Prestopanje mej: Literarno novinarstvo kot transnacionalni in transžanrski diskurz

Cilji in kompetence

Študenti bodo preučevali tako nacionalne kot globalne družbene, politične in kulturne (znotraj tega literarne in novinarske) fenomene in pojavne oblike in jih med seboj tudi primerjali. Na tak način bodo v študiju združili spoznanja različnih ved in bili tako pripravljeni za delo na raznovrstnih področjih. V ospredju je delo v raziskovalnih inštitutih in centrih, kot tudi v visokošolskih institucijah, seveda tudi v novinarstvu oziroma širše na področju medijskih študij, mednarodnih odnosov, prav tako pa tudi na kulturološko, sociološko in antropološko obarvanih področij dela.
V poštev pridejo tudi nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z globalnimi družbeno-kulturnimi in družbeno-političnimi vprašanji.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu Prestopanje mej: Literarno novinarstvo kot transnacionalni in transžanrski diskurz je redni obisk predavanj (80% navzočnost) in sodelovanje pri predavanjih – vključevanje v razprave, sprotno branje izbrane literature, priprava dveh seminarskih nalog na izbrane teme iz literarnega novinarstva in predstavitev seminarjev (10-15 minut). Na koncu predavanj in seminarskega dela bodo študenti oddali tudi samostojni raziskovalni projekt, ki bo njihov lastni prispevek, spisan v stilu literarnega žurnalizma [vsak študent si bo na začetku izbral poljubno tematiko oziroma vsebino, o kateri bo pisal; daljši prispevek - 4000 besed, ki bo ustrezal osnovnim zakonitostim literarnega novinarstva]. Za nemoteno delo je treba zagotoviti dostopnost izbrane literature v knjižnici in/ali v elektronski obliki.

Predznanje, ki se pri predmetu Prestopanje mej: Literarno novinarstvo kot transnacionalni in transžanrski diskurz zahteva, je znanje s področja humanističnih in družboslovnih ved, s poudarkom predvsem na literarnih in žurnalističnih praksah, v povezavi s sociološko, zgodovinsko in kulturološko tematiko. Od študentov se pričakuje tudi zanimanje za sledenje aktualni literarni in novinarski produkciji v Sloveniji in tudi v tujini, poleg tega pa morajo aktivno obvladati angleški jezik, saj bomo določena teoretska dela, pa tudi druge zapise brali tudi v angleškem jeziku. Zaželeno je znanje vsaj še enega svetovnega jezika poleg angleškega – francoščina / italijanščina / nemščina.

Vsebina

Ogledali si bomo literarno-žurnalistični fenomen, imenovan literarno novinarstvo. Najprej nas bo zanimal zgodovinski razvoj tovrstnega diskurza. Opisali in razložili bomo tudi poglavitne karakteristike literarnega novinarstva. Res je, da ima literarno novinarstvo najbolj bogato tradicijo v ZDA (v 60. letih prejšnjega stoletja se je tam takšna vrsta pisanja še posebej močna razmahnila, na primer v krogu Toma Wolfa, ki poleg Trumana Capoteja velja za “očeta” novega/literarnega žurnalizma), vendar se bomo selili tudi izven meja ZDA; predvsem nas bo zanimal pojav literarnega novinarstva v evropskih deželah, vključno s Slovenijo, kjer je takšen slog pisanja še vedno bolj kot ne v povojih. Iskali bomo podobnosti in razlike med različnimi nacionalnimi oblikami literarnega novinarstva in ugotavljali, ali je prihajalo tudi do medsebojnega oplajanja.
Nadalje nas bodo zanimale bistvene stilske lastnosti takšnega pisanja, zastavljali si bomo vprašanja o tem, kje je meja med fikcijo in resnico, kje je meja med zasebnim in javnim v izbranih zgodbah, med subjektivnim in objektivnim, spraševali pa se bomo tudi, kakšna etična vprašanja lahko literarno novinarstvo. Kljub temu, da se je literarno novinarstvo, ki bi ga lahko opisali tudi kot transžanrski diskurz, najbolj razmahnilo v anglo-ameriškem prostoru, si bomo ogledali tudi delo neameriških avtorjev, kot so: Danilo Kiš, Ryszard Kapu�›ciński, Jamaica Kincaid, Slavenka Drakulić, med slovenskimi avtorji pa se bomo ustavili na primer pri delih Ervina H. Milharčiča, Željka Kozinca in Alenke Puhar.
Predmet se povezuje s predmeti Literature v transnacionalnem stiku in Prevod kot sredstvo transkulturne komunikacije.

