Geodinamika karbonatnih pokrajin (od morja do gorovij)

Cilji in kompetence

Dobro poznavanje osnovnih geoloških principov delovanja Zemlje ne prispeva le k splošni razgledanosti naravoslovca, temveč lahko bistveno prispeva k razreševanju specifičnih problemov povezanih z razvojem nekega ozemlja in tako tudi kraške pokrajine. V tem smislu lahko prispeva k ugotavljanju razvoja podzemnih kraških pojavov in napovedovanju njihove razprostranjenosti, napovedovanju oziroma zožitvi območij kjer bi se lahko pojavljala nahajališča surovin vezana na kras (boksit, nafta, svinec, cink…) ter napovedovanju glavnih smeri ali poti podzemnih voda…
Študentje bodo spoznavali principe tektonike plošč in z njimi povezanih sedimentih bazenov, predvsem pa se bodo posvetili študiju različnih tipov karbonatnih platform in njihovih prehodov v različne tipe kraških pokrajin glede na različna geotektonska območja in tektonske režime. V tem kontekstu se bodo seznanjali tudi z različnimi kraškimi pokrajinami in prehodi krasa v paleokras. Kot primer geološkega razvoja nekega kraškega območja, od morja do gora, se bodo seznanili z geološkim razvojem Slovenije in sosednjih območij.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Tektonika plošč
• Wilsonov cikel
• Tektonski kamninski cikel
• Sedimentni bazeni
• Karbonatne platforme
• Wilsonov cikel in sedimentni bazeni
• Wilsonov cikel in karbonatne platforme
• Wilsonov cikel in kras
• Paleokras
• Geodinamika Tetide in z njo povezanih celin (izbrana območja)
• Regionalna geologija kraških območij (primer Slovenije)

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo pridobili osnovno znanje o principih delovanja planeta Zemlja, njenih geotektonskih območjih in njihovih medsebojnih odnosih. Spoznali bodo različne tipe karbonatnih platform ter njihovo geodinamiko glede na različna geotektonska območja v katerih se nahajajo. V tem kontekstu bodo spoznali tudi glavne oziroma pričakovane tipe krasa glede na tip platforme in geotektonsko območje ter njihov ohranitveni potencial oziroma prehod v paleokras. Na konkretnih primerih iz območja predvsem zahodnega obrobja Neo-Tetide (tudi in predvsem sedanjega območja Slovenije in sosednjih pokrajin) bodo spoznali geološki razvoj specifičnih karbonatnih in kraških pokrajin.

Temeljna literatura in viri

• Bosellini, A., 1989: Dynamics of Tethyan carbonate platforms.- In: P.D. Crevello, Wilson, J.L., Sarg, J.F. & Read, J.F. (Eds.), Controls on carbonate platforms and basin development. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, 3-13, Tulsa. https://doi.org/10.2110/pec.89.44.0003
• Busby, C.J. & Ingersoll, R.V. 1995: Tectonics of sedimentary basins.- Blackwell science, 579 pp., Oxford.
• Moores E.M, & Twiss R.J, 1995: Tectonics.- 415 pp., W.H. Freeman and Company, New York. E-gradivo
• Otoničar, B., 2007: Upper Cretaceous to Paleogene forbulge unconformity associated with foreland basin evolution (Kras, Matarsko Podolje and Istria; SW Slovenia and NW Croatia).- Acta carsologica, 36, 1,101–120. E-gradivo
• Izbrani članki/poglavja iz znanstvenih revij/knjig.

Načini ocenjevanja

Izpit je ustni ali pisni in obsega celotno snov predmeta. Izpit je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih ter krajši pisni izdelek (5-10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko s področja karbonatnih kamnin ali izbrani vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo oz. vsebino doktorskega dela. 50:50

Reference nosilca

Izredni profesor za področje krasoslovja.

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230049_a3419491.html

ŠEGINA, Ela, BENAC, Čedomir, ŠUŠTERŠIČ, France, KNEZ, Martin, ČAR, Jože. Linear features on karst surfaces: an example from Krk Island. Geologia Croatica : a journal of the Institute of Geology Zagreb and Croatian Geological Society. 2021, vol. 74, no. 2, str. 139-151. ISSN 1330-030X. DOI: 10.4154/gc.2021.13. [COBISS.SI-ID 76428803]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TRAJANOVA, Mirka, AKIMOVA, Tatjana, KALMYKOV, Igor. The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation) = Luščenje škrapelj na marmorjih v Altaju (Altajska republika, Ruska federacija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 1, str. 11-38, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7197/8248, DOI: 10.3986/ac.v49i1.7197. [COBISS.SI-ID 35064323]

BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]

GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 102 str., ilustr., zvd. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]