature and literary mediation, (Primerjalna književnost, letn. 33, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, avg. 2010, str. 151-161, 321-331. [COBISS.SI-ID 43258466]
VAUPOTIČ, Aleš. Realism revisited : Dicken's Hard Times as a narrativized archive. V: MONTANDON, Alain (ur.). Fortunes et infortunes des genres littéraires, (Caietele Echinox, vol. 16). Cluj-Napoca: Université "Babeş-Bolyai", Le Centre de Recherches sur l'Imaginaire: University Phantasma, The Center for Imagination Studies, 2009, str. 175-185. [COBISS.SI-ID 2190075]
VAUPOTIČ, Aleš. Literarno-estetski doživljaj in novi mediji - prihodnost literature?. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 203-216. [COBISS.SI-ID 34809186]