Predvideni študijski rezultati

Predmet je primarno namenjen spoznavanju literarno-novinarskega diskurza imenovanega literarno novinarstvo. Spoznali bomo poglavitne lastnosti tega stila pisanja, razložili družbeno-politično in zgodovinsko ozadje, ki je botrovalo in še botruje tovrstnemu pisanju, preučili konkretne primere iz različnih koncev sveta. Pri preučevanju posameznih primerov nas bo zanimal tudi odnos med piscem, urednikom in publikacijo, v kateri je besedilo izšlo. Študenti bodo razvijali kritiško misel ter analitičen pristop k branju in razumevanju besedil, obenem pa se bodo izpopolnjevali tudi v pisanju. Namen predmeta je tudi predstaviti študentom ustrezen kritiški in literarno-žurnalistično-teoretski besednjak, s katerim je mogoče opisovati obravnavane tekste in z njimi povezane družbene fenomene. Predvsem pa je smisel predavanj in seminarja v spoznavanju temeljnih del literarnega žurnalizma kot pojava, ki presega žanrske in nacionalne meje. Literarni novinarstvo bodo spoznali kot transnacionalni diskurz, ki ima v posameznih državah seveda tudi svoje nacionalne specifike. Predmet je na našem področju noviteta in študentom ponuja vpogled v področje, ki je aktualno, a vendar ima v svetu že opazno tradicijo.

Temeljna literatura in viri

• Joan Didion. Slouching Towards Bethlehem. New York: Washington Square Press: Pocket Books, 1968. E-gradivo
• Slavenka Drakulić. Kako smo preživeli komunizem in se celo smejali. Maribor: Rotis, 1992.
• Ervin Hladnik Milharčič. Pot na Orient. Ljubljana: Študentska založba, 2009.
• Ryszard Kapuściński. Cesar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1999.
• Željko Kozinc. Dotik sveta: Zgodba arhitekta Janeza Hacina. Ljubljana: Založba Modrijan, 2006.
• Norman Mailer. The Armies of the Night: History as a Novel/ The Novel as History. New York: New American Library, 1968. E-gradivo
• George Orwell. Na robu in na dnu v Parizu in Londonu. Ljubljana: Beletrina, 2010.
• Sacco, Joe. Varovano območje Goražde: Vojna v vzhodni Bosni 1992-95. Ljubljana: Založba ZRC, SAZU, 2006.
• Hunter S. Thompson, Strah in groza v Las Vegasu: zblojeno potovanje v srce ameriškega sna. Ljubljana, DZS, 1999.
• David Foster Wallace. “Consider the Lobster”, Gourmet, 2004 (članek-esej) E-gradivo
• Tom Wolfe. “The Birth of the New Journalism: An Eyewitness Report”, New York Magazine, 1972. (članek-esej) E-gradivo

