Osnove speleologije

Cilji in kompetence

Eden najbolj izrazitih kraških pojavov so jame. V obliki njihovega spleta, posameznih delov – rovov ali brezen, bodisi v vzdolžnem ali prečnem prerezu, skalnem reliefu in njihovi vsebini, naplavinah in sigi, se odslikavajo načini njihovega oblikovanja in razvoj. Svojevrstne jame nastanejo v različnih regionalnih okvirih, v različnih kamninah in razmerah ter z različnimi procesi. Oblikujejo jih različni vodni tokovi in prenikajoča voda. Razkrivajo nam način pretakanja vode skozi kraške vodonosnike in njihov razvoj. V njih so zaloge pitne vode. Študentu se skozi raznovrstnost in smiselno povezovanje kazalcev razvoja prevotljenosti kraškega vodonosnika odpira celostno spoznavanje krasa kot dela naše naravne in kulturne dediščine, ki je podlaga za načrtovanje življenja na krasu in njegovo varovanje.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Uvodna predstavitev
• Kraška jama in kraški vodonosnik
• Temeljna speleološka dela in viri
• Terminologija
• Razvoj speleologije
Osnovni načini proučevanja jam
• Kartografija
• Geološke in hidrološke metode
• Morfološke metode
• Uporaba elektronskih merilnih naprav in postaj
• Načini proučevanja jamskih naplavin in sige
Oblika kraških jam
• Jamski spleti
• Prečni prerezi rovov
• Jamski skalni relief
Procesi oblikovanja jam
• Meritve posameznih kemijskih in fizikalnih kazalcev vode in zraka
• Računsko in računalniško modeliranje
Smiselno razvrščanje jam
• Po legi
• Velikosti
• Kamnini
• Nastanku
• Obliki
• Hidrološki vlogi
Kraški vodonosniki
• Prevotljenost
• Razvoj
Regionalna speleologija
• Razprostranjenost in razdelitev jam glede na različne tipe krasa in različne geološke, geomorfološke, hidrološke in klimatske značilnosti
• Jame v Sloveniji
Izhodišča za uporabo znanja

Predvideni študijski rezultati

Študent dobi vpogled v nastanek in oblikovanje kraških jam v različnih geoloških danostih in geomorfoloških ter hidrogeoloških razmerah ter v njihov razvoj v Sloveniji in po svetu. Spozna jame kot sestavni del prevotljenosti kraških vodonosnikov in njihovega razvoja ter značilnosti in razvoja krasa v celoti. Pridobi sposobnost samostojnega razbiranja in proučevanja kraških jam ter prevotljenosti kraških vodonosnikov.

Temeljna literatura in viri

  • Bretz, J.H., 1942: Vadose and phreatic features of limestone caves.- J. Geol., 50 (6), 675-811. https://doi.org/10.1086/625074
  • Kranjc, A., 1989: Recent fluvial cave sediments, their origin and role in speleogenesis.- Opera 4. razreda, SAZU, ZRC, Inštitut za raziskovanje krasa, 27, 1, 1-167, Ljubljana.
  • Gams, I., 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času.- Založba ZRC, p.515, Ljubljana. Katalog
  • Gillieson, D., 1996: Caves: processes, development and management.- Blackwell Publishers, Oxford & Cambridge. E-gradivo
  • Klimchouk, A. B., D. C. Ford, A. N. Palmer, W. Dreybrodt (eds.), 2000: Speleogenesis, Evolution of Karst Aquifers.- National Speleological Society, Huntsville, Alabama, USA, p. 527. Katalog E-gradivo
  • Palmer, A.N., 2007: Cave Geology.- Cave Books, Dayton, Ohio, p. 454.
  • Slabe, T., 1995: Cave Rocky Relief and its Speleogenetical Significance, ZRC 10, Ljubljana, p. 128. Katalog
  • Izbrani članki iz ustreznih strokovnih revij.

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je aktivna prisotnost na seminarjih in kratka seminarska naloga. 50/50

Reference nosilca

Redni profesor za področje krasoslovja.

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230302_a2912867.html

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TRAJANOVA, Mirka, AKIMOVA, Tatjana, KALMYKOV, Igor. The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation) = Luščenje škrapelj na marmorjih v Altaju (Altajska republika, Ruska federacija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 1, str. 11-38, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7197/8248, DOI: 10.3986/ac.v49i1.7197. [COBISS.SI-ID 35064323]

BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Lithology, rock relief and karstification of Minamidaito Island (Japan) = Litologija, skalni relief in zakrasevane [!] otoka Minamidaito (Japonska). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 1, str. 47-62, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/2022/4745, DOI: 10.3986/ac.v46i1.2022. [COBISS.SI-ID 41879085]

SLABE, Tadej, HADA, Asami, KNEZ, Martin. Laboratory modeling of karst phenomena and their rock relief on plaster, subsoil karren, rain flutes karren and caves = Laboratorijsko modeliranje kraških pojavov in njihovega skalnega reliefa na mavcu : podtalne škraplje, dežni žlebiči in jame. V: KNEZ, Martin (ur.). IGCP/SIDA 598 : environmental change and sustainability in karst systems (2011-2015). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstveno raziskovalni center SAZU, 2016. Letn. 45, št. 2, str. 187-204, ilustr. Acta carsologica, letn. 45, št. 2. ISBN 978-961-254-976-3. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4623/4397, DOI: 10.3986/ac.v45i2.4623. [COBISS.SI-ID 40739885]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]