Geodiverziteta kraških območij

Cilji in kompetence

Kraška območja preko temeljnega procesa raztapljanja pomembno prispevajo k svetovni geodiverziteti, hkrati pa so zaradi množice dejavnikov, ki pogojujejo procese in oblike, tudi znotraj pestra. Pojem geodiverzitete vse od začetka 90. let 20. stoletja, ko je bil prvič predstavljen ob bok biodiverziteti, vseskozi pridobiva na pomenu, ravno tako pa tudi kraška območja. Pomembno je, da se študent zaveda pojma geodiverzitete in njegovega pomena na krasu.
Študent bo pridobil kompetence na področju splošnega poznavanja pojma geodiverzitete, poznal bo načine vrednotenja, upravljanja geodiverzitetno bogatih kraških območij, znal pa bo tudi kritično presojati vrednost posameznih kraških območij z vidika geodiverzitete. Pridobljena znanja bo zmožen uporabiti pri vrednotenju, usmerjanju razvoja in upravljanju svetovno pomembnih kraških območij

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Opredelitev pojma geodiverzitete
• Relacija geodiverziteta-biodiverziteta
• Vrednotenje in pomen geodiverzitete
• Površinska in podzemna geodiverziteta svetovnega in slovenskega krasa
• Upravljanje geodiverzitetno bogatih kraških območij
• Varovanje geodiverzitetno bogatih kraških območij

Predvideni študijski rezultati

Študent je na kraških območjih sposoben opredeliti pojem geodiverzitete, jo prepoznati z vidika različnosti dejavnikov, procesov in oblik, razume vplive preteklih klimatskih sprememb na geodiverziteto ter zna pristopiti h kvalitativnem in kvantitativnem vrednotenju geodiverzitete na krasu. Pozna pomembnejša geodiverzitetno bogata in revna območja krasa na svetu, njihov znanstven, estetski in ekonomski potencial ter načine njenega učinkovitega varstva in upravljanja.

Temeljna literatura in viri

 • Gray M., 2004. Geodiversity: Valuing and conserving abiotic nature. John Wiley & Sons, Chichester: 434 pp.
  E-gradivo
 • Gray M., 2013. Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature (2nd Edition). Willey-Blackwell, Chichester: 512 pp. E-gradivo
 • Williams P., 2008. World Heritage Caves and Karst. IUCN, Gland: 57 pp.
 • Erhatič B., 2007. Reliefne oblike kot geodiverziteta (geomorfološka naravna dediščina). Dela 28: 59-74.
  E-gradivo
 • Erhatič B., Zorn M., 2012. Geodiversity and geomorphosite research in Slovenia. Geografski vestnik 84/1: 51-63.
  E-gradivo
 • Panizza M., 2003. Karst landforms as geomorphosites. Dela 20: 19-26. E-gradivo
 • Guide to New South Wales Karst and Caves. Office of Environment and Heritage, Department of Premier and Cabinet, Sydney: 40 pp. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Ustni izpit (70 %) in seminarska naloga (30 %). Na ustnem izpitu se ocenjuje pridobljeno znanje, sposobnosti razumevanja, vrednotenje, artikuliranje in podajanje pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je krajši pisni izdelek, s katerim študent obdela ožjo tematiko s področja geodiverzitete kraških območij oz. njene povezave z vsebino doktorskega dela.

Reference nosilca

Redni profesor za področje krasoslovja.

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230302_a2912867.html

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TORAB, Magdy, FAYAD, Noura Hamdy. Karst rock relief of Qara and White desert (Western desert of Egypt) = Kraški skalni relief v Qari in Beli puščavi (Zahodna puščava v Egiptu). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2023, [vol.] 52, [no.] 2/3, str. 197-217, ilustr., zvd. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/12796/11894, DOI: 10.3986/ac.v52i2-3.12796. [COBISS.SI-ID 178797315]
KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. Clustered stone forest in Pu Dou Chun (Yunnan, China) = Gručasti kamniti gozd v Fižolji vasi (Pu Dou Chun, Junan, Kitajska). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2022, vol. 51, no. 1, str. 47-63, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/10688/10597, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-Y41SNY09, DOI: 10.3986/ac.v51i1.10688. [COBISS.SI-ID 133496323]
SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, DRAME, Leon. Development model of rock relief on thick horizontal and gently sloping rock strata exposed to rain = Razvojni model skalnega reliefa debelega vodoravnega in malo nagnjenega sklada kamnine, ki je izpostavljena dežju. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2021, vol. 50, no. 2/3, str. 209-230, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/9308/9659, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-W7VPJ05Q, DOI: 10.3986/ac.v50i2-3.9308. [COBISS.SI-ID 90835971]
KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TRAJANOVA, Mirka, AKIMOVA, Tatjana, KALMYKOV, Igor. The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation) = Luščenje škrapelj na marmorjih v Altaju (Altajska republika, Ruska federacija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 1, str. 11-38, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7197/8248, DOI: 10.3986/ac.v49i1.7197. [COBISS.SI-ID 35064323]
BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]