Samostojno raziskovalno delo I

Cilji in kompetence

Študent opravi raziskovalno delo, ki ga bo peljalo do raziskovalne teme za disertacijo. Študent pridobi specifična znanja in kompetence potrebne za izvedbo planiranega raziskovanega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja, ki študenta usmerja pri raziskovalnem delu in mu pomagata organizirati njegovo samostojno raziskovalno delo, ki bo postalo tema njegove disertacije. Vključeni so naslednji elementi:

• pregled izbranega raziskovalnega področja,
• umestitev študentovih raziskav v širši kontekst in določitev raziskovalnih ciljev,
• načrt raziskovalnega dela za prvo drugo, tretje in četrto študijsko leto in določitev raziskovalnih rezultatov,
• izvedba planiranega raziskovalnega dela za prvi letnik,
• analiza raziskovalnih rezultatov v času prvega leta študija,
• kritični pregled planiranih raziskav za drugo študijsko leto, na podlagi rezultatov dobljenih v prvem letu

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi sposobnost planiranja in izvedbe raziskovalnega dela na predvidenem raziskovalnem področju njegove disertacije.

Temeljna literatura in viri

Znanstvena literatura iz področja raziskovalne teme.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo, ki vsebuje: • pregled izbranega raziskovalnega področja, • cilje raziskovalnega dela, • plan raziskovalnega dela za drugi in tretji letnik in predvideni rezultati, • predstavitev in analiza raziskovalnih rezultatov prvega leta študija, • analizo rezultatov in kritični pregled raziskovalnega načrta za drugo študijsko leto na podlagi rezultatov pridobljenih v prvem študijskem letu.

Reference nosilca

/