Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede

Študijski program:Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede
Študijsko področje:literarne vede
Šifra programa:2SI1
Stopnja programa:druga stopnja magistrski
Ime listine:magistrska diploma
Strokovni naziv:magister/magistrica slovenistike
Okrajšava naziva:mag. slov.
Zaključni izpit:ne

Opis programa

Študijski program druge stopnje Slovenistika je 2-letni magistrski študijski program in je nadaljevanje 3-letnega študijskega programa Slovenistika. Ima dve študijski smeri, Jezikoslovje in Literarne vede.

Študijska smer LITERARNE VEDE omogoča pridobitev kar najbolj celovitega vpogleda v literarne vede s poudarjenim znanstvenim pristopom k literarnim vedam.

Glavne značilnosti programa so poudarek na samostojnem raziskovalnem delu, veliko število izbirnih vsebin, poudarjanje krajevne specifike, mednarodna primerljivost in sprotno posodabljanje programa.

Študij je ovrednoten s kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS, kar daje študentom možnost, da se med študijem ali po njem vključijo v druge študijske programe doma in po svetu, kar na Fakulteti za humanistiko še posebej podpiramo in spodbujamo.

Podrobnejši opis programa

Vpisni pogoji

V prvi letnik druge stopnje študijskega programa Slovenistika, smer literarne vede, se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področja slovenistike, primerjalne književnosti, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja literarnih ved.

Po merilih za prehode se kandidatu, ki je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 ETCS z istih področij, priznajo obveznosti v obsegu 60 ETCS in se lahko vpiše v drugi letnik programa Slovenistika.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov 60% in ocena diplomskega dela 40%).

Temeljni cilji študija

Temeljni cilj študijskega programa Slovenistika, smer literarne vede, je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v literarne vede s poudarjenim znanstvenim pristopom k literarnim vedam. Sposobni bodo poglobljenega obravnavanja problemov in raziskovalnega pristopa k njihovemu reševanju, znali bodo proučevati konkretne literarne pojave, obenem pa bodo imeli osnovni vpogled v možnosti prenosa lastnega znanja v prakso. Po končanem študiju bodo zmožni tako lastnega znanstvenega udejstvovanja kot delovanja v specifičnem podjetju in/ali organizaciji, ki se ukvarja z literarnovednimi vprašanji.

Možnosti nadaljevanja študija

Po zaključenem magistrskem študiju imajo kandidati možnost nadaljevanja študija na študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, skladno z vpisnimi pogoji za posamezni program.

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

During their 1st year, the students take the three mandatory courses (27 ECTS) which comprise of two core fields of literary science (methodology and literary theory) and obligatory linguistic course Syntax.

The rest of the ECTS is gained through electives divided into three modules: Slovene literature from the Middle Ages to Romanticism, Literatures of minorities and small nations, Gender Studies and literature.

The Masters thesis, which should summarize the research done, is worth 12 ETCS.

Nalagam podatke

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Individualno raziskovalno delo I 270 9
Metodologija literarnega raziskovanja 270 9
Metodologija medkulturnih študij 270 9
Skladnja 180 6
Sodobne literarne teorije 270 9
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Analiza manj znanega jezika 180 6
Barok in razsvetljenstvo v slovenskem slovstvu 180 6
Didaktika jezika 180 6
Didaktika književnosti 180 6
Digitalna humanistika 180 6
Feministična literarna veda 180 6
Gledališče na Slovenskem od začetkov do razsvetljenstva 180 6
Gledališče na Slovenskem: historični in teatrološki vidiki 180 6
Izbrana poglavja iz manjšinskih književnosti in književnosti malih narodov 180 6
Književnost Slovencev v Italiji 180 6
Literarne ustvarjalke v evropskih književnostih 180 6
Literarno ustvarjanje v tujejezičnem okolju 180 6
Logika in analitična filozofija 180 6
Migracije in večkulturnost 180 6
Podobe žensk v svetu mitov in njihova recepcija v slovenski književnosti 180 6
Pomožne historično-filološke vede in njihove moderne tehnološke aplikacije 180 6
Postkolonialne teorije in študije spolov 180 6
Psiholingvistika 180 6
Reprezentacije spolov v slovenski književnosti 180 6
Retorika, literarna teorija, jezikoslovje in nauk o lepem v Evropi od srednjega veka do razsvetljenstva - 6
Slovenska književnost v diaspori 180 6
Slovensko srednjeveško slovstvo in evropski kontekst - 6
Slovstvo slovenskih protestantskih piscev 180 6
Sociologija in estetika manjšinskega pisanja 180 6
Sociologija spolov 180 6
Spolni stereotipi v slovenski mladinski književnosti 180 6

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Individualno raziskovalno delo II 720 24
Magistrsko delo 360 12
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Barok in razsvetljenstvo v slovenskem slovstvu 180 6
Didaktika jezika 180 6
Didaktika književnosti 180 6
Feministična literarna veda 180 6
Gledališče na Slovenskem od začetkov do razsvetljenstva 180 6
Izbrana poglavja iz manjšinskih književnosti in književnosti malih narodov 180 6
Književnost Slovencev v Avstriji 180 6
Književnost Slovencev v Italiji 180 6
Literarne ustvarjalke v evropskih književnostih 180 6
Migracije in večkulturnost 180 6
Podobe žensk v svetu mitov in njihova recepcija v slovenski književnosti 180 6
Pomožne historično-filološke vede in njihove moderne tehnološke aplikacije 180 6
Postkolonialne teorije in študije spolov 180 6
Reprezentacije spolov v slovenski književnosti 180 6
Retorika, literarna teorija, jezikoslovje in nauk o lepem v Evropi od srednjega veka do razsvetljenstva - 6
Slovenska književnost v diaspori 180 6
Slovensko srednjeveško slovstvo in evropski kontekst - 6
Slovstvo slovenskih protestantskih piscev 180 6
Sociologija in estetika manjšinskega pisanja 180 6
Sociologija spolov 180 6
Spolni stereotipi v slovenski mladinski književnosti 180 6
Obvezni izbirni Ure ECTS
Obvezni izbirni predmet iz smeri Jezikoslovne vede 180 6