Aktivna tektonika in kras

Cilji in kompetence

Na področju Slovenije smo imeli več močnejših zgodovinskih in aktualnih potresov, kar nam kaže, da je aktivna tektonika prisotna. Z vidika krasoslovja je aktivna tektonika pomembna tudi za sooblikovanje površinskih in podzemnih kraških pojavov. Pri tem je potrebna identifikacija zgodovinskih in aktualnih potresov v kraških jamah, predvsem pa spoznavanje deformiranih kapnikov in jamskih rovov zaradi aktivne tektonike, s čimer se študent seznani. Potrebno je tudi, da se študentje naučijo razlikovati med vzroki za deformirane kapnike in jamske rove, ker ne gre vedno le za aktivno tektoniko, ampak so tudi drugi vzroki.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Osnove seizmologije
• Zgodovinki potresi v Sloveniji
• Neotektonika in kras
• Aktivne tektonske strukture in kras-primeri iz sveta
• Aktivne tektonske strukture in kras-primeri iz Slovenije
• Metode določevanja aktivnih tektonskih struktur
• Spoznavanje drugih vzrokov kot aktivna tektonika za deformirane kapnike

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji pridobijo osnovna znanja na področju aktivne tektonike; seznanijo se s primeri aktivne tektonike na kraškem površju in v kraškem podzemlju; seznanijo se s problematiko določevanja in zaznavanja aktivne tektonike na krasu; spoznajo konkretne primere aktivne tektonike na slovenskem krasu in drugod po svetu; osvojijo metode določevanja aktivne tektonike na krasu.

Temeljna literatura in viri

• Placer, L., 1981, Geološka zgradba jugozahodne Slovenije.- Geologija 24/1, 27-60, Ljubljana. E-gradivo
• Placer, L., 1999: Prispevek k makrotektonski rajonizaciji mejnega ozemlja med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi.- Geologija 41, 223-255 (1998), Ljubljana. E-gradivo
• Ribarič, V., 1994: Potresi v Sloveniji: Ob stoti obletnici velikega ljubljanskega potresa. Ljubljana: Slovenska matica v Ljubljani, 173 str. Katalog
• McCalpin, J. P. (ed) 1996: Paleoseismology.- San Diego, Academic Press, 588 pp. E-gradivo
• Moores E.M, & Twiss R.J, 1995: Tectonics.- 415 pp., W.H. Freeman and Company, New York. E-gradivo
• Twiss R.J. & Moores E.M., 1992: Structural geology.- 532 pp., W.H. Freeman and Company, New York.
• Zang A. & Stephansson, O. 2009: Stress Field of the Earth's Crust.- 240 pp., Springer E-gradivo
• Yeats, R.S., Sieh, K. & Allen, C.R., 1997: The geology of earthquakes.- Oxford, Oxford university press, 568 pp. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Izpit je ustni ali pisni in obsega celotno snov predmeta. Namenjen je ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikulacija in podajanje pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih ter krajši pisni izdelek (5-10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko iz vpliva aktivne tektonike na zakrasevanje ali določen vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo in vsebino doktorskega dela. 50/50

Reference nosilca

Pridružena profesorica za področje krasoslovje, geologinja, nosilka Fulbrightove podoktorske štipendije v letu 1998

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230538_a3301219.html

ŠEBELA, Stanka, TASIČ, Izidor, PAHOR, Jurij, MALI, Marko, NOVAK, Uroš, ALJANČIČ, Magdalena. Development of SLO KARST Near Fault Observatory site in SW Slovenia. Carbonates and evaporites. Jun. 2023, vol. 38, issue 2, article no. 43, 13 str., zvd., barvne fotogr., graf. prikazi. ISSN 0891-2556. https://link.springer.com/article/10.1007/s13146-023-00864-y, DOI: 10.1007/s13146-023-00864-y. [COBISS.SI-ID 147451395], [JCR, SNIP, WoS do 8. 11. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.17, Scopus do 8. 10. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.17]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (GEOREF, PUBMED); tip dela še ni verificiran
točke: 13.33, št. avtorjev: 6

ŠEBELA, Stanka, NOVAK, Uroš. Geological structure of karst stratigraphical windows at Škocjan Caves, Slovenia. SN Applied Sciences. April 2023, vol. 5, issue 4, article no. 104, str. [1-11], ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 2523-3971. https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-023-05330-x, DOI: 10.1007/s42452-023-05330-x. [COBISS.SI-ID 146031875], [SNIP, WoS, Scopus]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP (COMPENDEX, DOAJ, ESCI, FSTA, INSPEC, METADEX, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 20, št. avtorjev: 2

BRIESTENSKÝ, Miloš, AMBROSINO, Fabrizio, SMETANOVÁ, Iveta, THINOVÁ, Lenka, ŠEBELA, Stanka, STEMBERK, Josef, PRISTAŠOVÁ, Lucia, PLA, Concepción, BENAVENTE, David. Radon in dead-end caves in Europe. Journal of caves and karst studies : a publication of the National Speleological Society. 2022, vol. 84, no. 2, str. 41-50, ilustr., zvd. ISSN 1090-6924. DOI: 10.4311/2021ES0101. [COBISS.SI-ID 116308739], [JCR, SNIP, WoS do 20. 1. 2024: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 21. 12. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.44]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (ASFA, BIOABS, BIOPREW, CGP, GEOREF, PUBMED, ZR); tip dela je verificiral OSICN
točke: 5.62, št. avtorjev: 9

ŠEBELA, Stanka, STEMBERK, Josef, BRIESTENSKÝ, Miloš. Micro-displacement monitoring in caves at the Southern Alps-Dinarides-Southwestern Pannonian Basin junction. Bulletin of engineering geology and the environment. [Print ed.]. 2021, vol. 80, iss. 10, str. 7591-7611, ilustr. ISSN 1435-9529. DOI: 10.1007/s10064-021-02382-4. [COBISS.SI-ID 73030147], [JCR, SNIP, WoS do 20. 12. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 7. 11. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (ASFA, CAB, COMPENDEX, GEOREF, IBZ, INSPEC, METADEX); tip dela je verificiral OSICN
točke: 32.04, št. avtorjev: 3

AMBROSINO, F., THINOVÁ, L., BRIESTENSKÝ, Miloš, ŠEBELA, Stanka, SABBARESE, C. Detecting time series anomalies using hybrid methods applied to Radon signals recorded in caves for possible correlation with earthquakes. Acta geodaetica et geophysica. [Print ed.]. Sep. 2020, vol. 55, iss. 3, str. 405-420, ilustr. ISSN 2213-5812. DOI: 10.1007/s40328-020-00298-1. [COBISS.SI-ID 26584323], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2023: št. citatov (TC): 25, čistih citatov (CI): 24, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.80, Scopus do 22. 7. 2023: št. citatov (TC): 27, čistih citatov (CI): 26, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.20]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (COMPENDEX, GEOREF); tip dela je verificiral OSICN
točke: 11.89, št. avtorjev: 5