Karbonatne kamnine

Cilji in kompetence

Kras imenujemo pokrajino, ki se je razvila na karbonatnih kamninah. Karbonatne kamnine pokrivajo okrog 15% zemeljske površine, v Sloveniji pa kar 43% površine pripada karbonatnim kamninam; na okrog 35-ih % površine so apnenci, na 8-ih % pa dolomiti. Za dobro razumevanje procesov zakrasevanja, je potrebno dobro poznavanje značilnosti karbonatnih kamnin. Študent bo podrobno spoznal nastanek sedimentnih kamnin, katerih del so karbonatne kamnine. Podrobno bo spoznal posebne pogoje pri nastajanju karbonatnih kamnin, podrobneje bo seznanjen s splošnimi litostratigrafskimi lastnostmi, sestavo in klasifikacijo karbonatnih kamnin, razprostranjenostjo karbonatov v Sloveniji in po svetu. Poseben poudarek bo na kamninah jugozahodnega dela Slovenije. Prikazane bodo osnovne metode preiskav karbonatnih kamnin, uporaba geoloških kart, geološkega kompasa, delo z mikroskopom v presevni svetlobi ter praktično delo in uporaba geoloških pripomočkov na terenu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Magmatske, sedimentne in metamorfne kamnine
• Nastanek sedimentnih kamnin
• Značilnosti sedimentnih kamnin
• Nastanek karbonatnih kamnin
• Značilnosti in sestava karbonatnih kamnin
• Mineralogija karbonatnih kamnin
• Stratigrafske značilnosti karbonatnih kamnin
• Apnenci in dolomiti, njihova klasifikacija
• Mikrit in sparit
• Teksture in strukture apnencev
• Zakrasevanja karbonatnih kamnin

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi podrobno znanje o nastanku karbonatnih kamnin ter njihovo razmerje do magmatskih in metamorfnih. Spozna nastanek in vrste biokemičnih in klastičnih karbonatnih kamnin. Na geološki karti zna določiti karbonatne kamnine ter jih prepoznati v naravi. Posebno pozornost nameni karbonatnim kamninam v Sloveniji. Pozna osnovne metode proučevanja karbonatnih kamnin. Spozna temeljno literaturo o karbonatnih kamninah.

Temeljna literatura in viri

  • Jurkovšek, B., Toman, M., Ogorelec, B., Šribar, L., Drobne, K., Poljak, M. & Šribar, L. 1996: Formacijska geološka karta južnega dela Tržaško-Komenske planote. Kredne in paleogenske karbonatne kamnine 1 : 50 000.- IGGG Ljubljana, 143 str., Ljubljana.
  • Palmer, A.N., 2007: Cave Geology.- Cave books, 454 str., Dayton.
  • Tišljar, J. 1987: Petrologija sedimentnih stijena.- RGN Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 242 str., Zagreb.
  • Tišljar, J. 2001: Sedimentologija karbonata i evaporita.- RGN Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 375 str., Zagreb.
  • Tucker, M.E. 2001: Sedimentary petrology, An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks (3rd edition).- 262 str., Blackwell science, Oxford. Katalog E-gradivo
  • Tucker, M.E. & Wright, V.P. 1990: Carbonate Sedimentology.- Blackwell Scientific Publ., 482 str., Oxford, London.
  • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Izpit je ustni ali pisni in obsega celotno snov predmeta. Izpit je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih ter krajši pisni izdelek (5-10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko s področja karbonatnih kamnin ali izbrani vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo oz. vsebino doktorskega dela. 50/50

Reference nosilca

Izredni profesor za področje krasoslovja.

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230049_a3419491.html

ŠEGINA, Ela, BENAC, Čedomir, ŠUŠTERŠIČ, France, KNEZ, Martin, ČAR, Jože. Linear features on karst surfaces: an example from Krk Island. Geologia Croatica : a journal of the Institute of Geology Zagreb and Croatian Geological Society. 2021, vol. 74, no. 2, str. 139-151. ISSN 1330-030X. DOI: 10.4154/gc.2021.13. [COBISS.SI-ID 76428803]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TRAJANOVA, Mirka, AKIMOVA, Tatjana, KALMYKOV, Igor. The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation) = Luščenje škrapelj na marmorjih v Altaju (Altajska republika, Ruska federacija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 1, str. 11-38, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7197/8248, DOI: 10.3986/ac.v49i1.7197. [COBISS.SI-ID 35064323]

BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]

GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 102 str., ilustr., zvd. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]