Plitvi podzemeljski habitati

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja k pravemu razumevanju biologije, ekologije in evolucije plitvih podzemeljskih habitatov

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Plitvi podzemeljski habitati (SSHs):
• Mezišča in hipotelminorejik
• Epikras: vmesna plast med prstjo in kamnino
• Terestrični plitvi podzemeljski habitati srednjih velikostnih razponov
• Vodonosniki v karbonatih
• Intersticielni habitati vzdolž rek in potokov
• Prst
• Jame v lavi
• Vloga svetlobe v SSHs
• Nihanje okoljskih parametrov v SSHs
• Organski ogljik in hranila v SSHs
• Evolucija morfologije v SSHs
• Kolonizacija in razširjanje v SSHs
• Filogenija v SSHs
• Varovanje in zaščita SSHs

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji pridobijo znanje o tipih plitvih podzemeljskih habitatov (mezišča, epikras, MSS, vodonosniki v karbonatih, vodni intersticiel—hiporejik, prst, jame v lavi), osnovnih značilnostih SSHs, kot so odsotnost svetlobe, povezanost površja in podzemlja, razpoložljivost organskega ogljika in hranil, geografski vzorci razširjenosti SSHs, velikost habitatov, ekologija, biologija in evolucija ter varovanje in zaščita plitvih podzemeljskih habitatov.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

  • Culver D. C., Pipan T. 2014: Shallow Subterranean Habitats. Ecology, Evolution, and Conservation. Oxford University Press, Oxford. Katalog

Dodatna:

  • Culver D. C., Pipan T. 2009: The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats. Oxford University Press, Oxford. Katalog
  • Pipan T. 2005: Epikarst – a promising habitat. Copepod fauna, its diversity and ecology: a case study from Slovenia (Europe). Založba ZRC, Ljubljana. Katalog E-gradivo
  • White W. B., Culver D. C. 2012: Encyclopedia of Caves. Elsevier, Amsterdam. E-gradivo Katalog
  • Wilkens H., Culver D. C., Humphreys W. 2000: Ecosystems of the World. Subterranean Ecosystems. Elsevier, Amsterdam. Katalog
  • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Kratka seminarska naloga, njena predstavitev in izpit 50/50.

Reference nosilca

Pridružena profesorica za področje Krasoslovja

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230418_a4271459.html

CULVER, David C., DEHARVENG, Louis, PIPAN, Tanja, BEDOS, Anne. An overview of subterranean biodiversity hotspots. Diversity, ISSN 1424-2818, 2021, vol. 13, iss. 10, 8 str. https://www.mdpi.com/1424-2818/13/10/487, doi: 10.3390/d13100487. [COBISS.SI-ID 81063171]

PIPAN, Tanja, CHRISTMAN, Mary, CULVER, David C. Abiotic community constraints in extreme environments : epikarst copepods as a model system. Diversity, ISSN 1424-2818, 2020, vol. 12, iss. 7, 16 str. https://www.mdpi.com/1424-2818/12/7/269, doi: 10.3390/d12070269. [COBISS.SI-ID 22691331]

CULVER, David C., PIPAN, Tanja. The biology of caves and other subterranean habitats, (Biology of habitats). 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2019. XX, 301 str., ilustr. ISBN 978-0-19-882076-5. ISBN 978-0-19-882077-2. [COBISS.SI-ID 44574765]

PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Shallow subterranean habitats. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier. cop. 2019, str. 896-908, ilustr. [COBISS.SI-ID 44674093]

PIPAN, Tanja, CULVER, David C. The unity and diversity of the subterranean realm with respect to invertebrate body size. Journal of caves and karst studies : a publication of the National Speleological Society, ISSN 1090-6924, 2017, vol. 79, no. 1, str. 1-9, ilustr. https://caves.org/pub/journal/PDF/V79/cave-79-01-full.pdf. [COBISS.SI-ID 41823533]