Izbrana poglavja iz naprednega računalništva

Cilji in kompetence

Splet omogoča interakcijo človeka z računalnikom. Pri oblikovanju in programiranju spletnih in multimedijskih rešitev se vse pogosteje pojavlja potreba po bolj naprednih računalniških metodah in algoritmih. Cilj predmeta Izbrana poglavja iz naprednega računalništva je predstaviti študentom napredne tehnologije spletnega in multimedijskega načrtovanja in programiranja. Učni načrt je oblikovan tako, da študente spozna s teoretičnimi in praktičnimi koncepti ter jih usposobi za samostojno oblikovanje in pisanje spletnih aplikacij. Osvojena znanja bodo s pridom uporabljali pri reševanju problemov, za katere so potrebni bolj zahtevni pristopi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je osnovno znanje uporabe računalnika in vsaj enega od sodobnih operacijskih sistemov (Windows, Linux ali OS X) in osnovno znanje s področja interaktivne multimedije.

Vsebina

 1. Uvod
  • Cilji in namen predmeta
  • Predstavitev učnega programa
  • Predstavitev učnih pripomočkov, virov in načina dela
  • Predstavitev obveznosti študentov
  • Napotki in sugestije za študij

 2. Osnovni pojmi
  • Kratka zgodovina naprednega kreativnega računalništva
  • Vloga in pomen naprednega kreativnega računalništva v gospodarskem inženiringu
  • Etični vidik uporabe naprednih multimedijskih tehnologij

 3. Splet in napredne multimedijske tehnologije
  • Interakcija med človekom in računalnikom
  • Teorija multimedijskega učenja
  o Kognitivni principi multimedijskega učenja
  • Teoretični pristopi k multimedijskem oblikovanju
  o Odzivno oblikovanje

 4. Napredne metode za spletno in multimedijsko oblikovanje
  • Napredne metode za spletno oblikovanje
  o z uporabo univerzalnega jezika za modeliranje UML
  • Napredne metode za multimedijsko oblikovanje
  o z uporabo univerzalnega jezika za modeliranje UML
  • Napredne metode za inteligentno multimedijsko oblikovanje

 5. Spletno in multimedijsko programiranje
  • Jeziki
  o za napredno programiranje na strani odjemalca
  o za programiranje na strani strežnika
  • Napredni algoritmi
  • Orodja

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo osvojili osnovne pojme (objektno orientiranega) računalniškega programiranja in spoznali programski jezik Java. Sposobni bodo samostojno zapisati problem v obliki algoritma in pretvoriti algoritem v računalniški program z uporabo sodobnih programskih orodij. Pridobili bodo osnovno razumevanje računalniških sistemov in arhitektur ter sposobnost samostojnega reševanja realnih problemov s pomočjo računalniškega programiranja.

Temeljna literatura in viri

Craig Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition), Prentice Hall, 2004.

Jim Cooling, Software Engineering for Real-Time Systems, Addison Wesley, 2003.

Roger S. Pressman, Software engineering - a practitioner’s approach, 6th edition, McGraw-Hill, 2005.

Maciaszek L. A. and Liong B. L., Practical Software Engineering - A Case Study Approach, Addison-Wesley, 2005.

Ian Sommerville, Software Engineering, 7th edition, Pearson Education, 2004.

UML Superstructure Specification, v2.4, August 2005.

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga z ustnim zagovorom, kjer se preveri zmožnost samostojne izdelave računalniškega programa za izbran praktični problem (25%). Pisni izpit, kjer se ocenjuje znanje temeljnih konceptov objektno orientiranega računalniškega programiranja v jeziku Java ter zmožnost samostojnega reševanja krajših programerskih problemov (75%).

Reference nosilca

Dr. Barbara Koroušić Seljak je znanstvena sodelavka na Institutu »Jožef Stefan«, Odseku za računalniške sisteme, in docentka računalništva na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Doktorski naziv s področja računalništva in informatike je prejela na Univerzi v Ljubljani. Njena glavna raziskovalna področja so povezana z načrtovanjem in razvojem naprednih in vgrajenih računalniških sistemov ter metahevrističnimi optimizacijskimi algoritmi. B. Koroušić Seljak je avtorica Odprte platforme za klinično prehrano, ki je kompleksna aplikacija za načrtovanje prehrane. Aktivno sodeluje v strokovnih združenjih EuroFIR AISBL in Slovensko združenje za klinično prehrano, kjer je članica upravnih odborov.

Izbrane objave:

BENEDIK, Evgen, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, SIMČIČ, Marjan, ROGELJ, Irena, BRATANIČ, Borut, DING, Eric L., OREL, Rok, FIDLER MIS, Nataša. Comparison of paper- and web-based dietary records : a pilot study. Annals of nutrition and metabolism, ISSN 0250-6807, 2014, vol. 64, no. 2, str. 156-166, doi: 10.1159/000363336.

BIZJAK, Mojca, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Development and validation of an electronic FFQ to assess food intake in the Slovene population. Public health nutrition, ISSN 1368-9800, 2014, vol. 17, iss. 8, str. 1729-1737, ilustr., doi: 10.1017/S1368980013002577.

KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, STIBILJ, Vekoslava, POGRAJC, Larisa, FIDLER MIS, Nataša, BENEDIK, Evgen. Food composition databases for effective quality nutritional care. Food chem.. [Print ed.], 2013, 38 str., doi: 10.1016/j.foodchem. 2013.02.061.

KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, PAPA, Gregor. MatPort - online mathematics learning with a bioinspired decision-making system. International journal of innovative computing and applications. [Print ed.], 2011, vol. 3, no. 1, str. 50-57.

KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Web-based eHealth applications with reference to food composition data. V: European food composition data for better diet, nutrition and food quality. European journal of clinical nutrition, vol. 64, suppl., 2010, London; Paris: John Libbey, str. S121-S127.

KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Computer-based dietary menu planning : how to support it by complex knowledge?. Lect. notes comput. sci., 2010, vol. 6276, str. 587-596.