Zgodovina teorij o krasu (morfologija krasa)

Cilji in kompetence

Predmet Zgodovina teorij o krasu (morfologija krasa) je neke vrste nadaljevanje oziroma poglobitev predmeta Zgodovina krasoslovja. Namenjen je predvsem študentom, ki bi za doktorat izbrali bolj zgodovinsko temo oziroma študentom, ki bi se usmerili v geomorfologijo bolj s teoretičnega vidika in bi morali poznati tudi razvoj teorij, ki razlagajo nastanek in razvoj kraškega površja – geomorfologijo krasa. Študent mora obvladati sodobne teorije in razlage nastanka in razvoja kraškega površja in kraških površinskih oblik, jih primerjati s starejšimi in biti sposoben slediti razvoju teorije o kraškem površjuoziroma posameznih kraških površinskih oblik. S tem je tudi tesno povezano imenoslovje površinskih kraških oblik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Poznavanje in zaznavanje kraškega površja in njegovih posebnosti ter značilnosti v različnih zgodovinskih obdobjih, od antike do razsvetljenstva
• Prve teorije o razvoju kraškega površja in kraških površinskih oblik
• B. Hacquet in njegov pomen za geomorfologijo krasa
• Pomen raziskav Dinarskega krasa za geomorfologijo krasa
• Vključevanje spoznanj z različnih tipov krasa po svetu v kraške geomorfološke teorije

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje starejših del (od antike do srednjega veka) o kraškem površju ter zaznavanju njegovih posebnosti v delih predhodnikov krasoslovja (od Stena preko Valvasorja do Hacqueta) ter poznavanje zavedanja o krasu v temeljnih geomorfoloških delih 18. in 19. stol. Študent pozna raziskave Dinarskega krasa, ki so bistveno pripomogle k poznavanju kraške geomorfologije kot tudi sodobne poglede in metode pri preučevanju kraškega površja v različnih tipih krasa oziroma geografsko zelo različnih kraških ozemljih

Temeljna literatura in viri

• Herak, M. & V. T. Stringfield, eds, 1972: Karst, Important karst regions of the Northern Hemisphere, Elsevier 25–83. E-gradivo
• Kraus, F., 1894: Höhlenkunde.- Carl Gerold’s Sohn, 308 pp. Wien E-gradivo
• Kyrle, G., 1923: Grundriss der teoretischen Speläologie. –Speläol. Monographien, B. I, str. XVIII + 353, Wien.
• Penck, A., 1904: Über das Karstphänomen.- Vorträge des Vereines Verbreitung naturwiss. Kentnisse in Wien, 44/1, 1-38, Wien. E-gradivo
• Sweeting, Marjorie M. (edit.), 1981: Karst geomorphology.- Benchmark Papers in Geology, 59, 427 pp., Hutchinson Ross Publ. Comp., Stroudsburg, Pennsylvania.
• Trimmel, Hubert, 1968: Höhlenkunde.- Die Wissenschaft, Friedr. Vieweg & Sohn, 126, VIII + 300, Braunschweig.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit ali pisni izpit je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih ter krajši pisni izdelek (5-10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko iz osnov krasoslovja ali določen vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo in vsebino doktorskega dela.

Reference nosilca

Izredni profesor za področje krasoslovja

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230049_a3419491.html

ŠEGINA, Ela, BENAC, Čedomir, ŠUŠTERŠIČ, France, KNEZ, Martin, ČAR, Jože. Linear features on karst surfaces: an example from Krk Island. Geologia Croatica : a journal of the Institute of Geology Zagreb and Croatian Geological Society. 2021, vol. 74, no. 2, str. 139-151. ISSN 1330-030X. DOI: 10.4154/gc.2021.13. [COBISS.SI-ID 76428803]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TRAJANOVA, Mirka, AKIMOVA, Tatjana, KALMYKOV, Igor. The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation) = Luščenje škrapelj na marmorjih v Altaju (Altajska republika, Ruska federacija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 1, str. 11-38, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7197/8248, DOI: 10.3986/ac.v49i1.7197. [COBISS.SI-ID 35064323]

BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]

GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 102 str., ilustr., zvd. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]