Meritve v krasoslovju

Cilji in kompetence

Modernega krasoslovja si ne moremo predstavljati brez meritev fizikalnih in kemijskih parametrov, ki odražajo stanje kraškega sistema in procesov v njem. V kraški hidrologiji merimo pretoke in nivoje voda, hidrokemične parametre, koncentracijo sledil, prevodnost, temperaturo vode itd. V speleologiji merimo predvsem različne meteorološke in geometrične parametre. Moderni merilni instrumenti so prijazni do uporabnika in največkrat omogočajo shranjevanje podatkov. Prav to raziskovalce velikokrat zavede k nekritični obravnavi meritev. Pri predmetu bo študent spoznal principe meritev v različnih vejah krasoslovja, merjene količine, principe delovanja senzorjev in njihovo umerjanje. Poseben poudarek bo na obravnavi napak meritev, njihovi interpretaciji in predstavitvi. Pri vajah bodo študenti spoznali nekatere od inštrumentov, ki jih uporabljamo v vsakdanji krasoslovni praksi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Osnovne fizikalne količine in kako jih merimo
• Senzorji
• Ločljivost, natančnost in umerjanje merilnih naprav
• Meritve pretokov in nivojev voda
• Meritev klimatskih parametrov
• Meritve kemijskih parametrov vode
• Postavitev laboratorijskih poskusov
• Načini hranjenja in prenosa podatkov
• Obdelava napak
• Obdelava in interpretacija meritev

Predvideni študijski rezultati

Študent bo razumel principe meritev različnih količin, ki jih spremljamo v krasoslovju. Znal bo umerjati, programirati in postavljati merilne inštrumente in obdelovati merilne podatke.

Temeljna literatura in viri

• Krawczyk, W.E., 1998: Manual for karst water analysis.- International Journal of Speleology, Handbook 1 – Physical Speleology, 51 pp. E-gradivo
• Morris, A.S., 2001: Measurement and Instrumentation Principles.-Butterworth-Heinemann, 475 pp, Oxford. E-gradivo
• Shaw, E.M., 1994: Hydrology in Practice.- Chapman & Hall, 569 pp, London. E-gradivo
• Taylor, J.R., 1996: An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements.- University Science Books, Sausalito, 327 pp. Katalog E-gradivo
• Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit (70 %) je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je pisni izdelek (5-10 strani), v katerem študent obdela določeno ožjo temo ali vir (30 %)

Reference nosilca

Pridruženi profesor krasoslovja

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230136_a4376163.html

KUKULJAN, Lovel, GABROVŠEK, Franci, COVINGTON, Matt, JOHNSTON, Vanessa E. CO2 dynamics and heterogeneity in a cave atmosphere : role of ventilation patterns and airflow pathways. Theoretical and applied climatology. [Tiskana izd.]. Nov. 2021, vol. 146, iss. 3/4, str. 91-109, ilustr. ISSN 0177-798X. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00704-021-03722-w, DOI: 10.1007/s00704-021-03722-w. [COBISS.SI-ID 75720195]

BLATNIK, Matej, MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci. Groundwater dynamics between Planinsko Polje and springs of the Ljubljanica River, Slovenia = Dinamika podzemne vode med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 2, str. 199-226, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7263/7188, DOI: 10.3986/ac.v48i2.7263. [COBISS.SI-ID 45575981]

DREYBRODT, Wolfgang, GABROVŠEK, Franci. Dynamics of wormhole formation in fractured limestones. Hydrology and earth system sciences. 2019, vol. 23, no. 4, str. 1995-2014, ilustr. ISSN 1027-5606. DOI: 10.5194/hess-23-1995-2019. [COBISS.SI-ID 45398061]

GABROVŠEK, Franci, PERIC, Borut, KAUFMANN, Georg. Hydraulics of epiphreatic flow of a karst aquifer. Journal of Hydrology. [Print ed.]. May 2018, vol. 560, str. 56-74, ilustr. ISSN 0022-1694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.03.019. [COBISS.SI-ID 42954797]

GRM, Aleksander, ŠUŠTAR, Tomaž, RODIČ, Tomaž, GABROVŠEK, Franci. A numerical framework for wall dissolution modeling : analysis of flute formation. Mathematical geosciences. 2017, vol. 49, issue 5, str. 657-675, graf. prikazi, tabele. ISSN 1874-8961. http://link.springer.com/article/10.1007/s11004-016-9641-2, DOI: 10.1007/s11004-016-9641-2. [COBISS.SI-ID 2676323]