Kraška hidrogeologija

Cilji in kompetence

Študent spozna osnovne pojme in pojave, ki so vezani na pojavljanje vode v krasu ter se seznani s strukturo kraških vodonosnih sistemov. Zelo pomembno je, da razume posebnost njihove zgradbe in delovanja ter zna pridobljeno znanje uporabiti pri njihovem proučevanju. Skozi različne primere spoznava značilnosti kraških voda v Sloveniji in po svetu. Poseben poudarek je na pomenu in občutljivosti kraških vodonosnikov, ki so del naravne dediščine, z obilnimi zalogami podzemne vode pa tudi izjemna ekonomska dobrina. Zaradi zgradbe in značilnosti delovanja so zelo ranljivi na različne človekove vplive. Dobro razumevanje in upoštevanje posebnih značilnosti kraških vodonosnih sistemov je predpogoj za njihovo učinkovito zaščito. Študent se seznani tudi z različnimi raziskovalnimi metodami, na katerih temelji proučevanje kraških voda.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih in vajah ter krajši pisni izdelek (5 do 10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko iz hidrologije krasa ali določen vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo ali vsebino doktorskega dela.

Vsebina

• Osnovni pojmi in definicije kraške hidrologije
• Konceptualni model kraškega sistema
• Napajanje kraškega vodonosnika
• Tok v zasičeni coni
• Praznjenje kraškega vodonosnika
• Kraški hidrološki objekti
• Raziskovalne metode v kraški hidrologiji
• Izraba in varovanje kraških vodnih virov

Predvideni študijski rezultati

• študent pozna osnovne pojme kraške hidrologije
• študent razume posebnosti zgradbe in delovanja kraških vodonosnih sistemov
• študent pozna osnovne raziskovalne metode v kraški hidrologiji
• študent razume pomen kraških vodnih virov in pozna načine za njihovo ustrezno varovanje
• študent je sposoben samostojnega ocenjevanja literature in virov

Temeljna literatura in viri

  • Bakalowicz, M., 2005: Karst groundwater: a challenge for new resource. Hydrogeology Journal, 13: 148-160. http://dx.doi.org/10.1007/s10040-004-0402-9
  • Bonacci, O., 1987: Karst Hydrology. Springer-Verlag, 184 pp, Berlin, Heidelberg. E-gradivo
  • Ford, D.C., P.W. Williams, 2007: Karst Geomorphology and Hydrology. Unwin Hyman, 601 pp, London. Katalog E-gradivo
  • Krešić, N., Stevanović, Z. (Eds.), 2010: Groundwater hydrology of springs: engineering, theory, management, and sustainability. Burlington, MA, 592 pp, Butterworth-Heinemann. E-gradivo
  • Petrič, M., 2006: Foundations of karstology, Foundations of karst hydrology = Osnove hidrologije krasa. V: Učno gradivo. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; V Novi Gorici: Fakulteta za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 22 p.
  • Stevanović, Z., 2015: Karst Aquifers – Characterization and Engineering. Springer, Cham, 692 pp.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit 80%. Ocenjen je pisni izdelek 20%.

Reference nosilca

Pridružena profesorica za področje krasoslovja

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230457_a3714659.htmln

RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, BLATNIK, Matej, ŠVARA, Astrid, 2021. A multi-methodological approach to create improved indicators for the adequate karst water source protection. Ecological indicators: integrating monitoring, assessment and management, vol. 126, 14 p, doi: 10.1016/j.ecolind.2021.107693

PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra, KRSNIK, Petra, GACIN, Marina, 2020. GIS database of groundwater flow characteristics in carbonate aquifers: tracer test inventory from Slovenian karst. Applied geography, vol. 118, 8 p, doi: 10.1016/j.apgeog.2020.102191

RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka, 2020. Determination of inundation areas within karst poljes and intermittent lakes for the purposes of ephemeral flood mapping. Hydrogeology journal, 29, 213–228, doi: 10.1007/s10040-020-02268-x.

KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, 2020. Evaluation and Qualification of the Effects of Climate and Vegetation Cover Change on Karst Water Sources: Case Studies of Two Springs in South-Western Slovenia. Water, 12, 3087, p. 1-20, doi: 10.3390/w12113087

BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222, doi: 10.1007/978-3-030-26827-5.