STROKOVNA LITERATURA: Izbor
• Boynton, Robert S. The New New Journalism. Conversations with America’s Best Nonfiction Writers on Their Craft. New York: Vintage Books, Random House, Inc., 2005. Katalog E-gradivo
• Flis, Leonora. Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2010. Katalog
• Foley, Barbara. Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction. New York: Cornell University Press, 1986. E-gradivo
• Hartsock, John C. A History of American Literary Journalism. Amherst: University of Massachusetts Press, 2000.
• Literary Journalism Across the Globe: Journalistic Traditions and Transnational Influences. Eds. John S. Bak and Bill Reynolds. University of Massachusetts Press, 2011.
• Merljak Zdovc, Sonja. Literarno novinarstvo: Pojav in raba nove novinarske vrste v ZDA in Sloveniji. Ljubljana: Modrijan, 2008. Katalog
• Sims, Norman. True Stories: A Century of Literary Journalism. Northwestern University Press, 2008. E-gradivo
• Weingarten, Marc. The Gang That Wouldn’t Write Straight: Wolfe, Thompson, Didion, and the New Journalism Revolution. New York: Crown Publishers, 2006. E-gradivo

Načini ocenjevanja

  • obvezna (80 %) navzočnost na predavanjih in seminarju in sodelovanje v diskusijah, - opravljene vse obveznosti pri predavanjih in pri seminarskem delu (branje in pisni izdelki): a) seminarsko delo (2 x) in predstavitev, sodelovanje v diskusijah ter sprotni pisni odzivi na brana besedila. b) končni raziskovalni projekt. - pisni izpit ob koncu semestra.

Reference nosilca

pridr. prof. dr. Leonora Flis
Rojena sem 31. 5. 1974 v Ljubljani. L. 2002 sem zaključila študij angleščine in primerjalne književnosti z literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V akademskem letu 2005/2006, v času pisanja doktorske disertacije, sem prejela mednarodno štipendijo Rotary International, ki mi je omogočila enoletno študijsko bivanje v New Yorku; bila sem raziskovalka na Univerzi Fordham. Doktorski študij na anglistiki na Filozofski fakulteti v Ljubljani, sem zaključila 1. 6. 2009; takrat sem zagovarjala disertacijo »Contemporary American Documentary Novel« (v prevodu »Sodobni ameriški dokumentarni roman«). V doktorski tezi sem se, kot razkriva naslov, ukvarjala z dokumentarnim romanom in tudi z literarni novinarstvom v času postmoderne. Novembra 2010, sem izdala prvo znanstveno monografijo z naslovom Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel (Cambridge Scholars), ki je osnovana na doktorskem delu, vendar doktorsko tezo dopolnjuje z novimi analizami in razširja na prej neobravnavana področja (vključno s stripi). S prispevki sodelujem na mednarodnih simpozijih – npr. IALJS: International Association for Literary Journalism Studies; ASEEES: Association for Slavic, Eastern European and Eurasian Studies; ASA: American Studies Association.Organizirala sem tudi panelne razprave in okrogle mize (IALJS Tampere, Finska maj 2013, CEC Organization New York City, maj 2012 – okrogla miza s piscem New Yorkerja Tedom Conovrom, predsedovala sem večim panelni razpravam, na primer ASA – American Studies Association v Baltimorju, november 2011). Trenutno na Univerzi v Novi Gorici predavam predmet Sodobne literarne teorije (podiplomski študij), Metodologijo medkulturnih študij (podiplomski), izbirni predmet Literatura in druge umetnostne zvrsti in predmet Izbrana poglavja iz svetovne književnosti - ameriška in angleška književnost. V slovenskih in tujih literarnih revijah (Contemporary Review, Primerjalna književnost, Slovene Studies, Dialogi, Bricolage, Literatura, Acta Neophilologica, Literary Journalism Newsletter) sem objavila številne znanstvene članke, ki se dotikajo dokumentarne pripovedi kot tudi drugih tem, na primer del Louisa Adamiča. Junija 2011 sem dobila podoktorsko Fulbright raziskovalno štipendijo. Omogočila mi je šestmesečno raziskovalno delo na univerzi Columbia v New Yorku. Posvečala sem se predvsem stripovski pripovedi, ki je osnovana na dejstvih in filmu. Obiskovala sem predavanja – na anglistiki na Columbii – Ameriška kulturna kritika in na novinarstvu na Columbii – Družbeni vpliv medijev. Sodelovala pa sem tudi na predavanjih in seminarju na New York University – Arthur L. Carter Journalism Institute – Literarna reportaža - Prof. Robert Boynton - in Fikcija v nefikcijskih besedilih – Prof. Lawrence Weschler). Trenutno sem gostujoča urednica ameriške znanstvene revije Literary Journalism Studies, kjer pripravljamo številno o ženskih literarnih novinarkah. Revijo sponzorira IALJS (International Association for Literary Journalism Studies) (Podatki o reviji: http://www.ialjs.org/?page_id=34).
Delujem še kot prevajalka, pišem tudi filmske in knjižne recenzije ter novinarske prispevke za različne slovenske in tuje medije.

