Kraška hidrogeologija

Cilji in kompetence

Študent spozna osnovne pojme in pojave, ki so vezani na pojavljanje vode v krasu ter se seznani s strukturo kraških vodonosnih sistemov. Zelo pomembno je, da razume posebnost njihove zgradbe in delovanja ter zna pridobljeno znanje uporabiti pri njihovem proučevanju. Skozi različne primere spoznava značilnosti kraških voda v Sloveniji in po svetu. Poseben poudarek je na pomenu in občutljivosti kraških vodonosnikov, ki so del naravne dediščine, z obilnimi zalogami podzemne vode pa tudi izjemna ekonomska dobrina. Zaradi zgradbe in značilnosti delovanja so zelo ranljivi na različne človekove vplive. Dobro razumevanje in upoštevanje posebnih značilnosti kraških vodonosnih sistemov je predpogoj za njihovo učinkovito zaščito. Študent se seznani tudi z različnimi raziskovalnimi metodami, na katerih temelji proučevanje kraških voda.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih in vajah ter krajši pisni izdelek (5 do 10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko iz hidrologije krasa ali določen vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo ali vsebino doktorskega dela.

Vsebina

• Osnovni pojmi in definicije kraške hidrologije
• Konceptualni model kraškega sistema
• Napajanje kraškega vodonosnika
• Tok v zasičeni coni
• Praznjenje kraškega vodonosnika
• Kraški hidrološki objekti
• Raziskovalne metode v kraški hidrologiji
• Izraba in varovanje kraških vodnih virov

Predvideni študijski rezultati

• študent pozna osnovne pojme kraške hidrologije
• študent razume posebnosti zgradbe in delovanja kraških vodonosnih sistemov
• študent pozna osnovne raziskovalne metode v kraški hidrologiji
• študent razume pomen kraških vodnih virov in pozna načine za njihovo ustrezno varovanje
• študent je sposoben samostojnega ocenjevanja literature in virov

Temeljna literatura in viri

  • Ford, D.C., P.W. Williams, 2007: Karst Geomorphology and Hydrology. Unwin Hyman, 601 pp, London. Katalog E-gradivo
  • Stevanović, Z., 2015: Karst Aquifers – Characterization and Engineering. Springer, Cham, 692 pp. Katalog
  • Bakalowicz, M., 2005: Karst groundwater: a challenge for new resource. Hydrogeology Journal, 13: 148-160. http://dx.doi.org/10.1007/s10040-004-0402-9 E-gradivo
  • Petrič, M., 2006: Foundations of karstology, Foundations of karst hydrology = Osnove hidrologije krasa. V: Učno gradivo. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; V Novi Gorici: Fakulteta za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 22 p.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit 80%. Ocenjen je pisni izdelek 20%.

Reference nosilca

Pridružena profesorica za področje krasoslovja

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230457_a3714659.htmln

RAVBAR, Nataša, MULEC, Janez, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka. A comprehensive early warning system for contamination risk assessment of karst water sources, case study of the Unica springs, SW Slovenia. Science of the total environment. Aug. 2023, vol. 885, [article no.] 163958, 13 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. ISSN 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723025792, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.163958. [COBISS.SI-ID 151149315]
VILHAR, Urša, KERMAVNAR, Janez, KOZAMERNIK, Erika, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. The effects of large-scale forest disturbances on hydrology : an overview with special emphasis on karst aquifer systems. Earth-science reviews. [Print ed.]. 2022, vol. 235, str. 1-21, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISSN 0012-8252. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825222003270?via%3Dihub, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.104243, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=16544, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=16544, DOI: 10.1016/j.earscirev.2022.104243. [COBISS.SI-ID 130697987]
ĆUK, Marina, PETRIČ, Metka, JEMCOV, Igor, MULEC, Janez, MAZEJ, Zdenka, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, RAVBAR, Nataša. Multivariate statistical analysis of hydrochemical and microbiological natural tracers as a tool for understanding karst hydrodynamics (the Unica springs, SW Slovenia). Water resources research. November 2022, vol. 58, issue 11, e2021wr031831, str. 1-20, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISSN 0043-1397. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2021WR031831, DOI: 10.1029/2021WR031831. [COBISS.SI-ID 130909443]
PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra, KRSNIK, Petra, GACIN, Marina. GIS database of groundwater flow characteristics in carbonate aquifers : tracer test inventory from Slovenian karst. Applied geography. [Print ed.]. May 2020, vol. 118, 8 str., ilustr. ISSN 0143-6228. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622820301582?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102191. [COBISS.SI-ID 46123309]
BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]