*Teorija grup

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski doktorski študijski program Fizika

Cilji in kompetence

Razumevanje in sposobnost uporabe simetrij pri analizi in opisu fizikalnih sistemov ter klasifikaciji naravnih pojavov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Teorija diskretnih in zveznih grup, s posebnim poudarkom na aspekte, ki so pomembni za študij fizike: diskretne grupe, Liejeve grupe in Liejeve algebre.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Razumevanje in sposobnost uporabe simetrij pri analizi in opisu fizikalnih sistemov ter klasifikaciji naravnih pojavov.

Temeljna literatura in viri

• Christoph Ludeling, Group theory (for Physicists), 2010. E-gradivo
• Daniel Arovas, Lecture notes on group theory in Physics, 2022. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga. Ustni izpit. (70/30)

Reference nosilca

Izredna profesorica s področja matematike na Univerzi v Novi Gorici.

  1. CRISTEA, Irina Elena, MAHBOOB, Ahsan, KHAN, Noor Mohammad. A new type of fuzzy quasi-ideals of ordered semigroups. Journal of multiple-valued logic and soft computing, ISSN 1542-3980. [Print ed.], 2020, vol. 34, no. 3/4, str. 283-304. [COBISS.SI-ID 15243779]
  2. KANKARAS, Milica, CRISTEA, Irina Elena. Fuzzy reduced hypergroups. Mathematics, ISSN 2227-7390, 2020, vol. 8, iss. 2, str. 1-12, ilustr. https://www.mdpi.com/2227-7390/8/2/263, doi: 10.3390/math8020263. [COBISS.SI-ID 5566715]
  3. CRISTEA, Irina Elena, KOCIJAN, Juš, NOVAK, Michal. Introduction to dependence relations and their links to algebraic hyperstructures. Mathematics, ISSN 2227-7390, 2019, vol. 7, iss. 10, str. 1-14, ilustr. https://doi.org/10.3390/math7100885, doi: 10.3390/math7100885. [COBISS.SI-ID 5453307]
  4. HEIDARI, Dariush, CRISTEA, Irina Elena. Breakable semihypergroups. Symmetry, ISSN 2073-8994, 2019, vol. 11, iss. 1, str. 1-10, ilustr. https://www.mdpi.com/2073-8994/11/1/100, doi: 10.3390/sym11010100. [COBISS.SI-ID 5313787]
  5. JANČIĆ-RAŠOVIĆ, Sanja, CRISTEA, Irina Elena. Hypernear-rings with a defect of distributivity. Filomat, ISSN 0354-5180, 2018, vol. 32, no. 4, str. 1133-1149. http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat-content/2018/32-4/32-4-1-6235.pdf, doi: 10.2298/FIL1804133J. [COBISS.SI-ID 5175803]