Raziskovalni seminar I

Cilji in kompetence

Pri predmetu študent razvija naslednje kompetence:
• sposobnost branja strokovne literature in njena kritična obravnava,
• zmožnost predstavljanja raziskovalnih dosežkov,
• sposobnost komuniciranja v strokovni javnosti,
• sposobnost polemične diskusije pridobljenih rezultatov,
• sposobnost aktivne udeležbe v raziskovalni skupnosti.

Študentom posredovati skupek kompetenc in znanj, ki jim bodo omogočila razumevanje in pisanje angleških znanstvenih besedil s področja humanistike ter uspešno komuniciranje v akademskem okolju.
Študenti bodo zmožni razumeti, povzemati in samostojno tvoriti znanstvena besedila, zmožni bodo aktivno sodelovati v strokovnih diskusijah in javno nastopati v angleškem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študent mora biti vpisan v prvi letnik študijskega programa Humanistika.

Vsebina

Struktura in organizacija akademskega pisanja:

• organizacija misli;
• razvoj in postavitev teze;
• zagovarjanje pozicije;
• izbor jezika glede na namen in občinstvo;
• narativno in deskriptivno pisanje;
• analitični in deduktivni/induktivni načini pisanja;
• ilustracija pomenov in argumentov s primeri;
• komparacija;
• izbor naslova in ključnih besed;
• povzetek, uvod in zaključek;
• konstrukcija odstavkov in njihova povezanost;
• viri in citiranje;
• plagiarizem.

Pisanje akademskih besedil:

• pisanje kot proces;
• strategije pisanja;
• relevantnost in razumljivost/jasnost pisanja;
• skiciranje, popravljanje, dopolnjevanje in urejanje besedil;
• revizija besedil;
• pisanje raziskovalnih projektov, poročil, sillabusov;
• pisanje člankov in esejev;
• pisanje doktorske disertacije.

• Obravnavanje zvrsti, značilnih za akademsko pisno sporočanje (znanstveni članek, poročilo, esej itd.);
• Branje in analiza avtentičnih znanstvenih besedil s podorčja humanistike (monografije, članki v znanstvenih revijah itd.);
• Obravnavanje jezikovnih funkcij, značilnih za formalno ustno komuniciranje;
• Vaje v uporabljanju funkcionalnih jezikovnih struktur, značilnih za znanstveno zvrst jezika;
• Vaje v koherentnem povzemanju pisnih in ustnih sporočil (rezimiranje in parafraziranje).

Študent na podlagi pridobljenega znanja predstavi opravljeno individualno raziskovalno delo v prvem letniku doktorskega študija. Pričakuje se ustrezna količina in izvirnost pridobljenih rezultatov.

Predstavitev služi pripravi na zagovor doktorskega dela, zato mora vsebovati podobne prvine; predstavitev raziskovalnega problema in pregled dosežkov s področja, predstavitev metode dela, predstavitev predvidenih rezultatov, smernice za nadaljnje delo.

Sledi diskusija o predstavljenem raziskovalnem delu z nosilcem seminarja in ostalimi študenti.

Predvideni študijski rezultati

Študent je sposoben uspešno predstaviti dosežke svojega raziskovalnega dela pred ostalimi študenti v seminarju, kar vključuje uspešno medsebojno komunikacijo in kritično znanstveno razpravo.

Študenti bodo znali tudi:
tvoriti besedila, značila za akademsko pisno sporočanje (znanstveni članek, poročilo, esej itd.); razumeti in kritično ovrednotiti avtentična znanstvena besedila s področja humanistike; uporabljati funkcionalne jezikovne strukture, značilne za znanstveno zvrst jezika; uporabljati jezikovne funkcije, značilne za formalno ustno komuniciranje; aktivno sodelovati v strokovnih diskusijah in javno nastopati v angleškem jeziku.

Temeljna literatura in viri

  • Relevantna literature s področja raziskovalnega dela.
  • Writing Academic English, Fourth Edition; The Longman Academic Writing Series, Level 4. Katalog E-gradivo
  • Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded, Joshua Schimel, Oxford University Press, 2012. Katalog
  • Swales, John M. and Christine B. Feak. 2004. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills, 2nd ed. Ann Arbor: University of Michigan Press. Katalog
  • Howe, Stephen. Phrasebook for Writing Papers and Research in English. The Whole World Company, Cambridge, 4th edition, 2013. Katalog
  • Turabian, L. Kate, A Manual for Writers of Research papers, Theses and Dissertations. University of Chicago Press, Chicago, 2018. E-gradivo
  • Hewings M., Cambridge Academic English. CUP, Cambridge, 2012. Katalog
  • Glasman-Deal H., Science Research Writing (For Non-Native Speakers of English). Imperial College Press, London, 2010. Katalog

Načini ocenjevanja

Ustna predstavitev raziskovalnega dela: • kvaliteta ustne predstavitve (uvod, metodologija, rezultati, prihodnje delo), • sposobnost ustrezne znanstvene diskusije, • komunikacijske sposobnosti.

Reference nosilca

Prof. dr. Ana Toroš je zaposlena na Fakulteti za humanistiko ter v raziskovalnem centru za humanistiko Univerze v Novi Gorici (UNG). Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela opravlja delo direktorice študijskega programa Humanistika III. stopnje, ki deluje v okviru Fakultete za podiplomski študij UNG. Njeno raziskave so usmerjene na področje regionalne primerjalne književnosti in literarne imagologije, pri čemer jo zanima večjezična literatura na območju dežele Furlanija Julijska krajina (Italija) ter v Goriški in Obalno-kraški regiji. V tem okviru je problemsko obravnavala literarni opus Alojza Gradnika ter tržaško poezijo prve polovice 20. stoletja. V zadnjem času se posveča komparativnim obravnavam avtorjev 20. in 21. stoletja