Ekologija živali kraških vodnih ekotonih habitatov

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja k poznavanju značilnosti vodnih habitatov in ekotonov na krasu in povezanosti površinskih in podzemeljskih voda z ekološkega vidika. Poleg tega se šudent seznani s posameznimi ekološkimi vprašanji in primeri, povezanimi s posameznimi individuumi, populacijami, združbami ter vodnimi ekotonimi habitati. Poseben poudarek je na uporabi tega znanja in razumevanja za upravljanje različnih kraških vodnih okolij z ekotonimi značilnostmi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Glavne značilnosti in koncept kraških vodnih ekotonalnih habitatov
• Ekosistemske storitve vodnih meja v kraškem okolju
• Najboljše prakse za spremljanje trajnih in presihajočih ekotonalnih habitatov
• Postopek vzorčenja vode in favne. Kaj meriti in čemu?
• Izbira in uporaba vrst pri ocenjevanju in upravljanju
• Analiza in interpretacija podatkov

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji pridobijo znanje o ekoloških vzporednicah in nasprotjih med različnimi kraškimi vodnimi ekotonskimi okolji (kraški izviri, anhialine, barjaki, presihajoči potoki). Usposobijo se za metodologijo vzorčenja in za osnovno ekološko raziskovalno delo v vodnih ekotonalnih habitatih. Študent pridobi znanje za kritično analizo in vrednotenje okoljskih in favnističnih nizov podatkov iz ekotonalnih habitatov, njihovih interakcij in prilagoditev vrst. Usposobijo se za kritično analizo, vrednotenje in interpretacijo podatkov, zbranih z vzorčenjem na terenu.

Temeljna literatura in viri

  • Culver D. C., Pipan T. 2009: The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats. Oxford University Press, Oxford. Katalog
  • Culver D.C., Pipan T. 2014: Shallow subterranean habitats: ecology, evolution, and conservation. Oxford University Press, Oxford. Katalog
  • Gibert J., Mathieu J., Fournier F. 1997: Groundwater/Surface Water Ecotones: Biological and Hydrological Interactions and Management Options. Cambridge University Press, Cambridge. Katalog E-gradivo
  • Gottstein S. 2010: Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb. E-gradivo
  • Gottstein Matočec S., Ozimec R., Jalžić B., Kerovec M., Bakran-Petricioli T. 2002: Raznolikost i ugroženost podzemne faune Hrvatske. Ministartsvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb.
  • Gottstein Matočec S., Bakran-Petricioli T., Bedek J., Bukovec D., Buzjak S., Franičević M., Jalžić B., Kerovec M., Kletečki E., Kralj J., Kružić M., Kuhta M., Matočec N., Ozimec R., Rađa T., Štamol V., Ternjej I., Tvrtkovič N. 2002: An overview of the cave and interstitial biota of Croatia. Nature Croatica 11 (Suppl. 1):1-112. E-gradivo
  • Stoch F. 2002: Caves and karstic phenomena. Life in the subterranean world. Italian Ministry of the Environment and Territory Protection, Friuli Museum of Natural History, Udine. E-gradivo
  • Wilkens H., Culver D. C., Humphreys W. 2000: Ecosystems of the World. Subterranean Ecosystems. Elsevier, Amsterdam. Katalog

Načini ocenjevanja

Kratka seminarska naloga, njena predstavitev in izpit. 50/50

Reference nosilca

Redna profesorica za področje biologije.

Bibliografija:

SACLIER N., DUCHEMIN L., KONECNY‐DUPRÉ L., GRISON P., EME D., MARTIN C., CALLOU C., LEFÉBURE T., FRANÇOIS C., ISSARTEL C., LEWIS J.J., STOCH F.., SKET B., GOTTSTEIN S., DELIĆ T., ZAGMAJSTER M., GRABOWSKI M., WEBER D., REBOLEIRA A.S.P.S., PALATOV D., PARAGAMIAN K., KNIGHT L.R.F.D., MICHEL G., LEFEBVRE F., HOSSEINI M.-J.M., CAMACHO A.I., DE BIKUÑA B.G., TALEB A., BELAIDI N., TUEKAM KAYO R.P., GALASSI D.M.P., MOLDOVAN O.T., DOUADY CH.J. & MALARD F. 2024 - A collaborative backbone resource for comparative studies of subterranean evolution: The World Asellidae database. Molecular Ecology Resources, 24, 1, e13882.
GOTTSTEIN S., REDŽOVIĆ Z., ERK M., SERTIĆ PERIĆ M., DAUTOVIĆ J. & CINDRIĆ M. 2023 - Life History Traits of the Stygophilous Amphipod Synurella ambulans in the Hyporheic Zone of the Lower Reaches of the Upper Sava River (Croatia). Water, 15, 18, 3188.
REDŽOVIĆ Z., ERK M., GOTTSTEIN S. & CINDRIĆ M. 2023 - Energy Status of Stygophilous Amphipod Synurella ambulans as a Promising Biomarker of Environmental Stress in the Hyporheic Zone. Water, 15, 17, 3083.
REDŽOVIĆ Z., ERK M., GOTTSTEIN S., PERIĆ M.S., DAUTOVIĆ J., FIKET Ž., BRKIĆ A.L. & CINDRIĆ M. 2023 - Metal bioaccumulation in stygophilous amphipod Synurella ambulans in the hyporheic zone: The influence of environmental factors. Science of The Total Environment, 866, 161350.
POZOJEVIĆ I., PEŠIĆ V., GOLDSMITH T. & GOTTSTEIN S. 2020 - Crenal Habitats: Sources of Water Mite (Acari: Hydrachnidia) Diversity. Diversity, 12, 9, 316.