Literatura in kulturni nacionalizem v Evropi

Cilji in kompetence

Slušatelji bodo po končanem kurzu usposobljeni za samostojno primerjalno raziskovanje odnosov med literaturo in kulturnimi nacionalizmi. Seznanjeni bodo s temeljno literaturo na tem področju (gl. seznam) in z aktualnimi mednarodnimi projekti in podatkovnimi bazami (gl. metode). Prek seminarskega dela se bodo praktično preizkusili v samostojni rabi ustrezne metodologije.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Aktivno znanje angleškega in vsaj še enega tujega jezika.

Vsebina

Slušatelji bodo seznanjeni s temeljnimi teoretičnimi koncepti in metodološkimi orodji, s katerimi je mogoče raziskovati odnos med porajajočimi se nacionalnimi literaturami in kulturnimi nacionalizmi ter širšimi (političnimi) narodnimi gibanji. Poudarek bo na obdobju od konca 18. stoletja do srede 20. stoletja, ko so se povsod po Evropi kot epidemični val razširila posamezna nacionalna gibanja, v katerih je središčno vlogo zavzemal jezik z literaturo; upoštevano bo torej pestro dogajanje v deželah od današnje Islandije do Grčije in od Portugalske do baltiških držav in Finske. Predmet preučevanja bodo značilni 1) trendi, kot so interes za jezik, ljudsko glasbo, pisanje patriotske poezije, edicije starih besedil, zgodovinopisje in literarno zgodovino, interes za antikvitete in historične lokacije, nacionalistične transformacije v izobraževanju, obujanje (ali izumljanje) nacionalnih kostumov, pisanje nacionalne umetne glasbe, historična proza in drugo nacionalistično pisanje, komemoracije in festivali, vizualne umetnosti, arhitektura, ustno slovstvo, teorije o etnični specifičnosti ter zanimanje za običaje in mitologijo. Ti trendi bodo postavljeni v 2) institucionalni kontekst (in politične okvire, kjer so se uveljavljali; pogosto npr. v okviru večnacionalnih političnih tvorb): npr. separatistična društva, zgodovinska društva, športna združenja, univerze, knjižnice, muzeji, jezikoslovna združenja, založbe, zborovska društva, literarna društva, čitalnice, knjižni klubi in gledališka društva. Tak prerez bo predstavljen v kontekstu poglobljenega interesa za literaturo, v tem okviru pa predvsem v zvezi s konstrukcijo in čaščenjem 3) t.i. kulturnih svetnikov (še posebej nacionalnih pesnikov), ki so odločilno prispevali k mobilizaciji množic v nacionalna gibanja.

Predvideni študijski rezultati

Zaželen temeljni rezultat projekta je poglabljanje vednosti in razumevanja zgodovinskega in aktualnega trenutka v Evropi. Procesi, ki bodo predmet preučevanja, so v temelju zaznamovali »Evropo narodov«, kot jo poznamo danes; raziskovanje kulturnih nacionalizmov in njihove zgodovine je torej neizogibno, če želimo razumeti evropsko 20. stoletje, pa tudi kulturne in politične razmere sodobnega sveta.

Temeljna literatura in viri

 • Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. (Second edition). London: Verso, 2006. Katalog E-gradivo
 • Dović, Marijan. “Early Literary Representations of National History and the ‘Slovene Cultural Syndrome'” Primerjalna književnost 30 (2007), special issue: 191–207. slv E-gradivo eng E-gradivo
 • Dović, Marijan. “The Network of Memorials of Slovene Literary Culture as Semiotic Appropriation of (National) Space.” Slavistična revija 62.3 (2012a): 351–364. slv E-gradivo eng E-gradivo
 • Even-Zohar, Itamar. “The Role of Literature in the Making of the Nations of Europe.” Applied Semiotics/Sémiotique appliguée 1.1 (1996): 39–59. E-gradivo
 • Gellner, Ernest. Nations and nationalisms, New perspectives on the past. Oxford: Blackwell, 1983. E-gradivo
 • Helgason, Jón Karl. “The Role of Cultural Saints in European Nation States.” Sela-Sheffy, Rakefet, and Gideon Toury, eds. Culture Contacts and the Making of Cultures. Tel Aviv: Tel Aviv University, 2011. 245-254. E-gradivo
 • Hobsbawm, Eric J. Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. Katalog E-gradivo
 • Hroch, Miroslav. “From National Movement to the Fully-formed Nation. The Nation Building Process in Europe.” New Left Review I/198 (1993): 3-20.
 • Juvan, Marko. “Literary self-referentiality and the formation of the national literary canon: the topoi of Parnassus and Elysium in the Slovene poetry of the 18th and 19th centuries.” Neohelicon 31.1 (2004): 113–123. E-gradivo
 • Leerssen, Joep. “Nationalism and the cultivation of culture.” Nations and Nationalism 12.4 (2006): 559–578. https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2006.00253.x
 • Neubauer, John. “Figures of National Poets. Introduction.” History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. (Vol. 4.) Ed. by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer. Amsterdam: John Benjamins, 2010. 11–18.
 • Quinault, Roland. “The Cult of the Centenary, c. 1784–1914.” Historical Research 71.176 (1998): 303-323. https://doi.org/10.1111/1468-2281.00066

