Sodobni trendi v glasoslovju II

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja sodobnega glasoslovja.

Pridobljene kompetence:
- Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično
relevantnih podatkov.
- Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.
Predavanja nosilca predmeta so zasnovana kot enotedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v glasoslovje

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem v glasoslovju.

Temeljna literatura in viri

Načini ocenjevanja

• Aktivna udeležba na predavanjih 50% • seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta 50%. V času trajanja intenzivnega tečaja morajo študenti predstaviti lastne raziskave na tem področju. Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Reference nosilca

Docent za področje jezikoslovja na Boğaziçi University.

Bibliografija:

  1. Pöchtrager, Markus A. 2011. Complexity scales and licensing in phonology. Phonology 28(3): 519-525.
  2. Zivanovic, Saso; Pochtrager, Markus A. 2010. GP 2, AND PUTONGHUA TOO. Acta Linguistica Hungarica 57(4): 357-380.
  3. Pöchtrager, Markus A. 2010. Does Turkish diss harmony? Acta Linguistica Hungarica 57(4): 458-473.
  4. Pöchtrager, Markus A. 2006. The Structure of Length. Ph.D. thesis, University of Vienna.
  5. Pöchtrager, Markus A. 2006. A Short Note on Finnish Diphthongs. In: A Man of Measure
    Festschrift in Honour of Fred Karlsson, pp. 162–171.