Disertacija

Cilji in kompetence

Disertacija predstavlja izvirno znastveno delo, ki ga mora kandidat primerno predstaviti in dokazati, da predstavlja pomemben prispevek k razvoju znanja. Poleg tega je tudi dokaz o sposobnosti študenta za nadaljnje samostojne raziskave. Delo, predstavljeno v disertaciji, mora biti primerno za objavo v znanstveni reviji ali za pripravo patenta. Objava rezultatov raziskovalnega dela študentov pred zagovorom doktorske disertacije je zelo zaželena.

Študent pridobi znanja, kompetence in sposobnost planiranja, potrebne za izvedbo in prezentacije samostojnega raziskovalnega dela.

Doktorski študentje v času študija pridobijo ustrezne jezikovne kompetence in znastvene ter strokovne terminologije v angleškem jeziku, da lahko rezultate svojega raziskovalnega dela suvereno in samostojno predstavijo mednarodni strokovni javnosti v angleškem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrjena tema in naslov disertacije ter imenovan mentor za izdelavo disertacije na senatu UNG.

Kot pogoj za pristop k zagovoru disertacije mora študent poleg veljavnih določil na študijskem programu izkazati oceno 8 ali več pri vseh predmetih, ki jih je opravil v okviru študijskega programa in so ocenjevani z obstoječo številsko ocenjevalno lestvico od 1 do 10.

Vsebina

Priprava disertacije pod mentorstvom mentorja, ki ga je imenoval senat UNG ob potrditvi teme, oddaja in zagovor disertacije
skladno s Pravili študija za podiplomske programe in formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije.
Dostopni so na spletni strani UNG:
Pravila študija

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• Pomemben prispevek k razvoju znanja.
• Originalno in inovativno delo.
• Sposobnost študenta, da zna opravljati neodvisne raziskave brez vodenja.
• Potencial za objavo ali patentiranje tudi v angleškem jeziku
• Uspešen zagovor disertacije

Temeljna literatura in viri

Relevantna literatura s področja raziskav.

Pravila študija za podiplomske programe in formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije, dostopni na spletni strani UNG. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Ocenjuje se disertacija in zagovor disertacije skladno s Pravili študija za podiplomske programe in formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije. Dostopni na spletni strani UNG: Pravila študija

Reference nosilca

/