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga z ustno predstavitvijo in diskusijo (30%). Pisni izpit (70%).

Reference nosilca

Dr. Marijan Dović, raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU in izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici se ukvarja z literarnim kanonom, s teorijo vrednotenja, sistemsko teorijo literature, z raziskavami avtorja in avtorstva, z obdobjem romantike in problemom nacionalnih pesnikov v kontekstu kulturnega nacionalizma ter s teorijo in zgodovino medvojnih avantgardnih gibanj v Sloveniji in na Balkanu. V svoji prvi znanstveni monografiji Sistemske in empirične obravnave literature (2004) je kritično predstavil sistemsko paradigmo literarne znanosti. V obsežnem delu Slovenski pisatelj: Razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu (2007) je njeno metodologijo že uspešno preskusil ob zgodovinsko-sociološki analizi razvoja pisateljske vloge na Slovenskem od 18. do 21. stoletja. Napisal je tudi monografijo o Antonu Podbevšku in slovenski zgodovinski avantgardi. Zasnoval in vodil je več domačih in mednarodnih konferenc ter uredil vrsto zbornikov.

Izbrane objave:

DOVIĆ, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. 238 pp., graphics. ISBN 961-6500-57-0. [COBISS.SI-ID 216565248]
DOVIĆ, Marijan. Slovenski pisatelj : razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 338 pp. ISBN 978-961-254-028-9. [COBISS.SI-ID 235594752]
DOVIĆ, Marijan. Mož z bombami : Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda, (Zbirka Anagoga). Ljubljana [i. e.] Novo mesto: Goga, 2009. 104 pp., illustr. ISBN 978-961-6421-87-4. [COBISS.SI-ID 249519872]
PODBEVŠEK, Anton, DOVIĆ, Marijan. Zbrane pesmi : elektronska znanstvenokritična izdaja. 2., dopolnjena in razširjena izd. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2010. ISBN 978-961-254-191-0. http://nl.ijs.si/e-zrc/podbevsek/. [COBISS.SI-ID 31341357]
DOVIĆ, Marijan. Zgodnje literarne reprezentacije nacionalne zgodovine in "slovenski kulturni sindrom" = Early literary representations of national history and the "Slovene cultural syndrome". In: MATAJC, Vanesa (ed.), TROHA, Gašper (ed.). Zgodovina in njeni literarni žanri, (Primerjalna književnost, vol. 30, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, Aug. 2007, pp. 71–90, 191–207. [COBISS.SI-ID 6000158]
DOVIĆ, Marijan. Totalitarna in post-totalitarna cenzura: od trde k mehki? = Totalitarian and post-totalitarian censorship: from hard to soft?. In: DOVIĆ, Marijan (ed.). Literatura in cenzura : Kdo se boji resnice literature? : Who is afraid of the truth of literature?, (Primerjalna književnost, vol. 31, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, Aug. 2008, pp. 9–20 + 167–178. [COBISS.SI-ID 37376866]
DOVIĆ, Marijan. The Slovenian interwar literary avant-garde and its canonization. In: BRU, Sascha (ed.). Europa! Europa? : the avant-garde, modernism, and the fate of a continent, (European avant-garde and modernism studies, vol. 1). Berlin: Walter de Gruyter, 2009, pp. [36]–48. [COBISS.SI-ID 30907181]
DOVIĆ, Marijan. France Prešeren: a conquest of the Slovene Parnassus. In: CORNIS-POPE, Marcel (ed.), NEUBAUER, John (ed.). History of the literary cultures of East-Central Europe : junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries, (A comparative history of literatures in European languages, Literary cultures, vol. 19, 20, 22, 25, vols. 1–4). Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins, 2004–2010, 2010, vol. IV, pp. 97–109. [COBISS.SI-ID 32124717]

Priznanja:
2008: Srebrni znak ZRC SAZU / Silver Decoration, ZRC SAZU
2008: Trdinova nagrada (Mestna občina Novo mesto) / Trdina Award (City Municipality of Novo mesto)