Izbrana bibilografija:

Monografija:
Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel. Cambridge Scholars, November 2010.

Recenzirani prispevki:

“Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa—preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine” (“Joe Sacco and Graphic Literary Journalism – The Blending of Literature, Comics, Journalism and History”). Primerjalna knjizevnost (Comparative Literature journal), Vol. 37, number 2, August 2014, 195-215.

Gostujoča urednica (tudi Spremna beseda), posebna izdaja Literary Journalism Studies revije, fokus: on female literary journalists (forthcoming). Fall 2014 or Spring 2015.

Collection of essays Literature and Multimedia in Late 20th and 21st Century Europe. John Benjamins Press (2014), esej: “Nonfiction Comics as a Medium of Remembrance and Mourning and a Cosmopolitan Genre of Social and Political Engagement” (Fall 2014).

“Louis Adamic: Slovene-American Literary Journalism Avant la Lettre.” Slovene Studies 33.2 (2011): 115–32.

“The Blending of Fact and Fiction in Three American Documentary (Crime) Narratives.” Acta Neophilologica, Vol. 43, No. 1/2 (2010): 69-82, University of Ljubljana, Slovenia.

“Documentary Narratives in Postmodern Times: The United States and Slovenia.” Slovene Studies 31.1 (2009): 31-50.

“Vznik ameriškega dokumentarnega romana in njegove postmoderne razsežnosti” (“The Emergence of the American Documentary Novel and Its Postmodern Extension”). Primerjalna književnost (Comparative Literature) 30. 1. Posebna številka (Special Issue), Ljubljana 2007: 151-164.

“Eugene O’Neill and the Ancient Greek Drama.” Dialogi 8, October 2004: 36-44.

“Contemporary Slovene Literature.” Contemporary Review 1659, Vol. 284, April 2004: 225-232.

Drugi eseji (izbor):

“Literary Journalism in Slovenia.” Literary Journalism Newsletter. Evanston: International Association for Literary Journalism Studies, Winter 2012.

“Joan Didion: “Čarobnost literarne imaginacije – Portret.” (“Joan Didion: The Magic of
Literary Imagination – Portrait.”) Locutio 34, April 2007
http://www.locutio.si/index.php?no=34&clanek=760.

“Duality of Being: Kieslowski’s Double Life of Veronique and Paul Auster’s City of Glass.”
Locutio 31, July 2006 http://www.locutio.si/index.php?no=31&clanek=688.

“Slovenia’s Contemporary Poetic Endeavors.” Fordham University’s journal Bricolage 1,
May 2006: 29-39.

Interview: “Impartiality Has Nothing to Do with Neutrality: A Conversation with Ervin Hladnik Milharčič.” World Literature Today, University of Oklahoma, Vol. 86, No. 2, March –April 2012.

Spremna beseda: “Megalomanija v arhitekturi in ljubezni” (“Megalomania in Architecture and in Love”). V: Tom Coraghessan Boyle: Ženske (The Women). Ljubljana: Modrijan, 2011.

Spremna beseda: “Per aspera ad astra ali kako zares spoznati sebe in napisati knjižni prvenec” (“Per aspera ad astra or How to Really Get to Know Yourself and Write Your Debut Book”). Foreword in George Orwell: Na robu in na dnu v Parizu in Londonu (Down and Out in Paris and London, Leonora Flis, trans.). Ljubljana: Študentska založba Beletrina, 2010.